PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologie tragična - ABO300477
Anglický název: Phenomenology of the Tragic
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (29.05.2008)

Jednooborové studium. Je možné uznat i jako volitelný seminář.

Od dob Aristotela existuje poetika tragédie, ovšem teprve od dob německé romantiky, počínaje Friedrichem W. J. Schellingem, existuje filozofie tragična. Aristotelův mohutný impuls nepřestal v podstatě působit do současnosti a podobně působí hluboko do 20. století ve stále nových podobách idealistického a postidealistického myšlení také Schellingova filozofie tragična, která je, jak se zdá, spojená především s německou filozofií: od Schellinga přes Hölderlina, Hegela, Goetha, Schopenhauera, Nietzscheho až k Simmelovi, Schelerovi nebo Walteru Benjaminovi a fenomenologům mladší generace (Rudolf Boehm), samozřejmě spolu s Kierkegaardem, Miguelem de Unamunem nebo Lvem Šestovem. Možno dokonce říci, že od přelomu 18. a 19. století se tragično etabluje ve filozofickém diskurzu jako jedna z hlavních myšlenkových figur, podobně jako fenomén tragického životního pocitu. Výchozí a základní otázkou filozofů zůstává: co tvoří podstatu tragična? S tím souvisí také otázka: proč je tragédie, jak se zdá, specifickým žánrem okcidentální kultury? V přednášce budou sledovány dvě hlavní linie fenomenologie tragična: jeho estetická (umělecká) a kulturně-filozofická dimenze tragického rozporu a neslučitelného protikladu mezi svobodou a svobodnou vůlí subjektu a nezbytností jako objektivní kategorií, mezi svobodným subjektem a absolutními hodnotami, a fenomén ?tragédie kultury?, ?nespokojenosti v kultuře? a tragického životního pocitu, který pramení ? podle de Unamuna (podbně jako podle Kierkegaarda a Nietzscheho) ? z neřešitelného ?trpícího rozporu? (Kierkegaard), z antagonismu mezi vírou a rozumem. Jestliže tragického hrdinu charakterizuje, že ztroskotává na cestě, která měla být jeho záchranou, spočívá tragédie kultury podle Georga Simmela v nesmiřitelném rozporu mezi neklidnou dynamikou subjektivního života, který je konečný, a jeho obsahy, které jednou vytvořeny, zůstávají statické, ale nadčasově platné.
Vedle podob fenoménu tragičnosti v tragédii (antické a/vs. barokní) bude pozornost věnována esteticko-filozofickým aspektům tragična v myšlení výše zmíněných německých filozofů, ale také u Kierkegaarda, de Unamuna, v umělecko-estetických úvahách Pieta Mondriana a ve filozofických esejích Václava Navrátila.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (29.05.2008)

BENJAMIN, Walter: Ursprung des deutschen Trauerspiels [1928]. Frankfurt am Main 1996.

BOEHM, Rudolf: ?Tragik?. Den Haag. 1999.

HEGEL, Georg W. F.: Vorlesungen über die Ästhetik [1817-1829]. Werke [eds. Meldenhauer - Michel]. Stuttgart 1971.

KIERKEGAARD, S?ren: Nemoc k smrti [1849]. Mnichov [ed. Opus bomum] 1981.

MONDRIAN, Piet: Neue Gestaltung, Neoplasticismus, Nieuwe Beelding. Mainz ? Berlin 1974.

NAVRÁTIL, Václav: O smutku, lásce a jiných věcech. Praha 2003.

NIETZSCHE, Friedrich: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik [1872]. Werke. [eds. Colli ? Montinari]. München, Berlin New York 1980.

ROSENZWEIG, Franz: Der Stern der Erlösung [1921]. Frankfurt am Main 1988.

SCHELER, Max: Zum Phänomen des Tragischen [1914]. In: Vom Umsturz der Werte. Gesammelte Werke, Band 3. Bern 1955, s. 150-169.

SCHELLING, Friedrich W. J.: Philosophie der Kunst [1802-1803/1859]. Werke. Band 5. Stuttgart 1856-1861.

SCHOPENHAUER, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung [1819]. Werke, Bd. 1-2 [ed. Lütkehaus]. Zürich 1988.

SIMMEL, Georg: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Philosophische Kultur. Berlin 1983, s. 183-207.

SZNONDI, Peter: Versuch über das Tragische. Frankfurt am Main 1964.

UNAMUNO, Miguel de: Tragický pocit života v lidech a národech. Praha 1927.

VISCHER, Friedrich Theodor: Ästhetik oder Wisscheschaft des Schönen. Band 6. Hildesheim 1976.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK