PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 19. století - ABO300573
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

Pro studenty jednooborového studia.
Charakteristika kurzu:
Seminář je zaměřen na poznávání vybraných význačných děl, osobností a jevů české literatury 19. století, které budou sledovány jednak s důrazem na dobové souvislosti a jejich proměny, jednak v průmětu různorodých dosavadních pohledů a přístupů literárního dějepisu a zároveň s ohledem metody a praktické postupy literárněhistorické práce.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

Základní literatura:
I.

J. Vlček: Dějiny české literatury (1892-1921) 2, Praha 1951, 1960.

Literatura česká 19. století (red. J. Vlček, 1902-07), dopln. vyd. 1, 2, Praha 1911-17.

J. Jakubec: Dějiny literatury české 2 (1911), Praha 1934.

A. Novák, J. V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Praha 1936-39, reprint Brno 1995.

Dějiny české literatury 2, red. F. Vodička, Praha 1960.

Dějiny české literatury 3, red. M. Pohorský, Praha 1961.

II.

Česká elektronická knihovna, ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz).

J. Dobrovský: Výbor z díla, Praha 1953.

J. Jungmann: Boj o obrození národa, Praha 1948.

Rukopis královédvorský a zelenohorský, Praha 1961.

V. R. Kramerius: Knížky lidového čtení, Praha 1988.

V. M. Kramerius aj.: Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení, Praha 1980.

J. Kollár: Básně, Praha 1981.

M. Z. Polák: Básnické spisy, Praha 1907-08.

F. L. Čelakovský: Dílo 1-3, Praha 1946-50.

K. H. Mácha: Spisy 1-3, Praha 1959-72 + Básně, Praha 1997.

K. J. Erben: Kytice, České pohádky, Praha 2003.

B. Němcová: Babička, Praha 2000 + Vybrané spisy 2, Praha 1957 + Výbor z díla 3, Praha 1974 + Korespondence, Praha 2003.

K. Havlíček Borovský: Dílo 1, 2, Praha 1986 + O literatuře, Praha 1955.

K. Sabina: Oživené hroby, Praha 1977 + O literatuře, Praha 1953.

V. B. Nebeský: O literatuře, Praha 1953.

Máj. Jarní almanach na rok 1858 (ed. L. Quis), Praha 1909.

Doporučená literatura:
Český romantismus v evropském kontextu (red. Z. Hrbata a M. Procházka), Pardubice 1993.

Dějiny českého divadla 2, 3 (red. F. Černý), Praha 1969, 1976.

R. Jakobson: Poetická funkce, Praha 1995.

V. Jirát: Portréty a studie, Praha 1978.

O. Králík: Osvobozená slova, Praha 1995.

L. Kusáková: Krásná próza raného obrození v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830 (1. Studie, 2. Antologie), Praha 2003.

J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998, 2002.

Lexikon české literatury (1. A-G, 2. H-L, 3. M-Ř), Praha 1985-2000.

Lyrika českého obrození (ed. V. Jirát), Praha 1940.

V. Macura: Znamení zrodu, Praha 1995.

T. G. Masaryk: Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus (Spisy 6), Praha 2000.

J. Mukařovský: Kapitoly z české poetiky 2, 3, Praha 1941-48 + Studie z estetiky, Praha 1966 + Studie 1, 2, Brno 2000-2001.

Obrození národa. Svědectví a dokumenty (ed. J. Novotný), Praha 1979.

sb. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, Praha 2005.

Realita slova Máchova (ed. R. Grebeníčková a O. Králík), Praha 1966.

Romantické povídky z českého obrození (ed. M. Novotný), Praha 1947.

V. Štěpánek: Z dějin obrozenské literatury, Praha 1988.

J. Vlček: Kapitoly z dějin české literatury, Praha 1952.

F. Vodička: Počátky krásné prózy novočeské, Praha 1948 + Cesty a cíle obrozenské literatury, Praha 1958 + Struktura vývoje, Praha 1969, 1998.

Zábavné povídky raného obrození, Praha 2005.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

Tematické okruhy:
A. Literatura a národní idea. Pojem a pojetí národního obrození, proměny programu a jeho realizace, osobnosti koncepce. Rukopisy.

B. Podoby poezie a prózy v první polovině 19. století. Ohlasová tvorba, preromantismus.Romantismus (kontext, polohy, kontrasty).

C. Nové možnosti, individualita a inovace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK