PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století I - ABO300717
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO300715
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Máme kritérium pro volbu ?základních?, tedy v jistém smyslu ?paradigmatických? a ?kanonických? děl české literatury (nebo jiných národních literatur)? Kanonický text znamená především, že takový text (nebo texty) získal nadhistorickou a tím i závaznou platnost, ale také zvláštní ?uzavřenost? a ?nesrozumitelnost?, která se dovolává textu ?druhého stupně?, komentáře interpreta, který vstupuje mezi kanonizovaný text a čtenáře. Čtení znamená tedy (téměř) vždy také a zároveň interpretování. V semináři půjde o rekonstruktivní čtení literárních textů a jejich (historických, společensko-kulturních, estetických, filozofických, náboženských ad.) kontextů, spoluvytvářejících model světa literárního díla. Tím bude možné hledat odpověď na výchozí otázku, proč právě to které dílo můžeme považovat za základní dílo české literatury; volba navrhovaných autorů a jejich knih je tedy v jistém smyslu ?rastrem?. Vodítkem mohou být umělecko-estetické programy a koncepty, které jsou v dílech navrhovaných autorů konceptualizovány způsobem, který jim ?zajistil? i do budoucnosti jejich, dá-li se tak říci, paradigmatičnost a možná i (z dnešní perspektivy) ?kanoničnost?. Ukáže se, že jedním z hlavních rysů této paradigmatičnosti je u literárních textů, které dnes řadíme k ?základním? dílům české literatury přibližně 10. až 40. let 20. století, intence a vědomí různě chápané, pojímané a vyjadřované modernosti.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Základní literatura:

BLAŽÍČEK, Přemysl: Skutečnost u Karla Tomana. [Ve sbírce Měsíce.] Česká literatura 40, 1992, č. 5, s. 474-482.

BLAŽÍČEK, Přemysl: Poezie Karla Tomana. Praha 1995.

BYDŽOVSKÁ, L., SRP, K. (eds.): Štyrský a Toyen: Artificialismus. [Katalog výstavy.] Praha 1992.

BYDŽOVSKÁ, L., SRP, K. (eds.): Český surrealismus 1929-1953. Skupina surrealistů v ČSR. Události, vztahy, inspirace. Praha 1996.

ČAPEK, Jakub (ed.): Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy. Praha 2003.

ČERVENKA, Miroslav: Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha 1966.

EFFENBERGER, Vratislav: Realita a poesie. K vývojové dialektice moderního umění. Praha 1969.

FREIMANOVÁ, Milena (ed.): Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Studie a matiriály III. Plzeňského sympozia k problematice 19. století. Praha 1988.

HECZKOVÁ, Libuše: Chtonické křivky ornamentu. Několik poznámek na téma žena, obraz, pravda a Růžena Svobodová. Česká literatura, 49, 2001, s. 519-529.

HODROVÁ, Daniela (ed.): Proměny subjektu I, II. Praha 1993, 1994.

? ?Na okraji chaosu. Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001.

CHALUPECKÝ, Jindřich: Expresionisté. Weiner, Deml, Klíma, Hašek. Praha 1992.

KUBÍNOVÁ, Marie: Seifertova poezie plynoucího času. (K poetice knih Jablko z klína a Ruce Venušiny.) Česká literatura 35, 1987, č. 4, s. 306-319.

KUBÍNOVÁ, Marie: Sebereflexe tvůrčího subjektu a téma slova. [Zejména u Halase, Holana a Weinera.] Česká literatura 40, 1992, č. 6, s. 547-571.

LAMAČ, Miroslav (ed.): Myšlenky modeních malířů. Praha1989.

MED, Jaroslav: Od skepse k naději. (K básnickému typu Viktora Dyka.) Česká literatura 35, 1987, č. 3, s. 227-244.

PAPOUŠEK, Vladimír: Existencialisté. Existenciální fenomény v české próze 20. století. Praha 2004.

PEŠAT, Zdeněk (ed.): Poetismus. (Výbor poezie a dokumentů). Praha 1967.

PEŠAT, Zdeněk: Dialogy s poezií. Praha 1985

POETIKA MEZIVÁLEČNÉ LITERATURY. Proměny žánrů. Praha 1987.

STROHSOVÁ, Eva: Zrození moderny. Praha 1963.

SUS, Oleg: Estetické problémy pod napětím. Meziválečná avantgarda. Surrealismus. Levice.

Praha 1992.

VOJVODÍK, Josef: Od estetismu k eschatonu. Motivická sémantika lyrického díla Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Praha 2004.

? Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno [Host ? Teoretická knihovna], 2006.

TEIGE, Karel: Výbor z díl. I. Svět stavby a básně. Praha 1966. II. Zápasy o smysl moderní tvorby. Praha 1969. III. Osvobozování života a poesie. Praha 1994.

WIENDL, Jan: Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Praha 2007.

WINCZER, Pavol: Poetika básnických smerov. Bratislava 1974.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Tematické okruhy:

I. Od estetizace života z ?životu žitému? (mezi postsymbolismem a expresionismem): Březina, Šrámek, Toman, Deml..

II. Nová konstrukce světa, ?který se směje?: poetismus, konstruktivismus a poetika pásma: Nezval, Seifert, Biebl.

III. Mezi ?automatickým textem? a palimpsestem (surrealismus a moderní reflexe minulosti): Nezval, Seifert, Halas, Zahradníček, Hora, Holan.

IV. Melancholie avantgardy: Blatný, Součková, Orten.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK