PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kulturní pesimismus a posthistorická skepse - ABO300141
Anglický název: Cultural Pessimism and Post-Historical Scepticism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

Téma semináře má volně navazovat na téma ze zimního semestru s posunem od dějin(nosti) literatur(y) a možností, podmínek (nebo i zájmu) jejich dalšího "psaní" k otázkám posthistorické skepse v době - ať již skutečné nebo domnělé - krize kultury a kulturního pesimismu. Skepsí je zde míněna nedůvěra nebo přímo odmítání projektu moderny, její utopie a jejích >velkých příběhů< (Habermas). V průběhu uplynulých tří desetiletí se ukázalo, že čím větší odstup od utopismu moderny, tím - zdánlivě paradoxně - konzistentnější pojem dějin a (postmoderní) zájem o historičnost, historický narativismus a vůbec o dějiny jako pluralitní sféru událostí a heteregenních forem reflexe. Posthistorický sktepticismus (a zároveň stoicismus), vycházející z již předválečného a poválečného kulturního pesimismu různé provenience (Ortega y Gasset, C. Schmitt, R. Guardini, H. Sedlmayr, M. Heidegger, ale také S. Freud), má - jak se zdá - ambivalentní charakter: subverzivní jádro projektu technické moderny je odmítáno, ztráta vědomí tradic, principů a míry v moderní průmyslové společnosti kritizována, ale tyto protesty umlkají tváří v tvář fikčnosti medializované skutečnosti a ve skepsi, která dějinám dává téměř fatalistický rozměr do nekonečna uplývajícího historického času. Představa, že žijeme po "skončení" dějin na počátku (nového) chiliastického století a tisíciletí, trauma totalitární ideologické minulosti zesiluje tento rezignativní skepticismus a fatalistický životní pocit. Co zůstává? Autonomní estetický "sebepožitek v cizím požitku" ("Selbstgenuß im Fremdgenuß", Jauss), estetická zkušenost jako subjektivní forma reflexe konkrétního jedince a jeho přístupu ke světu, v němž žije? Skeptická filozofie jako "poslední, smutný exil veselosti v epoše smutné vědy" (O. Marquard)?
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

Výchozí texty:
ORTEGA y Gasset, José: Vzpoura davů (La rebelión de las masas). Praha 1933, 1993 (2. vyd.).

ORTEGA y Gasset, José: Úkol nasí doby. Praha 1969.

ORTEGA y Gasset, José: Evropa a idea národa a jiné eseje o problémech soucasného cloveka. Praha 1993.

GUARDINI, Romano: Konec novověku. Pokus o orientaci. (Das Ende der Neuzeit). Praha 1992.

GEHLEN, Arnold: Duch ve svete techniky. Praha 1972.

MARQUARD, Odo, SLOTERDIJK, Peter: Pluralita, skepse, tonalita. Brno 1998.

GABLIKOVÁ, Suzi: Selhala moderna? (Has modernism failed?). Olomouc 1995.

Další literatura:
KRÁL, Petr: Náhrobek pro avantgardy. In: Svědectví 21, č. 81, 1987, s. 149-160.

LOEWENSTEIN, Bedřich: Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace. Praha 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK