PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nakladatelská praxe - ABO300820
Anglický název: The Practice of Book Publishing
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vladimír Pistorius
Vyučující: RNDr. Vladimír Pistorius
Prerekvizity : ABO300159
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.03.2010)
Cílem semináře je prohloubení a praktické ověření znalostí získaných během přednášky Teorie a praxe knižního trhu. Účastníci semináře vydají 2-3 skutečné publikace, přičemž by se při tom měli setkat s většinou nakladatelských činností: redakční přípravou, typografickou přípravou, zajištěním výroby, propagace i odbytu.
Posluchači semináře budou rozděleni do skupin, z nichž každá bude mít za úkol realizovat jeden ze dvou či tří projektů. Počet posluchačů semináře je omezen na zhruba 3-5 posluchačů na jeden titul, celkem tedy na 6-15. Při realizaci výtvarné podoby knihy budou s posluchači spolupracovat dle předběžné dohody studenti UMPUM (obor typografie).
Seminář bude probíhat formou zadávání jednotlivých úkolů technologického procesu přípravy a výroby knihy, konzultací při jejich realizaci a kontroly jejich splnění. Některé úkoly budou řešeny v rámci společných porad, simulujících kolektivní práci nakladatelské redakce. Setkání budou organizována zhruba jednou za čtrnáct dní. V následujícím přehledu uvádím náplň práce na jednotlivých setkáních a úkoly, které seminaristé budou mít za úkol vyřešit do příští schůzky. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat nerovnoměrný postup prací jednotlivých skupin, mohou být pro dohnání synchronizace zorganizovány schůzky příslušných skupin v týdnech mezi čtrnáctidenními setkáními.
1. Seznámení s úkolem, s jednotlivými tituly, rozdělení do skupin.
Úkol: Seznámit se s titulem, promyslet základní technické parametry knihy, edice atd.
2. Určení parametrů edice a specifikace jejího zadání pro typografa. Specifikace všech textových podkladů pro výrobu každého titulu. Posouzení autorsko-právní agendy spojené s vydáním titulů.
Úkol: Pořídit podklady pro redakční zpracování. Příprava licenčních smluv.
3. Schůzka s typografy (studenty UMRUM) a posouzení loga, maket a zásad typografické úpravy. Rozhodnutí o základních parametrech vydání konkrétního titulu a jeho vybavení, nákladu a ceně (případně variantně).
Úkol: Redakční zpracování (domácí korektura, bude prováděna minimálně dvojmo). Předběžná kalkulace.
4. Kontrola redakčního zpracování, posouzení výsledků kalkulace a definitivní rozhodnutí o podobě titulů.
Úkol: Upřesnění kalkulace. Shromáždění všech podkladů pro typografa.
5. Odevzdání podkladů pro typografické zpracování spolu s požadavky na konkrétní titul typografovi.
Úkol: Příprava propagace, marketingový plán (případně i příprava internetových stránek
6. Posouzení typografického návrhu
Úkol: Stránkové korektury. Jednání s tiskárnami o zakázce a ceně. Zajištění výroby.
7. Posouzení definitivní podoby knihy. Imprimatur.
Úkol: Vyrobení tiskových podkladů a jejich odevzdání tiskárně. Zajištění prodeje, příprava propagace.
8. Posouzení vydané knihy.
Úkol: Distribuce
9. Zhodnocení celkového výsledku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (04.01.2019)

Student prokáže zvládnutí látky tím, že v rámci dvou- až čtyřčlenné skupiny a pod vedením lektorů, dovede přidělený rukopis až ke skutečnému vydání a postará se pak i o jeho propagaci.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.03.2010)

(podmínkou účasti je absolvování volitelné přednášky Nakladatelská teorie v ZS!!!)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK