PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody literární vědy - ABO300305
Anglický název: Methodology of Literary Theory
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

Za hranicemi estetizace, erotizace a metafyziky smrti v symbolistické a posymbolistické moderně, rozvíjí a reflektuje historická avantgarda vlastní thanatopoetiku, úzce související s představou apokalypticky očistné smrti ?monde ancien? a jejího umění. Všeobecná katastrofa se měla stát spouští zásadní proměny světa. Toto katastrofické myšlení, třebaže z rozdílnými akcenty, je vlastní futurismu, stejně tak jako expresionismu a surrealismu. Jestliže je pro thanatopoetiku futurismu ? v Itálii i Rusku ? příznačná symbióza, ale také konfrontace, apokalypsy a utopie, nejmodernější techniky a destrukce (oblíbený motiv zkázonosné jízdy autem u Marinettiho), anarchie a přímo inženýrského plánování, směřuje futuristicko-konstruktivistická avantgarda 20. let k utopizaci smrti - stejně tak jako umění - ve smyslu jejího ?překonání? a ?odstranění?. ?Soumrak lidstva?, kritika tohoto světa z perspektivy absolutní negativity a jeho apokalypticko-vizionářské zhroucení, kulminující ve světové válce, je jedním z konstitutivních rysů thanatopoetiky expresionismu, která čerpá silné podněty také z obraznosti německé barokní poezie. Radikálním otřesením obrazu člověka získává thanatopoetika autorů jako G. Benn, G. Heym, E. Stadler, G. Trakl ad. až křiklavě makabrózní rysy na hranici karikatury a bizarní grotesknosti. Pro surrealismus je smrt také ?utopickým projektem? ve smyslu romantické myšlenky totalizace protikladů a rozplynutí ?člověka minulosti? v novém ?kolektivním mýtu?, kdy ?život a smrt, reálné a imaginární, minulé a budoucí, sdělitelné a nesdělitelné, nahoře a dole? (Druhý manifest surrealismu) nebude už pociťováno jako rozpor. Zároveň je však i surrealismu, který se jako první avantgardní hnutí vůbec vyrovnávalo po 1. světové válce s totalitarismem ruského bolševismu a německého nacionálního socialismu, blízké militantně-agresivní gesto ?absolutní revolty? a iracionální ?akce? proti společnosti (proslulá věta ze začátku Druhého manifestu surrealismu). Spojení erotu a thanatu, aktualizované surrealisty, je jednou z hlavních myšlenek teorie erotismu Georgese Bataille. Právě erotika a v ní podle Bataille trvale přítomná smrt, reprezentují jednu z klíčových kategorií jeho myšlení, kategorii transgrese.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

Literatura (výběrově):

BATAILLE, Georges: Erotismus. Praha 2001.

BRETON, André: Co je surrealismus? Brno 1937.

BRETON, André: Nadja. Přel. M. Hlávka, V. Nezval, B. Vaníček. Praha 1935. Přetištěno in: Nezval, Vítězslav: Dílo XXXVI. Překlady II. Praha 1984, s. 363-419.

BRETON, André: Spojité nádoby. Přel. V. Nezval, J. Honzl. Praha 1934. Přetištěno in: Nezval, Vítězslav: Dílo XXX. Překlady. Praha 1984.

BYDŽOVSKÁ, Lenka - SRP, Karel (eds.): Český surrealismus 1929-1953. Skupina surrealistů v ČSR. Události, vztahy, inspirace. Praha 1996.

ČOLAKOVA, Žoržeta, Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. Praha 1999.

ÉLUARD, Paul: Veřejná růže. Praha 1936.

KUNDERA, Ludvík (ed.): Haló, je tady vichr, vichřice [antologie německého expresionismu]. Praha 1969.

LAMAČ, Miroslav (ed.): Myšlenky moderních malířů. Od Cézanna po Dalího. Praha 1989.

NADEAU, Maurice, Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. Olomouc 1994.

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Emilie přichází ke mně ve snu [1933]. Praha 2001 (reprint původního vydání). Přetištěno in: Štyrský, Jindřich: Texty. Praha 2007.

TOMEŠ, Jan (ed.): Magnetická pole [antologie surrealismu]. Praha 1967.

VOJVODÍK, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

Název kurzu: Thanatopoetika avantgardy: futurismus, expresionismus, surrealismus

Forma kurzu: volitelný seminář, 2 hodiny týdně, jednosemestrální ZS 2009

Po. 14.10-15.40

Vyučující: Doc. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK