PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy literární historie - ABO300677
Anglický název: Essentials of Literary History
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100156
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2009)

Cílem semináře je seznámení se základními institucemi, metodami a postupy, které jsou využívány v literárněhistorické práci. Studenti by především měli prakticky ovládnout běžné postupy, které jsou potřebné při samostatném studiu dějin literatury. Vedle toho se seminář bude formou výkladu zabývat vymezením literární historie, jejími základními otázkami a problémy a vybranými teoretickými přístupy ke studiu literárních dějin.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2009)

Základní literatura:

Bolton, J.: Nový historismus/New historicism (2007)

Havelka, M.: Dějiny a smysl (2001)

Holý, J.: Česká literární historiografie, její formování a její obrazy německojazyčné literatury v českých zemích (Estetika 2002)

Jauss, H. R.: Dějiny literatury jako výzva literární vědě (in sb. Čtenář jako výzva, 2001)

Papoušek, V., Tureček, D.: Hledání literárních dějin (2005)

Šmahelová, H.: Kontexty současného českého literárněhistorického myšlení (Česká literatura 2000)

Vodička, F.: Literární historie, její problémy a úkoly (in FV: Struktura vývoje, 1969, 1998)

(+ kompendia, příručky a přehledy, které budou užívány při práci v semináři)

Doporučená literatura:

Assmann, J.: Kultura a paměť (2001)

Černý, V.: Úvod do literární historie (1993)

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století (2002)

Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí (1997)

Novák, A.: O tradici v české literatuře (in AN: Česká literatura a národní tradice, 1995)

Pechlivanos, M.: Dějiny literatury (in Úvod do literární vědy, 1999)

Pešková, J.: Role vědomí v dějinách (1998)

Vašíček, Z. + Mayer, F.: Minulost a současnost, paměť a dějiny (2008)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2009)

Aktivní účast na seminářích (maximálně tři absence)

Průběžné plnění praktických úkolů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2009)

Název kurzu: Základy literární historie

Forma kurzu: základní seminář, 2 hodiny týdně, 1 semestr

Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

a. Prameny a práce s nimi (praktický úkol s využitím pramenů z 19. nebo 20. století: bibliografický záznam, komentář, poznámky, charakteristika)

 • Časopisy (bibliografický a studijní záznam, charakteristika časopisu)
 • Korespondence, deníky, poznámky, příležitostné texty
 • Paměti, vzpomínky, memoáry
 • Dobové recenze, medailony, nekrology apod.

b. Práce s odbornou literaturou (výklad a praktický úkol)

 • Dějiny literatury (od Jungmannovy Historie literatury české k České literatuře od počátků k dnešku)
 • Encyklopedie, slovníky spisovatelů a jiné oborové slovníky (Lexikon české literatury apod.)
 • Literárněhistorické monografie a jejich typy
 • Ediční poznámky, doslovy, komentáře (edice Česká knižnice); záložka
 • Bibliografické soupisy a katalogy; personální bibliografie
 • Autor a problematika autorství; zkratky, značky a pseudonymy (P. Vašák: Metody určování autorství, 1980; J. Vopravil: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973)
 • Nakladatelství a ediční řady (A. Zach: Kniha a český exil 1949-1990, 1995; J. Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006, 2007)

c. Praktické seznámení s dostupnými institucemi a jejich fondy (exkurze)

 • Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • Národní knihovna (Klementinum)
 • Památník národního písemnictví na Strahově

d. Obecná problematika literární historie (výklad)

 • Historické kontexty literatury

a. světová literatura ? národní literatura ? regionální literatura

b. obecné dějiny ? kulturní dějiny a dějiny mentality ? literární dějiny

 • Hranice literatury a jejich proměny v čase (triviální literatura; literatura a divadlo; literatura a výtvarné umění; literatura a hudba; beletrie a odborný text)
 • Meze a možnosti strukturování dějin literatury: epochy, generace a jejich generování
 • Metodologie literární historie; tradice; vnímání času: vědomí přítomnosti a budoucnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK