PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie literatury [1] - ABO300271
Anglický název: Introduction to Literary Theory [1]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (18.02.2005)

Požadavky pro získání atestace: Aktivní účast v semináři, četba zadaných statí, test (na konci LS) a kratší písemná práce (na konci ZS).

Charakteristika kurzu: Kurs navazuje na Literární proseminář a zaměřuje se na základní literárně teoretické koncepty a pojmy. Smyslem semináře je četba a diskuse těchto základních literárně teoretických konceptů, které mají různou významově operační platnost i proměnnou historii užívání. Vedle praktických otázek a aspektů bude proto součástí kurzu také četba a interpretace základních teoretických statí literární vědy, především ze strukturálně (i ?post?strukturálně) sémiotické, ale také literární hermeneutiky, které by měly účastníky semináře vést k problematizujícímu chápání základních teoretických pojmů, modelů a přístupů.
Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (18.02.2005)

Tematické okruhy:
1) Teorie literatury a její místo v rámci celkového myšlení o literatuře

2) Text: znaky textu; základní vrstvy textu: rovina zvuková, lexikální, syntaktická a

textová; pojmenování v literatuře (?básnické pojmenování", obrazné pojmenování) a

jeho vztah ke skutečnosti, pojmenování jako znak, reference a referent, denotace a

konotace a problém označování; mimésis a literárnost; fiktivnost a fikčnost;

verbalizace a rozdíl mezi mluvením a psaním, explicitní textové subjekty, textovost;

artefakt a estetický objekt, text a dílo; kontext; hepertext.

Četba základní:

Text:

JAKOBSON, R.: Co je poezie? (1934). In: Poetická funkce. Praha 1995, s. 23-

33.

LOTMAN J.: Pojem textu. In: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990, s. 64-

72.

MACUROVÁ, A.: Slovesný text: Rezultát a východisko komunikačních aktivit. In:

Text a komunikace: Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha 1992, s. 11-18.

INGARDEN, R.: Základní struktura literárního díla. In: Umělecké dílo literární.

Praha 1989, s. 41-45.

MUKAŘOVSKÝ, J.: O současné poetice (1929). Studie z poetiky. Praha 1982, s.

22-33.

Pojmenování:

BARTHES, R.: Označované a označující; Denotace a konotace. In: Nulový stupeň

rukopisu. Základy sémiologie. Praha 1967, s. 81-95, 123-126.

MUKAŘOVKÝ, J.: Jazyk spisovný a jazyk básnický (1932). In: Studie z poetiky.

Praha 1982, s. 34-54.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka (1938), in:

Studie z estetiky. Praha 1982, s. 55-60.

MUKAŘOVSKÝ, J.: O jazyce básnickém IV. Slovo v básnictví (1940). In: Studie

z poetiky. Praha 1982, s. 115-124.

Metafora:

MUKAŘOVSKÝ, J.: Básnická sémantika. In: Básnická sémantika. Praha 1995, s.

62-74.

JAKOBSON, R.: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch. In: Poetická

funkce. Jinočany-Praha 1995, s. 55-73.

MATHAUSER, Z.: Metafora v systému duchovních útvarů. In: Estetické alternativy.

Praha 1995, s. 55-63.

MATHAUSER, Z.: Básnivá doslovnost a metaforičnost v teorii R. Jakobsona. In:

Estetika racionálního zření. Praha 1999, s. 112-119.

Význam a smysl textu:

MUKAŘOVSKÝ, J.: O jazyce básnickém V. Významová dynamika kontextu

(1940). In: Studie z poetiky. Praha 1982, s. 124-130.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Filosofie jazyka básnického. In: Básnická sémantika. Praha

1995, s. 86-122.

HAUSENBLAS, K.: Styl a metoda. Stylizace a kompozice. Co je to téma? In:

Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971, s. 39-63.

HAUSENBLAS, K.: Sémantické kontexty v básnickém díle. In: Výstavba

jazykových projevů a styl. Praha 1971, s. 101-113.

ČERVENKA, M.: Význam a nositel významu v literárním díle. In: Významová

výstavba literárního díla. Praha 1993, s. 37-55.

ČERVENKA, M.: Významové komplexy I: Obecná typologie. Významové

kompley II: Základní složky tematické výstavby. In: Významová výstavba literárního

díla. Praha 1993, s. 77-104.

MAREŠ, P.: Styl, text, smysl: Obecné otázky. In: Styl, text. smysl: O slovesném díle

Josefa Čapka. Praha 1989, s. 11-38.

Literární dílo jako znak:

MUKAŘOVSKÝ, J.: Umění jako semiologický fakt (1934). In: Studie z estetiky.

Praha 1966, s. 85-88.

ČERVENKA, M.: Literární dílo jako znak. In: Významová výstavba literárního díla.

Praha 1993, s. 131-144.

MATHAUSER, Z.: Model umělecké situace. In: Estetika racionálního zření. Praha

1999, s. 25-42.

JAKOBSON, R.: Lingvistika a poetika (1960). In: Poetická funkce. Praha 1995, s.

74-105.

Reference a vztah aktuálního a fikčního světa:

ARISTOTELES: O básnictví vůbec. In: Poetika. 8. vyd. Praha 1996, s. 59-67.

AUERBACH, E.: Odysseova jizva. In: Mimesis. 2. vyd. Praha 1997, s. 9-26.

ECO, U.: Malé světy. Česká literatura, 45, 1997, č. 6.

DOLEŽEL, L.: Mimesis a možné světy. Česká literatura, 45, 1997, č. 6, s. 600-

624.

Četba nabídnutá:

MUKAŘOVSKÝ, J.: Fonologie a fonetika (1931). In: Studie z poetiky. Praha

1982, s. 161-169.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Intonace jako činitel básnického rytmu (1933). In: Studie z

poetiky. Praha 1982, s. 191-204.

JAKOBSON, R.: Dominanta (1935). In: Poetická funkce. Jinočany-Praha 1995, s.

37-41.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Básnické dílo jako soubor hodnot (1932). In: Studie z

poetiky. Praha 1982, s. 240-245.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Místo estetické funkce mezi ostatními (1942). In: Studie z

estetiky. Praha 1966, s. 80-87.

JANKOVIČ, M.: Estetická funkce a dynamika významového sjednocení. In:

Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991, s. 60-71.

ČERVENKA, M.: Dynamika významového sjednocení díla a spojitost textu. In:

Obléhání zevnitř. Praha 1996, s. 15-25.

3) Autor jako psychofyzická bytost, látka, námět; autostylizace, autorský subjekt

(implikovaný autor, obraz autora, osobnost), autoritativnost, autenticita; záměrnost a

nezáměrnost, strategie, kód; estetická norma; sémantické gesto; analýza geneze díla

a možnosti rekonstrukce autorské osobnosti).

Četba základní:

MATHAUSER, Z.: Teoretičtí dvojníci životopisného autora. In: Estetika

racionálního zření. Praha 1999, s. 82-87.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Básník a dílo (pol. 40. let). In: Studie z poetiky. Praha 1982,

s. 246-255.

ECO, U.: Vcházíme do lesů. In: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997, s.

7-40.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění (1943). In: Studie z

estetiky. Praha 1966, s. 89-108.

JANKOVIČ, M.: Perspektivy sémantického gesta. In: Nesamozřejmost smyslu.

Praha 1991, s. 11-40.

Četba nabídnutá:

ČYŽEVSKYJ, D.: K Máchovu světovému názoru. In: J. Mukařovský (ed.), Torso

a tajemství Máchova díla. Sborník pojednání Pražského linguistického kroužku.

Praha 1938, s. 111-180.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Geneze smyslu v Máchově poezii I (1938). In: Studie z

poetiky. Praha 1982, s. 518-544.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Individuum a literární vývoj (pol. 40. let). In: Studie z estetiky.

Praha 1966, s. 226-235.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Problémy estetické normy (pol. 30. let). In: Cestami poetiky

a estetiky. Praha 1971, s. 35-48.

ŠMAHELOVÁ, H.: Osobnost a tvorba. Autor a subjekt. In: Autor a subjekt v díle

Boženy Němcové. Praha 1995, s.84-93, 105-113.

4) Recipient: implikovaný a reálný vnímatel; zkušenostní komplex vnímatele; typy

čtenáře a typy čtenáře a typy čtení textu; recepce, konkretizace (dobová a

individuální), interpretace (a vztah k popisu, analýze a výkladu); význam a smysl;

estetická hodnota.

Četba základní:

INGARDEN, R. ?Život" literárního díla. In: Umělecké dílo literární (1930). Praha

1989, s. 329-352.

ISER. W.: Apelová struktura textů. In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací Kostnické

školy recepční estetiky. Brno 2001, s. 39-61.

STIERLE, K.: Co je recepce u fikcionálních textů. In: Čtenář jako výzva. Výbor z

prací Kostnické školy recepnaní estetiky. Brno 2001, s. 199-242.

VODIČKA, F.: Problematika ohlasu Nerudova díla (1941). In: Struktura vývoje. 2.

vyd. Praha 1998, s. 283-321.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Problémy estetické hodnoty. In: Cestami poetiky a estetiky.

Praha 1971, s. 11-34.

MACUROVÁ, A.: Subjekty a text. In: Proměny subjektu I. Usp. D. Hodrová.

Praha, s. 31-37.

5) Literární druhy a žánry - lyrika, epika, drama; epos, kronika, legenda, pohádka,

bajka, črta, povídka, novela, román, reportáž, deník, memoáry; tragédie, komedie,

veselohra, fraška, groteska, melodram - a problém literárního vývoje

Četba základní:

TYNANOV, J. N.: O literární evoluci (1927). In: Literární fakt. Praha 1988, s.

189-201.

VODIČKA, F.: Literární historie, její problémy a úkoly (1942). In: Struktura

vývoje. 2. vyd. Praha 1998, s. 17-78.

6) Naratologie: motiv, téma; vypravěč a postava, tematizovaný adresát; typy

promluv (řeči); vypravěčské způsoby; vyprávěcí situace; ich-forma a er-forma;

reflektor, úhel pohledu; časoprostor (chronotop) a jeho funkce a strukturace; děj,

příběh a jeho kompozice, fabule a syžet; fikční svět jako svět možný.

Četba základní:

STANZEL, F.: Zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění. In: Teorie

vaprávění. Praha 1989, s. 12-34.

STANZEL, F.: Revidovaná verze typických vyprávěcích situací. In: Teorie

vyprávění. Praha 1989, s. 63-100.

DOLEŽEL, L.: Typy narativních promluv. In: Narativní způsoby v české literatuře.

Praha 1993, s. 9-42.

BÍLEK, P. A.: Vyprávění jako struktura, v níž se odehrává význam: interpretační

přístupy k vnitřní výstavbě vyprávění. In: Hledání jazyka interpretace k modernímu

prozaickému textu. Brno 3003, s. 120-178.

HODROVÁ, D.: Román ve 20. století - jeho teorie i praxe. Česká literatura, 42,

1994, č. 3, s. 227-255.

7) Poetika: verš vázaný a volný, veršové členění a jeho vztah k členění větnému

(přesah, césura, dierese), metrum a rytmus (stopa, přízvuk, iktus, trochej, jamb,

daktyl, předrážka), časoměrný a sylabotónický verš; alexandrín, blankvers; rým a

jeho typy; asonance a aliterace; básnické a rétorické figury (anafora, epifora,

epanastrofa, epizeuxis; inverze, apostrofa); prostředky hláskové instrumentace

(eufonie, kakofonie, onomatopoie, paronomázie, inverze, apostrofa); prostředky

tematického uspořádání (motiv, klimax, antiklimax, antiteze, kontrast, paradox,

paralelismus, parenteze, digrese, asociace, aposiopese, elipsa, envoi, pointa);

grafické uspořádání básně (kaligram, konkrétní báseň, palindrom), stabilní formy

veršového uspořádání (sonet, věnec sonetů, rondel, akrostich, pásmo); obrazové

pojmenování metaforického typu (metafora, metonymie, personifikace, synekdocha,

synestézie, oxymóron) a symbolického typu (alegorie, symbol); další prostředky,

fungující od roviny konkrétních tropů (epiteton, přirovnání, eufemismus, litotés,

pleonasmus, neologismus) až po rovinu textovou (hyperbola, ironie, sarkasmus).

Četba základní:

TYNANOV, J. N., Smysl slova ve verši. In: Literární fakt. Praha 1988, s. 467-533.

8) Drama jako text a jako představení: dramatické žánry, komplementární prvky

realizace, typy řeči v dramatu, autorské poznámky a jejich transpozice, dramatická

postava a prostor.

Četba základní:

PROCHÁZKA, M.: O povaze dramatického textu. In: Znaky dramatu a divadla.

Praha 1988, s. 11-30.

VELTRUSKÝ, J.: Dramatický text jako součást divadla. Drama jako literární dílo a

divadelní představení. Praha 1994, s. 77-101.

9) Intertextovost: prototext. metatext, mezitextové navazování; citát, autocitát, aluze,

motto, parafráze, parodie, travestie, variace, apokryf, cento, plagiát.

Četba základní:

HOMOLÁČ, J.: Transtextovost a její typy. In: Intertextovost a utváření smyslu v

textu. Praha 1996, s. 41-57.

LACHMANNOVÁ, R.: Intertextualita a dialogičnost. In: Čtenář jako výzva. Výbor

z prací Kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001, s. 243-270.

OTRUBA, M.: Mezitextovost jako podmiňovací vztah mezi znaky (Vězeň a vězení v

2. zpěvu Máchova Máje). In: Znaky a hodnoty. Praha 1994, s. 7-43.

Základní literatura:

PECHLIVANOS, M. (ed.): Úvod do literární vědy. Praha 1999.

WELLEK, R., WARREN, A.: Teorie literatury. Olomouc 1996.

BRUKNER, J., FILIP, J., Poetický slovník. Praha 1997.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z poetiky. Praha 1982.

ČERVENKA, M.: Významová výstavba literárního díla. Praha 1993.

STAIGER, E.: Základní pojmy poetiky. Praha 1967.

Doporučená literatura:

ŠKLOVSKIJ, V.: Teorie prózy. Praha 1993.

BACHTIN, M.: Román jako dialog. Praha 1980.

STANZEL, F.: Teorie vyprávění. Praha 1988.

LOTMAN, J.: Struktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.

JAKOBSON, R.: Poetická funkce. Jinočany-Praha 1995.

JANKOVIČ, M.: Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991.

AUERBACH, E.: Mimesis. Praha 1968, 2. vyd. 1998.

KUBÍNOVÁ, M. (ed.): Kapitoly z teorie literárního díla. Praha 1994.

ŠTOREK, B., Editor a text. Praha 1973.

MATHAUSER, Z.: Mezi filosofií a poesií. Praha 1995.

PROPP, V.: Morfologie pohádky a jiné studie. Praha 1999.

INGARDEN. R.: Umělecké dílo literární. Praha 1989.

VODIČKA, F.: Struktura vývoje. Praha 1967, 2. vyd. 1998.

BARTHES, R.: Nulový stupeň rukopisu. Základy sémiologie. Praha 1967.

ECO, U.: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.

PROCHÁZKA, M.: Znaky dramatu a divadla. Praha 1992.

ZIMA, P.: Literární estetika. Olomouc 1998.

HOMOLÁČ, J.: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK