PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moc literatury, literatura moci - ABO300971
Anglický název: The Power of Literature, the Literature of Power
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Téma kurzu se inspiruje klíčovou otázkou kulturní antropologie ? jak se konstituuje ?naše? kultura na základě konfrontace s kulturou cizí a neznámou. Jakou diskursivní praxi zakládá polarita ?my x oni?, příp. ?já x ten druhý? ? Jaké mechanismy má kultura k dispozici, aby se mohla s ?cizím? (případně nepřátelským) vyrovnat ? Klíčovým materiálem, v němž budeme hledat odpovědi na tyto a další kulturněantropologické otázky, bude literární text. A to v celé škále ?literárnosti? ? od lodních deníků, dopisů jezuitských misionářů přes cestopisy k románům. Zaměříme se především na techniku ?přivlastnění? onoho cizího a neznámého. V okamžiku, kdy se ?psaní? stává legitimizačním kulturním mechanismem, problematizuje se i podstata a povaha ?literární fikce?.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Základní literatura:

ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004.

Marco Polo: Milion

Mandevilla

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Praha: Argo, 2008.

Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy, dokumenty. Praha: Orbis, 1958

W. H. Prescott: Dějiny dobytí Peru. Praha: Panorama, 1980

Bernal Díaz del Castillo: Pravdivá historie dobývání Mexika. Praha: Odeon 1980¨

Bartolome de Las Casas: O zemí indijských pustošení a vyklidňování zpráva nejstručnější. Praha: Lidová demokracie, 1954.

Jean de Léry: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.

Sláva a pád Tenočtitlanu. Dobytí Mexika očima poražených. Praha: Odeon, 1969

Pravdivá zpráva o dobytí Peru a provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem, kapitánem nejvyššího křesťanského katolického veličenstva, císaře a pána našeho poslaná jeho veličenstvu Franciskem de Xerezem, jedním z prvních dobyvatelů. Praha: Mladá fronta, 1970

KALISTA, Zdeněk: Cesty ve znamení kříže: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad, 1947.

František Xaverský (1506-1552) -- Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu: Refugium, Velehrad-Roma, 2005.

Chateaubriand: Atala

Defoe: Robinson Crusoe

Conrad: Srdce temnoty

Kafka: Povídky

Charles Darwin: Cesta kolem světa : Přírodovědcova cesta kolem světa na lodi Bengle. Praha: Mladá fronta, 1955.

Alexander von Humboldt: Cestopisy z Nového světa. Praha: Clinamen, 2002

De Sade: Filosofie v budoáru

Thoreau: Walden aneb Život v lesích

Alexander Hohenstein: Warthegau: deník z let 1941-1942

Odborná literatura:

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.

PLATÓN: Faidros

ONG, Walter: Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Praha: Karolinum, 2006.

GREENBLATT, Stephen: Podivuhodná vlastnictví: Zázraky nového světa. Praha: Karolinum, 2004.

TODOROV,Tzvetan: Dobytí Ameriky. Problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996.

FOUCAULT, MICHEL: Myšlení vnějšku. Praha, Herrmann a synové 2003.

FOUCAULT, MICHEL: Psyhologie a duševní nemoc. Praha: Dauphin, 1997

FOUCAULT, MICHEL: . Brno: Computer Press, 2007.

SONTAGOVÁ, SUSAN: Nemoc jako metafora. Aids a jeho metafory. Praha, Mladá fronta 1997

MAFFESOLI, Michel: O nomádství. Praha: Prostor, 2002.

WALDENFELS, Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího. Praha : OIKOYMENH, 1998.

GEERTZ, Cliford: Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000.

FUENTES, Carlos: Pohřbené zrcadlo. Praha:Mladá fronta, 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Forma: volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 1 sem. ? předmět magisterského studia

Tematické okruhy:

1) Písmo, psaní, kulturní paměť

? orální x scripturální kultura

? kultura a paměť, vzpomínkové figury

(Ong, Assmann, Platón, Derrida, Rorty, Yates, Halbwachs,Vašíček)

2) Mýtus, orální kultura a technika ?přivlastnění?

Špaletová, Rittstein: Proč je noc černá

3) Cizí a jiné v rámci středověké křesťanské kultury

? středověká fantastika, ?nepřiznané cizí? (Marco Polo: Milion, Mandevilla)

? obraz druhého, jiného, cizího; obraz nepřítele (Dobytí Lisabonu na Maurech roku 1147)

4) Objev ?nového světa? a hledání ?ztraceného ráje?

? divoch, divočina x nalezený ztracený ráj

? cizí jako exotika budící úžas

5) Barokní fascinace jiným a nesrozumitelným

? nová podoba jiného ? extáze a mystika (barokní poezie, Terezie z Ávily, Juan de la Cruz)

? misionáři versus renesanční objevitelé ? touha po dálkách a nekonečnu (Kalista: Cesty ve znamení kříže)

6) ?robinsonáda? ? ušlechtilý divoch, gentleman

? Chateaubriand, Deffoe, Rousseau

? Moderní ?divočina? ? Conrad, Golding, Kafka

7) Vědec, expedice, taxonomie cizího (Humboldt, Darwin, Holub)

8) ?Evangelium? zdraví a čistoty

? ?klinický? diskurz ? společnost jako klinika, zdraví x nemoc, podoba druhého a jiného uvnitř společenství, ?diapozitiv moci? (Foucault)

? Metafora čistoty (a zdraví) nahrazuje obraz nalezeného a ráje; obraz nepřítele jako nečistého

? Metafory nemoci (Sontagová,?); nemoc jako klíčový obraz modernistické prózy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK