PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století I (do r. 1939) [Z] - ABO400045
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939) [credit]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

Pro studenty dvouoborového studia (LS).
Charakteristika kurzu:
'Apollónská' nebo'dionýská'? Inovace nebo tradice? Vitalismus nebo transcendence? Vůle nebo intuice? Esencialismus nebo funkcionalismus? V této záměrně provokativní "dialektice" moderny by bylo možné pokračovat a přesto bychom nevyčerpali všechny příznaky, rysy, vlastnosti, stěžejní pojmy a konstruktivní motivy, vytvářející fyziognomii moderny po roce 1900, ústící do avantgardních hnutí 10. a 20. let 20. století. Časté charakteristiky a pojetí modeny jako "převrat" a "revoluce" v umění, jako "přehodnocení všech hodnot" a odmítání tradice jsou málo diferencované a silně zjednodušující. Připomeneme-li si jen několik klíčových pojmů, vytvářejících diskurs moderny - "umělecké tvoření", "dílo", "vůle", ale také "duch" a "duše", "život", "prožitek", "vcítění" ad. - zjistíme, jak silně je klasická moderna stále ještě zakotvena svým umělecko-teoretickým diskursem v 19. století. Ještě Jackson Pollock a někteří další představitelé poválečné abstraktní malby si byli dobře vědomi toho, že vývoj evropské výtvarné abstrakce je pokračováním symbolismu jinými prostředky (Piet Mondrian a František Kupka mohou platit za přímo paradigmatické příklady tohoto vývoje). A přesto přináší klasická zároveň již něco nového. V tom spočívá zvláštní a pro ni příznačné vnitřní napětí. Tyto aspekty vývoje moderny prvních desetiletí 20. století, vytvářející její fyziognomii, bude seminář sledovat v několika tematických blocích, rekonstruujících základní paradigmata moderny, s reflexí jejích estetických a umělecko-teoretických diskursů.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

BLAŽÍČEK, Přemysl: Skutečnost u Karla Tomana. [Ve sbírce Měsíce.]

Česká literatura 40, 1992, č. 5, s. 474-482.

BLAŽÍČEK, Přemysl: Poezie Karla Tomana. Praha 1995.

BYDŽOVSKÁ, L., SRP, K. (eds.): Štyrský a Toyen: Artificialismus. [Katalog výstavy.] Praha 1992.

BYDŽOVSKÁ, L., SRP, K. (eds.): Český surrealismus 1929-1953. Skupina surrealistů v ČSR. Události, vztahy, inspirace. Praha 1996.

ČAPEK, Jakub (ed.): Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy. Praha 2003.

ČERVENKA, Miroslav: Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha 1966.

EFFENBERGER, Vratislav: Realita a poesie. K vývojové dialektice moderního umění. Praha 1969.

FREIMANOVÁ, Milena (ed.): Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Studie a matiriály III. Plzeňského sympozia k problematice 19. století. Praha 1988.

HECZKOVÁ, Libuše: Chtonické křivky ornamentu. Několik poznámek na téma žena, obraz, pravda a Růžena Svobodová. Česká literatura, 49, 2001, s. 519-529.

HODROVÁ, Daniela (ed.): Proměny subjektu I, II. Praha 1993, 1994.

CHALUPECKÝ, Jindřich: Expresionisté. Weiner, Deml, Klíma, Hašek. Praha 1992.

KUBÍNOVÁ, Marie: Seifertova poezie plynoucího času. (K poetice knih Jablko z klína a Ruce Venušiny.) Česká literatura 35, 1987, č. 4, s. 306-319.

KUBÍNOVÁ, Marie: Sebereflexe tvůrčího subjektu a téma slova. [Zejména u Halase, Holana a Weinera.] Česká literatura 40, 1992, č. 6, s. 547-571.

LAMAČ, Miroslav (ed.): Myšlenky modeních malířů. Praha1989.

MED, Jaroslav: Od skepse k naději. (K básnickému typu Viktora Dyka.) Česká literatura 35, 1987, č. 3, s. 227-244.

PAPOUŠEK, Vladimír: Existencialisté. Existenciální fenomény v české próze 20. století. Praha 2004.

PEŠAT, Zdeněk (ed.): Poetismus. (Výbor poezie a dokumentů). Praha 1967.

PEŠAT, Zdeněk: Dialogy s poezií. Praha 1985.

STROHSOVÁ, Eva: Zrození moderny. Praha 1963.

SUS, Oleg: Estetické problémy pod napětím. Meziválečná avantgarda. Surrealismus. Levice. Praha 1992.

VOJVODÍK, Josef: Od estetismu k eschatonu. Motivická sémantika lyrického díla Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Praha 2004.

TEIGE, Karel: Výbor z díl. I. Svět stavby a básně. Praha 1966. II. Zápasy o smysl moderní tvorby. Praha 1969. III. Osvobozování života a poesie. Praha 1994.

WIENDL, Jan: Krajina, člověk, víra. Ideologický aspekt v Zahradníčkově poezii 2. poloviny 30. let. Česká literatura 48, 2000, č. 5, s. 476-482.

WINCZER, Pavol: Poetika básnických smerov. Bratislava 1974.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

Tematické okruhy:
I. Mezi transcendencí a uměním "optikou života" (aneb na počátku byl Nietzsche): proměny symbolismu (Březina, Toman, Šrámek, Dyk; Deml jako "avatgardista" avant la lettre)

II. Mezi snem (o krásnu a dialogem s tradicí) a akcí (nového vytvoření skutečnosti):

modernistická "kulturologie" (Karásek ze Lvovic 10-tých let), vitalismus - expresionismus kubismus (autoři kolem Almanachu na rok 1914).

III. Creatio ex nihilo? Umění jako "splendidní hymna moderního života": poetismus aneb "likvidace umění"?

IV. Po roce 1930: 'revival' romantismu a symbolismu? - Diskuse o realismu. - "Sféra snu" a "říše ducha" jako azyl zklamaných "designerů" moderního života? - Hermetismus a iracionalita (v) umění: dítě estetiky politické akce?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK