PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literární proseminář - ABO400107
Anglický název: Essencials of Literary Criticism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.09.2006)

Dvouoborové studium.
Požadavky pro získání atestace: Aktivní účast, plnění dílčích úkolů a závěrečný test založený na výkladu pojmů a jejich aplikovaném užití.

Charakteristika kurzu:
Kurs je koncipován jako informativně znalostní celek, jehož cílem je seznámit studenty 1. ročníku se základními prameny, přístupy, technikami a pojmy literární vědy, tj. s tím, co lze označit jako "řemeslo"
literárněvědné práce. Z tohoto hlediska slouží jako východisko pro takřka všechny specializovanější kursy, které budou následovat. Kurs má sloužit jako sjednocovací faktor, nabízející zřetelně vymezené znalosti, na
něž se lze již v dalších kursech spoléhat. Zároveň ale by kurs neměl nabízet uzavřené, neproblematizované definice: měl by naopak ukazovat proměny smyslu i užití jednotlivých pojmů či konceptů Vzhledem k
rozsahu jednotlivých termínů (především v posledních dvou okruzích) je pochopitelné, že valnou část z nich zvládnou studenti vlastním úsilím,a to na základě publikací doporučených vedoucími jednotlivých
proseminářů.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Základní literatura:
Vodička, Felix a kol.: Svět literatury I (úvodní studie). 2. vyd. Praha, SPN 1992

Wellek, René; Warren, Robert: Teorie literatury. Olomouc, Votobia 1995

Brukner, Josef; Filip, Jiří: Poetický slovník. Praha, Mladá fronta 1997

Doležel, Lubomír: Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Československý spisovatel 1993 (především kap. I: Typy narativních promluv)

Peterka, Josef: Teorie literatury (Praha 2001)

Vlašín, Štěpán, ed.: Slovník literární teorie. 2. vyd. Praha, Československý spisovatel 1984

Štorek, Břetislav, ed.: Editor a text. Praha, Československý spisovatel 1971

Doporučená literatura:
Petrů. Eduard: Úvod do studia literární vědy. Olomouc, Rubico 2000

Haman, Aleš: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, H+H 1999

Opelík, Jiří: Poznámky k současnému stavu české literární lexikografie. Česká literatura 43, 1995, č. 1

Stanzel, Franz: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988

Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha, Triáda 2000

Mukařovský, Jan: Studie I a II. Brno, Host 2000

Jakobson, Roman: Poetická funkce. Jinočany, H+H 1995

Vodička, Felix: Literární historie, její problémy a úkoly. In: F.V.: Struktura vývoje. Praha, Dauphin 1998

Česká literatura 14, 1966, č. 1 - celé věnováno textologii

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Tematické okruhy:
1) Česká literatura jakožto obor: náplň, vymezení, zaměření a jeho vývojové a funkční proměny; vymezení a pojetí základních literárněvědných disciplin

2) Základní příručky pro studium české literární historie a teorie (dějiny, slovníky, bibliografie) a možnosti jejich využití.

3) Základní pramenné zdroje (archívy, knihovny) - návštěva LA PNP, Národní knihovny, knihovny Ústavu pro českou literaturu.

4) Bibliografické údaje: citace, odkaz, uvádění pramenů

5) Základní principy textologie a ediční práce (nesamozřejmost vydávání textů, typy jednotlivých vydání, ediční a bibliografické poznámky, komentáře; nástroje práce editora a korektora)

6) Základní rysy odborného psaní o literatuře Druhy literárněvědné práce. Struktura seminární, ročníkové a diplomové práce

7) Základní pojmy deskriptivní poetiky

8) Základní pojmy deskriptivní naratologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK