PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 19. století - ABO300699
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.07.2008)


Seminář je zaměřen na poznávání vybraných význačných děl, osobností a jevů české literatury 19. století jako inspirující základny českého umění a kultury v následujících obdobích. Zvolené texty budou čteny a sledovány jednak s důrazem na dobové souvislosti a jejich proměny, jednak v průmětu různorodých dosavadních pohledů a přístupů literárního dějepisu a zároveň s ohledem na literárněhistorické metody a pojmy i na širší kulturní a historické souvislosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.07.2008)

Základní literatura:

I.

J. Vlček: Dějiny české literatury (1892?1921) 2, Praha 1951 (1960) + Z dějin české literatury. Dějiny 3, Praha 1960.

Literatura česká 19. století (red. J. Vlček, 1902?07), dopln. vyd. 1, 2, Praha 1911?17.

J. Jakubec: Dějiny literatury české 2 (1911), Praha 1934.

A. Novák, J. V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Praha 1936?39 (reprint Brno 1995).

Dějiny české literatury 2, red. F. Vodička, Praha 1960.

Dějiny české literatury 3, red. M. Pohorský, Praha 1961.

Dějiny české literatury 4, red. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha 1995.

J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998, 2002.

Lexikon české literatury (1. A?G, 2. H?L, 3. M?Ř, 4. S?Ž), Praha 1985?2008.

II.

Česká elektronická knihovna, ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz) a elektronická knihovna FF UK (www.cl.cuni.cz/system/elekniho).

Rukopis královédvorský a zelenohorský, Praha 1961.

T. G. Masaryk: Z bojů o Rukopisy (Spisy 19), Praha 2004 + Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus (Spisy 6), Praha 2000.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání. (Sborník Národního muzea, řada C ? Literární historie XIII?XIV, 1968?69), Praha 1969 (red. M. Otruba).

V. Hálek: Básně (ed. Z. Tyl), Praha 1955 + Vybrané spisy 1?6, Praha 1955?60.

O národní literaturu. Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců (ed. D. Jeřábek), Praha 1990.

F. X. Šalda: Juvenilie, Praha 1925 + Kritické projevy 1?4, Praha 1949?51.

Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.07.2008)

Vyučuje:

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

Forma:

seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast na semináři na základě četby a studia určených děl a odborné literatury; vystoupení (referát) na vybrané téma. V případě výběru Zk i formou řádně zpracované a ústně obhájené písemné práce.

Tematické okruhy:

A. Literatura a národní idea / Rukopisy královédvorský a zelenohorský a jejich ohlasy

B. Osobnost básníka a proměny jeho obrazu / Hálek a tzv. boje o Hálka aj.

C. Nové možnosti, individualita a inovace / cesta k modernismu / Šalda aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK