PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Zpochybnění tradiční hermeutiky? [2] - ABO400179
Anglický název: Challenging Traditional Hermeneutics? [2]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (10.03.2004)

Seminář volně navazuje na moji přednášku Úvod do literárněvědné hermeneutiky a jeho smyslem nemá být sledování základních koncepcí a pojmů ?tradiční? (tedy poosvícenské) hermeneutiky, ale mnohem spíše diskuse v různém smyslu sporných, kontroverzních, provokativních a produktivních aspektů hermeneutického uvažování. Nové vidění ?tradičních? hermneutických pozicí v aktuálních a mezioborových kontextech: nejen tedy literatura a filosofie, ale také výtvarné umění, psychologie (vnímání), etika, popř. (filosoficky orientovaná) antropologie. V tomto směru bude pozornost věnována také hermeneuticky fundovaným nebo orientovaným koncepcím v dnešní diskusi méně reflektovaných myslitelů, estetiků, teoretiků umění 19. a 20. století, kteří hermeneutické pozice ?zakladatelských? osobností (Schleiermacher, Dilthey, Simmel, Heidegger, Gadamer) dále domýšleli, rozvíjeli a zejména produktivním způsobem radikalizovali, problematizovali a kriticky zpochybňovali ? nebo zpochybňují. Výchozí otázkou hermeneutiky je: ?Jak rozumět??, protože každé rozumění je vymezeno určitými hranicemi, na které naráží. Jak ovšem explikovat ?rozumění? v pojmech, které nejsou ze své podstaty epistemologicky fundovanými pojmy? Co znamená ?rozumět životu? a co (?danost?) ?sebe-rozumění?? Neocitá se zde hermeneutika v aporii a bludném kruhu? Je vůbec ?rozumění? tou skutečně nejzazší, nepřekročitelnou hranicí hermeneutické situace nebo je možné myslet i hranicemi rozumění, jak proti hermeneutice argumentuje dekonstrukce? Diskuse těchto a dalších otázek má být v semináři, podle možností, ?rozšířena? a explikována na konkrétních uměleckých dílech, literárních i výtvarných.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

BECKER, O., Dasein und Dawesen. Gesammelte philosophische Aufsätze, Pfullingen 1963.

CULLER, J., On Deconstruction, Ithaca 1982.

ČYŽEVSKYJ, D., ?K Máchovu světovému názoru", in: J. Mukařovský (Ed.), Torso a tajemství Máchova díla, Praha 1938, s. 111-180.

DAVIDSON, D., Truth and Interpretation, Oxford 1984.

DERRIDA, J., ?Comment ne pas parler", in: J. Derrida, Psyché. Inventions de l'autre, Paris 1987, s. 535-595.

DERRIDA, J., Texty k dekonstrukci, Bratislava 1993.

FIEDLER, K., Schriften zur Kunst, sv. 1-2, München 1991. 1. vyd. 1914.

GADAMER, H.-G., Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen [6. vyd.] 1990.

GRONDIN, J., Úvod do hermeneutiky, Praha 1997. [Zde také velmi obsáhlá bibliografie k dějinám, k obecným i speciálním otázkám a problémům hermeneutiky.]

HOWARD, R.J., Three Faces of Hermeneutics: An Introduction to Current Theories of Understanding, Berkeley 1982.

HOY, D.C., The Critical Circle: Literature, History and Philosophical Hermeneutics, Berkeley 1978.

HROCH, J., ?K teoriím rozumění a k hermeneutické problematice v soudobé anglo-americké filosofii", in: Filosofick˘ ?asopis, 45, 1997, s. 3-22.

HROCH, J., Filozofická hermeneutika v dějinách a současnosti, Brno 1997.

JASPERS, K., Psychologie der Weltanschauungen, Berlin 1922 (1. vyd., 1913).

MERLEAU-PONTY, M., Phénoménologie de la perception, Paris 1945.

MERLEAU-PONTY, M., Oko a duch a jiné eseje, Praha 1971.

MERLEAU-PONTY, M., Viditelné a neviditelné, Praha 1998.

NASSEN, U. (Ed.), Klassiker der Hermeneutik, Paderborn-München-Wien-Zürich 1982.

PFEIFFER, J., Das Gedicht als ästhetisches Gebilde, Halle/Saale 1931.

RIC?UR, P., Život, pravda, symbol, Praha 1993.

SIMMEL. G., Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel, Leipzig-München 1918.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

Tematické okruhy:

Za hranicemi tradiční (filologické a filosofické) hermeneutiky
I. Univerzálnost, jednota, celistvost rozumění: hermeneutika a (tzv.) holismus

II. Hledání ?pravdivostních" obsahů x pluralita významů v problematizujícím způsobu čtení: hermeneutika a dekonstrukce (Gadamer, Derrida, Davidson ad.)

III. Obhajoba přeinterpretace (Jonathan Culler)

Hermeneutika, estetika a umělecká zkušenost
I. Hermeneutika oka a ruky: Konrad Fiedler a jeho teorie uměleckého tvoření

II. Estetická para-existence a umělecké dílo: Umění jako poznání nebo konání? Oscar Becker a jeho uvažování o estetických fenoménech

III. Hermeneutika jako ?hermeneutika? ?nazírání světa" a ?světových názorů"? (Jaspers, Čyževskij ad.)

Znovuobjevení lidského těla a rehabilitace smyslovosti
I. Hermeneutika ?sebe-pociťování" a ?sebe-prožívání": M. Merleau-Ponty a Hermann Schmitz

II. Synestézie a atmosférické fenomény v uměleckém tvoření (z hlediska hermeneutiky)

III. Hermeneutika ?nálady" (?Stimmung") a ?ek-stasis" v uměleckém (především lyrickém) díle: koncepce Johannese Pfeiffera

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK