PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 19. století - ABO300700
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Seminář je zaměřen na poznávání vybraných význačných děl, osobností a jevů české literatury daného období ? středem pozornosti jsou Rukopisy královédvorský a zelenohorský a jejich ?život? v průběhu 19. století. Zvolené texty budou čteny a sledovány jednak s důrazem na dobové souvislosti a jejich proměny, jednak v průmětu různorodých dosavadních pohledů a přístupů literárního dějepisu a zároveň s ohledem na literárněhistorické metody a pojmy i na širší kulturní a historické souvislosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Základní literatura:

I.

J. Vlček: Dějiny české literatury (1892?1921) 2, Praha 1951 (1960) + Z dějin české literatury. Dějiny 3, Praha 1960.

Literatura česká 19. století (red. J. Vlček, 1902?07), dopln. vyd. 1, 2, Praha 1911?17.

J. Jakubec: Dějiny literatury české 2 (1911), Praha 1934.

A. Novák, J. V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Praha 1936?39 (reprint Brno 1995).

Dějiny české literatury 2, red. F. Vodička, Praha 1960.

Dějiny české literatury 3, red. M. Pohorský, Praha 1961.

J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998, 2002.

Lexikon české literatury (1. A?G, 2. H?L, 3. M?Ř, 4. S?Ž), Praha 1985?2008.

II.

Česká elektronická knihovna a Archiv časopisů ÚČL AV ČR (www.ceska-poezie.cz/cek) (http://archiv.ucl.cas.cz).

Rukopisové zelenohorský a kralodvorský (ed. J. Hanuš, s překladem do nové češtiny), Praha 1911.

Rukopis královédvorský a zelenohorský (přebásnil K. Bednář), Praha 1961.

J. Gebauer: Poučení o padělaných RKZ, Praha 1888.

T. G. Masaryk: Z bojů o Rukopisy (Spisy 19), Praha 2004 + Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus (Spisy 6), Praha 2000.

sb. Boj o podvržené Rukopisy. Vzpomínky po 25 letech (red. J. Herben), Praha 1911.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání. (Sborník Národního muzea, řada C ? Literární historie XIII?XIV, 1968?69), Praha 1969 (red. M. Otruba).

J. Dobrovský: Výbor z díla, Praha 1953 (zvl. Literární podvod, 1824).

J. Jungmann: Boj o obrození národa, Praha 1948.

O národní literaturu. Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců (ed. D. Jeřábek), Praha 1990.

J. S. Machar: Knihy fejetonů 1?2, Praha 1901?02.

F. X. Šalda: Juvenilie, Praha 1925 + Kritické projevy 1?4, Praha 1949?51 (www.ucl.cas.cz/edicee).

J. Máchal: Boje o nové směry v české literatuře (1880?1900), Praha 1926.

V. Macura: Znamení zrodu, Praha 1995.

Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Aktivní účast na semináři na základě četby a studia určených děl a odborné literatury; vystoupení (referát) na vybrané téma. V případě výběru Zk i formou řádně zpracované a ústně obhájené písemné práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Vyučuje:

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

V rozvrhu na letní semestr 2009/2010:

pondělí: 12:30 ? 14:00

Forma:

seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr

Tematické okruhy:

Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ)

A. RKZ jako literární texty / dobový kontext jejich objevení, resp. vzniku

B. Literatura a národní idea / osobnosti: Dobrovský, Jungmann, Hanka aj.

C. Inspirace RKZ a proměny jejich obrazu / proměny společnosti

D. Potřeba nového zkoumání / zrod moderní vědy a literární historie

E. Tzv. boje o RKZ v 80. letech / osobnosti: Masaryk, Gebauer, Vlček aj.

F. Význam rukopisných bojů / proměny společenského a literárního života a utváření moderní kritiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK