PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace poezie - ABO300300
Anglický název: Interpretations of Poetry
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast v semináři, četba a příprava zadaných statí; pro atest je třeba odevzdat šesti ? až desetistránkovou praktickou interpretaci vybraného básnického textu.

Charakteristika kurzu:
Kurz je koncipován jako završující fáze literárněteoretické průpravy studentů prvního cyklu bohemistiky, vymezené Literárním proseminářem, Úvodem do teorie literatury a souborem interpretačních seminářů. Seminář Interpretace poezie je koncipován na základě dvou celků. První obsahuje témata vztahující se k obecným a teoreticky založeným otázkám interpretace poezie, k různorodým soudobým metodologickým interpretačním konceptům, k problematice lyrických postupů ap. V neposlední řadě se práce v semináři soustředí rovněž k osvojování nástrojů jazykové, motivické či kompoziční analýzy textu. Druhá, časově následná část semestrálního kurzu je věnována praktickým interpretacím několika různorodých básnických textů z oblasti české lyriky 1. pol. 20. století.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Základní literatura:
Blažíček, P.: Opravdu proti interpretaci? (Kritický sborník 1993, č. 3)

Blažíček, P.: Sebeuvědomění poezie (Praha 1991)

Blažíček, P.: Poezie Karla Tomana (Praha 1995)

Brodskij, J.: Zármutek a rozum, in Jeden a půl pokoje (Praha 1998)

Butor, M.: Esej o jednom snu, in Repertoár (Praha 1969, též samostatně Praha 1997)

Černý, V.: Jak jsou udělány Halasovy Staré ženy, in Tvorba a osobnost I (Praha 1992)

Červenka, M.: Symboly, písně a mýty (Praha 1966)

Červenka, M.: Významová výstavba literárního díla (Praha 1992)

Červenka, M.: Styl a význam (Praha 1991)

Eco, U.: Interpretation and Overinterpretation (Cambridge 1992), slov. překlad Interpretácia a nadinterpretácia (Bratislava 1993)

Eco, U.: Šest procházek literárními lesy (Olomouc 1997)

Eliot, T. S.: Tradice a individuální talent, in O básnictví a básnících (Praha 1991)

Friedrich, H.: Die Struktur der modernen Lyrik (Hamburg 1992)

Frynta, E.: Zastřená tvář poezie (Praha 1993)

Fučík, B.: Píseň o zemi (Praha 1994)

Fučík, B.: Setkávání a míjení (Praha 1995)

Gadamer, H. G.: Člověk a řeč (Praha 1999)

Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky (Praha 1997)

Grossman, J.: Analýzy (Praha 1991)

Holý, J.: Literární interpretace jako umění dialogu, Kritický sborník 1993, č. 2

Chvatík, K.: Možnosti interpretace uměleckých děl, Estetika 1991, č. 2

Jakobson, R.: Baudelairovy Kočky, in Poetická funkce (Praha 1995)

Jankovič, M.: Nesamozřejmost smyslu (Praha 1991)

Jankovič, M.: Dílo jako dění smyslu (Praha 1992)

Jankovič, M.: Kapitoly z poetiky B. Hrabala (Praha 1996)

Jankovič, M. (ed.): K interpretaci uměleckého literárního díla, Praha 1970)

Kožmín, Z.: Umění básně (Brno 1990)

Kubínová, M.: Kritéria (ne)adekvátnosti interpretace literárního díla, Tvar 1994, č. 20

Macurová, A.: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta (Praha 1981)

Mathauser, Z.: Mezi filozofií a poezií (Praha 1995)

Mukařovský, J.: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův ?Absolutní hrobař", in Kapitoly z české poetiky II. (Praha 1948)

Opelík, J. (ed.) a kol.: Jak číst poezii (Praha 1963)

Paz, O.: Poezie a báseň, in Luk a lyra (Praha 1992)

Ricoeur, P.: Teŕia interpretácie (Bratislava 1997)

Richterová, S.: Slova a ticho (Praha 1992)

Schillemeit, J. (ed.): Deutsche Lyrik von Weckherlin bis Benn (Hamburg 1965, zde zejm. práce W. Kaysera, E. Steigera)

Schlingmann, C.: Methoden der Interpretation (Stuttgard 1993)

Slavinski, J.: Trojitá hra interpretace, Česká literatura 1991, č. 6

Steiger, E.: Die Kunst der Interpretation (München 1971); česky Umění interpretace in Kritický sborník 1996, č. 2.

Stierle, K.: Dimenze rozumění, Česká literatura 1993, č. 2

Šalda, F. X.: Boje o zítřek (Praha 1973) Duše a dílo (Praha 1973)

Todorov, T.: Poetika prózy (Praha 2000)

Trávníček, J. (ed.): Pět na jednoho (Praha 1995)

Trávníček, J.: Poezie poslední možnosti (Praha 1996)

Valéry, P.: Na okraj Hřbitova u moře, in Literární rozmanitosti (Praha 1990)

Wallace, M.: Interpretation, in The New Princeton Encyklopedia of Poetry and Poetics (Princeton 1993)

Wiendl, J.: Kontury básnického světa Zahradníčkových Jeřábů, Česká literatura 47, 1999, č. 2

Zajac, P.: Od jazyka k zmyslu básne, in Tvorivosť literatúry (Bratislava 1990)

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Tematické okruhy:
1) Interpretace poezie aneb nesahejte mi na mou báseň...

Výchozí texty: - Susan Sontag: Proti interpretaci

 • Přemysl Blažíček: Opravdu proti interpretaci?

? (= Obě práce in Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1 - 8)

 • Jiří Trávníček (ed.): Pět na jednoho (Praha 1995)

? 2) Horizonty různorodých metodologických konceptů

Výchozí texty: - J. Brodskij: Zármutek a rozum, in Jeden a půl pokoje (Praha 1998)

 • Václav Černý: Jak jsou udělány Halasovy Staré ženy, in Tvorba a osobnost I (Praha 1992)
 • Roman Jakobson: Baudelairovy Kočky, in Poetická funkce (Praha 1995)
 • Jan Mukařovský: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův "Absolutní hrobař", in Kapitoly z české poetiky II. (Praha 1948)
 • Martin Wallace: Interpretation, in The New Princeton Encyklopedia of Poetry and Poetics (Princeton 1993)

? 3) Problematika lyrického postupu

Výchozí texty: - Jan Mukařovský: Lyrika, in J.M.: Studie z poetiky (Praha 1982)

 • týž: Básník, in J.M: Studie z poetiky (Praha 1982)
 • Rudolf Helmstetter: Lyrika, báseň a básnická řeč, in Úvod do literární vědy (Praha 1999)

? 4) Nástroje interpretovy práce - analýza textu po stránce jazykové, motivické a kompoziční.

Výchozí texty: - Jan Mukařovský: Obecné zásady a vývoj novočeského verše, in Kapitoly z české poetiky II (Praha 1948)

 • Felix Vodička: Struktura literárního díla, in Svět literatury I. (Praha 1992)
 • Brukner, J., Filip, J.: Poetický slovník (Praha 1997)
 • Slovník literární teorie (Praha 1982)

? 5) Cíle interpretace? Sdílení, porozumění, smysl...

Výchozí texty: Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu (Praha 1992)

Přemysl Blažíček: Povaha a smysl poezie, in Sebeuvědomění poezie (Praha 1991)

6) Praktická interpretace:

 • Otokar Březina: Nálada (in Svítání na západě, 1896)

? 7) Praktická interpretace:

 • Karel Toman: Podzim ("Večery kouzelné! V mhách stříbrných/.../", in Torzo života, 1902)

? 8) Praktická interpretace:

 • Jaroslav Seifert: Půlnoc (in Jablko z klína, 1933)

? 9) Praktická interpretace:

 • Jan Zahradníček: Před bouří (in Jeřáby, 1933)

? 10)Praktická interpretace:

Vladimír Holan: Mrtvý (in Vanutí, 1932)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK