PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Básník a ideologie (tvorba a aktivismus S. K. Neumanna) - ABO300988
Anglický název: Ideology and the Poet: Writings and Social Engagement of S. K. Neumann
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Seminář se soustřeďuje na téma vztahu moderního umění a ideologie (jako inspirace, jako normy, jako doktríny...) - veřejná aktivita S. K. Neumanna se padesát let výrazně podílela na utváření povahy umělecké situace a kontextu české literatury a zasáhla několik generací básníků. Analýza proměnlivosti ideologických hesel (pokrokové hnutí /tzv. Omladina/, dekadence, satanismus - nová renesance - naturismus, anarchismus, anarchosyndikalismus a syndikalismus, anarchokomunismus, nové češství, civilizační optimismus, socialistické hnutí, proletářské hnutí, komunismus, stalinismus) na straně jedné a zvýraznění klíčových básnických podnětů na straně druhé umožňuje pochopit Neumannovo veřejné působení jako sebeobnovující se taktiku na zužující se cestě proměnlivé modernosti a k pochopení jejích "nutností". Stranou nezůstane ani konfrontace Neumannovy modernistické "dlouhověkosti" se způsoby, jakými jiné soudobé osobnosti úspěšně prosazovaly své programy jako "formy" modernosti (Šalda, Bahr, Kraus).
Seminář je organizován jako série diskusí, jejichž cílem je konfrontovat, případně učlenit poznatky ze studia pramenů a literatury. Problematická Neumannova osobnost poskytuje rovněž optimální příležitost k debatě o otázkách metodologických a o stavu oboru (ediční historie, kritika pramenů a literatury atd.).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Prameny:

Viktor Dyk, Stanislav Kostka Neumann, bratři Čapkové: Korespondence z let 1905-1918, ed. M. Blahynka, F. Všetička, S. Jarošová, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962.

S. K. Neumann: Válčení civilistovo, F. Obzina, Vyškov 1925.

S. K. Neumann: Vzpomínky 1, F. Borový, Praha 1931.

S. K. Neumann: Anti-Gide neboli Optimismus bez pověr a iluzí, Lidová kultura, Praha 1937.

S. K. Neumann: Sonáta horizontálního života, 1937.

Spisy S. K. Neumanna (Odeon, 12. svazků, ed. Ústav pro českou literaturu): Básně 1-4,

S městem za zády, Stati a projevy 1-6; srov. i ediční komentáře a doslovy.

Hlavní prameny Neumannovy působnosti (případné náměty na referát):

Moderní revue, Almanach secese, Nový kult (Letáky pro zpěváky, Výkřiky, Anarchistická revue), Šibeničky, Zádruha, Červen, Kmen, Proletkult, Reflektor, Levá fronta, Lidová kultura.

Bibliografie:

Milada Chlíbcová, Eva Strohsová, Emanuel Macek: Soupis díla S. K. Neumanna, Praha, Národní knihovna 1959.

Milada Chlíbcová, Stanislava Mazáčová: Literatura o životě a díle S. K. Neumanna z let 1918-1928, Česká literatura 23, 1975, č. 5, str. 448-460.

Stanislava Mazáčová: Soupis prací o S. K. Neumannovi 1893-1917, 1984 (Interní tisk Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV).

Výběr z literatury

(pro další literaturu předmětu srov. heslo Evy Strohsové S. K. Neumann in Lexikon české literatury, viz dále):

Milan Blahynka, František Všetička: Bratři Čapkové a S. K. Neumann, in Sborník prací Pedagogického institutu ve Zlíně, 1964.

Jiří Brabec: Neumannův zápas za socialistickou poezii v letech utváření protifašistické lidové fronty, Česká literatura 3, 1955, č. 3, str. 225-249.

Jiří Brabec: doslov, in S. K. Neumann: O umění, Českosl. spisovatel, Praha 1958.

Jiří Brabec, Eva Strohsová: doslov, in S. K. Neumann: Rozuměti umění, Českosl. spisovatel, Praha 1976 (pod jménem Milada Chlíbcová).

František Buriánek: Generace buřičů, Univerzita Karlova, Praha 1968.

Miroslav Červenka: Český volný verš 90. let, Nakladatelství ČSAV, Praha 1963.

Miroslav Červenka: Symboly, písně, mýty, Českosl. spisovatel, Praha 1963.

Stanislava Jarošová (Mazáčová): Neumannova koncepce lidové kultury na konci třicátých let, Česká literatura 11, 1963, č. 3, str. 229-238.

Jan Havránek: Počátky a kořeny pokrokového hnutí studentského na počátku devadesátých let 19. století, Sborník příspěvků k dějinám Univerzity Karlovy II, sv. 1, Praha 1961, str. 5-28.

Jan Havránek: Protirakouské hnutí mládeže a studentů a události roku 1893, Sborník příspěvků k dějinám Univerzity Karlovy II, sv. 2, Praha 1961, str. 21-81.

František Kautmann: Studentské verše S. K. Neumanna, Česká literatura 10, 1962, č. 1, str. 88-100.

František Kautman: St. K. Neumann. Člověk a dílo (1875-1917), Academia, Praha 1966.

František Kautmann: K hodnocení úlohy Neumannova Června, Česká literatura 15, 1967, č. 5, str. 384-410.

František Kautmann: S. K. Neumann v letech 1922-1926, Česká literatura 16, 1968, č. 6, str. 621-637.

Iva Janáková: Intelektuál Kupidos - Apostrofy hrdé a vášnivé, in Moderní revue 1894-1925, ed. L. Merhaut, O. M. Urban, Praha, TORST 1995, str. 214-221.

Dušan Jeřábek: Ke spolupráci S. K. Neumanna s moravskými časopisy v letech 1906-1910, Česká literatura 24, 1976, č. 6, str. 520-529 ? in D. J.: Tradice a osobnosti, 1988.

Jaromír Lang: Poznámky k Neumannově estetice, Nový život 7, 1955, str. 714-724.

Jaromír Lang: Neumannův Červen, Praha, Orbis 1957.

Jaromír Lang: K otázce vztahu Neumannovy české civilistické moderny a poválečné proletářské poezie, in Kulturněhistorický sborník Univerzity 17. listopadu v Praze, svazek 2, díl 2, 1977, str. 109-132.

Naděžda Macurová: Neumannovo přehodnocení uměleckých východisek tzv. nové moderny prizmatem vztahu k francouzským kulturním podnětům, in Metodologické problémy literárněvědných a lingvistických oborů, Univerzita Karlova, Praha 1985, str. 163-172.

Luboš Merhaut: Cesty stylizace, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1994.

Jan Mukařovský: Mezi poezií a výtvarnictvím, Kapitoly z české poetiky 1, Svoboda, Praha 1948.

Omladina - 25 let po procesu. Vzpomínky, ed. B. Weigert, J. Ziegloser, Jan Ziegloser, Praha 1919.

Jiří Opelík: doslov, in S. K. Neumann: S městem za zády. Jelec, Odeon, Praha 1969.

Jiří Pernes: Spiklenci proti Jeho Veličenstvu. Historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách, 2. vyd., Barrister&Principal, Brno 2002.

Ivan Pfaff: Česká levice proti Moskvě 1936-1938, Naše vojsko, Praha 1993.

Ivan Pfaff: S. K. Neumann a česká výtvarná avantgarda, Ateliér 1997, č. 2.

Bohumil Polan: Se Stanislavem K. Neumannem. Literární studie, F. Borový, Praha 1919.

Proces s tak zvanou Omladinou, ed. A. Čížek, A. Hajn, Kolín, A. Hajn 1894.

Paměti Dra Aloise Rašína, ed. L. Rašín, nákladem vlastním, b. m. [Praha] 1929

Kamill Resler: Výkřiky, časopis na pohlednicích, Marginálie 24, 1951, str. 98-100.

Kamill Resler: S. K. Neumann na Žižkově, Nový život 7, 1955, str. 435-437.

Jiří Skalička: S. K. Neumann, vznik KSČ a Rudých zpěvů, Sborník vysoké školy pedagogické v Olomouci 1, Jazyk a literatura, 1954, str. 73-87.

Eva Stehlíková: K pojetí antiky v díle S. K. Neumanna, Zprávy Jednoty klasických filologů 9, 1967, str. 161-167.

Eva Strohsová: Cesta St. K. Neumanna ke komunistické straně, Českosl. spisovatel, Praha 1954.

Eva Strohsová: S. K. Neumann a teorie proletářské literatury na počátku 20. let, Česká literatura 3, 1955, str. 205-224.

Eva Strohsová: Zrození moderny, Českosl. spisovatel, Praha 1963.

Eva Strohsová: Stanislav Kostka Neumann, in Lexikon české literatury 3/I, M-O, vedoucí redaktor Jiří Opelík, Praha, Academia 2000 [šifra es].

Václav Štěpán: Český anarchismus od začátku devadesátých let XIX. století do roku 1914, kandidátská disertace, Ústav pro českou literaturu ČSAV, Praha 1966 [strojopis v knihovně ÚČL AV ČR].

Václav Tomek (ed.): Český anarchismus 1890-1925, Filosofický ústav AV ČR, Praha 1996.

Václav Tomek: Český anarchismus a jeho publicistika, Filosofický ústav AV ČR, Praha 2002.

Václav Tomek, Ondřej Slačálek: Anarchismus a svoboda proti moci, Vyšehrad, Praha 2006.

František Šmejkal: Výtvarná teorie a kritika S. K. Neumanna v letech 1896-1918, Estetika 17, 1980, č. 2, str. 97-120.

Bedřich Václavek: St. K. Neumann.1875-1935, F. Borový, Praha 1935.

Felix Vodička: Úkoly literární historie při studiu otázek uměleckého mistrovství, Slovo a slovesnost 13, 1951/52, str. 118 ? in F. V.: Struktura vývoje, Odeon, Praha 1969 (s titulem Manifest realizace proletářské poezie).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Aktivní účast (včetně prezentace samostatného studia - příprava diskuse), písemně zpracované téma z okruhu diskutovaných problémů).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Volitelný seminář

PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D., danielvojtech@gmail.com)

Pondělí, 15.50-17.20, č. 411

Atestace: zápočet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK