PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Poetika katolické literatury - ABO300571
Anglický název: Poetics of Catholic Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.01.2006)

Požadované vstupní znalosti: Elementární obeznámení s poetikou a literární teorií.
Požadavky pro získání atestace:Aktivní práce v semináři, přednesený referát na zvolené téma.
Charakteristika kurzu:
Seminář je zaměřen na problematický termín "katolická literatura". Sleduje vývoj a proměny tohoto pojmu (a pojmů obdobných/nahrazujících), a to i v širších souvislostech vztahu umění-náboženství-ideologie. V tomto bodě se seminář dotkne i mimoliterárních disciplín (religionistika, filosofie, sémiotika aj.), fundamentem a zároveň úhelným kamenem má však být literární věda. Těžiště přitom představuje hledání významu pojmu "katolická literatura" na základě poetiky literárního díla, tj. představa, že "katolicitu" je možno chápat jako svého druhu poetiku či "text" (architext ve smyslu Genettově). Teoretické předpoklady by měly být ověřeny na konkrétních textech (ať už tradičně jako "katolické" chápaných - např. J. Čep, tak i na textech, které s oblastí religiozity spojovány nebývají - např. J. K. Šlejhar, ale také např. současné rockové texty - Psí vojáci, Už jsme doma aj.).
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.01.2006)

Základní literatura:
ELIADE, Mircea: Posvátné a profánní. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994

HOMOLÁČ, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha : Univerzita Karlova, 1996

HRBATA, Zdeněk: Poezie křesťanství : Chateaubriandovi Mučedníci a Lindova Záře nad pohanstvem. In: Český romantismus v evropském kontextu (Zdeněk Hrbata a Martin Procházka eds.). Praha : ÚČSL ČSAV, 1993

LACHMANNOVÁ, Renate: Intertextualita a dialogičnost. In: Čtenář jako výzva (Miloš Sedmidubský, Miroslav Červenka, Ivana Vízdalová eds.). Brno: HOST, 2001

LOTMAN, Jurij Michajlovič - USPENSKIJ, Boris Andrejevič: O sémiotickém mechanismu kultury. In: Exotika : Výbor z prací tartuské školy (Tomáš Glanc ed.). Brno : Host, 2003

LOTMAN, Jurij: Kunst als Sprache. Leipzig, 1981

NĚMEC, Igor: Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce. In: Slovo a slovesnost 55, 1994, č. 4, s. 263nn.

OTTO, Rudolf: Posvátno : Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha : Vyšehrad, 1998

PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Praha : Torst, 1998

RAMAN, Shankar - STRUCK, Wolfgang: Ideologie a její kritici. In: Úvod do literární vědy (Miltos Pechlivanos, Stefan Rieger, Wolfgang Struck, Michael Weitz eds.). Praha : Hermann a synové, 1999

SAWICKI, Stefan: Das Sacrum in der Literatur. In: Literatur und Religion (Helmut Koopman - Winfried Woesler eds.). Freiburg : Herder, 1984

SCHAHADAT, Shamma: Intertextovost: čtení - text - intertext. In: Úvod do literární vědy (Miltos Pechlivanos, Stefan Rieger, Wolfgang Struck, Michael Weitz eds.). Praha : Hermann a synové, 1999

SLAVÍK, Ivan: Viděno jinak. Brno : Vetus via, 1995

STRUCK, Wolfgang: Sociální funkce a kulturní statut literárních textů. In: Úvod do literární vědy (Miltos Pechlivanos, Stefan Rieger, Wolfgang Struck, Michael Weitz eds.). Praha : Hermann a synové, 1999

WIENDL, Jan: Krajina, člověk, víra : Ideologický aspekt v Zahradníčkově poesii 2. poloviny třicátých let. In: Česká literatura 48, 2000, č. 5, s. 486nn

ZIMA, Peter V.: Ideologie und Theorie : eine Diskurskritik. Tübingen : Francke, 1989

Doporučená literatura:
DOLEŽEL, Lubomír: Heterocosmica : Fikce a možné světy. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2003

ELIADE, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Praha : OIKOYMENH, 1993

FRYE, Northrop: Velký kód. Bible a literatura. Brno : Host, 2000

GENETTE, Gérard: 1990 Einführung in den Architext (Stuttgart: Legueil)

HAMMER, Almuth: Religion und Literatur, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, Hrsg. A. Nünning. Stuttgart - Weimar : J. B. Metzler, 2004, s. 565-566

HODROVÁ, Daniela: Paměť a proměny míst. Na okraj tematologie a topologie. In: Poetika míst. Jinočany : H&H, 1997

HRBATA, Zdeněk: Cesta. In: Kultura a místo. Studie z komparatistiky III (A. Housková - V. Svatoň eds.). Praha : Universita Karlova, 2001

KRANZ, Gisbert: Was ist christliche Dichtung? Thesen, Fakten, Daten. München : J. Pfeiffer, 1987

KUBÍNOVÁ, Marie: Prostory víry a transcendence. In: Daniela Hodrová a kol.: Poetika míst. Jinočany: H&H, 1997

KUSCHEL, Karl Josef: Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Gütersloh - Zürich - Köln : Benziger Verlag, 1978

LACHMANN, Renate: Ebene des Intertextualitätbegriffs. In: Poetik und Hermeneutik XI : Das Gespräch. München : Wilhelm Fink Verlag, 1984

LACHMANN, Renate: Intertextualität. In: Fischer Lexikon Literatur G - M (Ulfert Ricklefs Hrsg.). Frankfurt am Main : Fischer Verlag, 1996

LACHMANNOVÁ, Renate: Paměť a literatura. In: Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 3nn

LAKOFF, George - JOHNSON, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno : Host, 2002

MED, Jaroslav: ?Všechno začalo v Petrkově?". In: Host 18, 2002, č. 4, s. 5nn.

MED, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu : Studie o české literatuře. Praha : Zvon, 1995

RICOEUR, Paul: Život, pravda, symbol. Praha : OIKOYMENH, 1993

VAŇKOVÁ, Irena: ?Mocné slovo", řeč a komunikace v Erbenově Kytici. In: Česká literatura 48, 2000, č. 6, s. 630

Sborníky:
SACRUM ET PROFANUM (M. Ottlová - M. Pospíšil eds.). Praha : Koniasch Latin Press, 1998

posvátný obraz a zpodobnění posvátného (A. Matoušek - L. Karlíková eds.). Praha : Česká křesťanská akademie, 1995

O POSVÁTNU. Praha : Česká křesťanská akademie, 1993

Německé texty lze poskytnout.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.01.2006)

Tematické okruhy:
1. Vývoj literárně-teoretického myšlení o vztahu náboženství/ideologie a literatury/umění; terminologie (křesťanská/katolická/spirituální/duchovní); stávající podoby této literatury (v české i zahraniční literární historii), její definice a dějiny těchto definic.

2. Posvátno (Otto, Eliade) a jeho vztah k umění. Posvátný čas a prostor; posvátné písně, pohádky.

3. Poetika posvátného-katolická literatura a její poetika.Intertextualita (možnost využití pojmu, zvl. ve smyslu R. Lachmannové).

Náboženství jako architext (Genette). Aluze, motta, syllepse: literatur jak podvojný znak. Kompozice. Motivika. Fikční svět (specifika postavy, prostoru). Genologie: proměny žánru (např. vývoj žánru legendy: stč. literatura - Zeyer - Schulz - Durych)

4. Práce s konkrétními texty (lze upřesnit po dohodě s frekventanty kurzu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK