PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Časopisy a polemiky přelomu 19. a 20. století - ABO300923
Anglický název: Journals and Polemics of the Turn of 19th and 20th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Seminář je zaměřen na podoby, výkony, proměny a význam časopisů v české literatuře v posledních desetiletích 19. století a v období fin de si?cle. Pozornost je zaměřena - s důrazem na materiálový průzkum a excerpci - na představení a hledání různorodých podob literárních (nebo literatuře věnovaných) listů, na jejich charakteristiky, typy, zaměření a funkce, a to v proměnách dobového společenského a uměleckého kontextu a v souvislostech s fenomény generačních proměn, programovosti, kritiky a především polemiky. Fenoménu polemiky v literatuře (žánr, jeho zvláštnosti a možnosti jeho vymezení, vztahy k literární kritice a místo v dobovém kontextu) bude věnována pozornost zejména prostřednictvím poznání a výkladu konkrétních polemické výměny v české literatuře přelomu 19. a 20. století (témata a průběh polemik, jejich různorodost, typy a proměny, dobové literární a společenské souvislosti).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Literatura:

P. Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998.

O. Fischer: Slovo o kritice, Praha 1947.

M. Foucault: Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994 + Polemika, politika a problematizace, Myšlení vnějšku, Praha 1996, s. 252-264.

P. Fraenkl: K vývoji novodobé české literární kritiky, Rozpravy Aventina 5, 1929/30, s. 304 a pokr. (Nový Bydžov 1930) + K bojům o mladou literaturu v letech devadesátých, Rozpravy Aventina 6, 1930/31, s. 220 a pokr.

L. Heczková: Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009.

J. Homoláč: Polemika jako žánr (Na materiálu šaldovském), Česká literatura 46, 1998, sr. 236-268.

O. Králík: O metodu Šaldových polemik, Vyšehrad 2, 1947, s. 38-45.

F. V. Krejčí: Deset let mladé literatury, Praha 1903 (Rozhledy 1896/97).

L. Lantová: Hledání hodnot, Praha 1969.

Lexikon české literatury (1. A-G, 2. H-L, 3. M-Ř, 4. S-Ž), Praha 1985-2008.

J. Máchal: Boje o nové směry v české literatuře (1880-1900), Praha 1926.

T. G. Masaryk: Z bojů o Rukopisy (Spisy 19), Praha 2004 + Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus (Spisy 6), Praha 2000.

L. Merhaut: Polemika: dialog a nerozumění, Česká literatura 47, 1999, s. 500-504 + Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce), sb. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2004, s. 250-274 + Periodika a polemika: aktualita a paměť (nad spory o Hálka), Slovo a smysl 1, 2004, č. 2.

Moderní revue 1894-1925, ed. L. Merhaut a O. M. Urban, Praha 1995.

A. Novák: Kritika literární, Praha 1916 + Ruchovci a lumírovci v bojích proti křivdě a za právo, Praha 1938.

sb. O českou literární kritiku, Praha 1940.

O národní literaturu. Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců, ed. D. Jeřábek. Praha 1990.

Z. Pešat: Místo Sládkova Lumíru v rozvoji české literatury i ve sporech devadesátých let, Tři podoby literární vědy, Praha 1998.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání. (Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie XIII-XIV, 1968-69), Praha 1969 (red. M. Otruba).

A. Schopenhauer: Eristická dialektika čili Umění dostat v každé debatě za pravdu, Brno 1993.

F. Strejček: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880, Praha 1915.

F. X. Šalda: Kritické projevy 1-4, Praha 1949-51.

E. Taxová: Integrační funkce polemiky a dialogu v Šaldově eseji, Česká literatura 35, 1987, s. 405-411.

M. Topor: Šaldova Analýza jako příklad mimoběžnosti? K pojmu "literárního života" vzhledem k situaci na prahu 90. let 19. století, Spisovatelé, společnost a noviny v proměnách doby. Literární archiv 38. Praha 2006, s. 181-192.

O. Urban: Česká společnost 1848-1918, Praha 1982 + Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003 (1978).

F. Vodička: Struktura vývoje, Praha 1969, 1998.

M. Vojáček: Manifest České moderny, Časopis Národního muzea CLXIX, ř. A, 2000, s. 69-96.

D. Vojtěch: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny, Praha 2008.

Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907), ed. R. Musil a A. Filip, Praha 2000.

Dále dobové prameny, především (uvedené) časopisy aj.

Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.

Datum vyhotovení:

14. 7. 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Aktivní účast na semináři (na základě práce s literaturou a s literárněhistorickým materiálem a excerpce), vystoupení (referát) na vybrané téma, tj. souhrnná charakteristika časopisů a s nimi spjatých polemických výměn, jejich představení prostřednictvím charakteristických ukázek, srovnání, pojednání souvisejících problémů a osobností + příprava podkladů a otázek k diskusi a společné práci v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Časopisy a polemiky přelomu 19. a 20. století

Vyučuje:

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

V rozvrhu na zimní semestr 2010/11:

úterý 15:50 - 17:20

Forma:

volitelný seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr

Tematické okruhy:

A. Kritické myšlení, předpoklady, rozvrh a proměny situace, 70. a 80. léta 19. století. Lumír, Osvěta, Květy, Athenaeum. Polemiky lumírovského okruhu, boje o Rukopisy.

B. Časopisy pro širší čtenářské vrstvy různorodého charakteru. Světozor, Zlatá Praha, Švanda dudák, Humoristické listy, Šípy.

C. Polemické střety v první polovině 90. let v souvislosti s modernismem. Literární listy, Vesna, Niva. Šaldova Analýza a Syntetism v novém umění.

D. Literatura a společnost. Čas, Naše doba, Rozhledy. Boje o Hálka, Česká moderna.

E. Vyhraňování a koncepty modernismu v diskusi. Moderní revue, Nový kult, Nový život. Polemiky o dekadenci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK