PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie literatury - ABO300132
Anglický název: Introduction to Literary Theory
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.09.2006)

Jedno- i dvouoborové studium (ZS).
Požadované vstupní znalosti: absolvování Literárního prosemináře.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast, plnění dílčích úkolů v semináři a závěrečný test založený na výkladů pojmů a jejich aplikovaném užití.

Charakteristika kurzu:
Seminář je koncipován jako dvousemestrální. Jeho cílem je alespoň zčásti zmapovat prostřednictvím četby konkrétních studií různorodé metodologické směry, aktuální v současném myšlení o literatuře. Seminář člením do dvou částí: v první, která pokrývá jeden semestr, se zabýváme četbou prací jednoho teoretika ? konkrétně Jana Mukařovského. Výběr jeho prací je volen tak, aby sledoval jednak genezi Mukařovského klíčového teoretického díla, jednak aby pokrýval různorodé oblasti literárněteoretického zájmu: např. oblast poetiky či šířeji estetiky literárního díla. Smyslem tohoto cyklu je představit prostřednictvím soustředěného čtení jeden literárněteoretický systém, jeho perspektivity i limity, a na základě toho pak přistupovat k dalším, ať už navazujícím nebo odlišným metodologickým přístupům. Tomuto dalšímu stupni je otevřen druhý semestr. Na základě četby prací, úzce propojených či navazujících na metodologii pražské školy, ale také prací zohledňujících odlišné teoretické postupy, se pokouším rozvinout a zejména problematizovat dosavadní poznatky.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Základní literatura:
viz jednotlivé bibliografické údaje uvedené v rámci tematických okruhů

Doporučená literatura:
Určující je zde soupis odborné literatury uvedený v sylabu ročníkové přednášky Úvod do teorie literatury prof. M. Červenky. Vzhledem k práci semináře (k jeho jednotlivým tématům) upozorňuji prozatím zejména na tyto knižní tituly: Bachtin, M.: Román jako dialog (Praha 1980)

Barthes, R.: Základy sémiologie (in Nulový stupeň rukopisu, 1967, nebo in Kritika a pravda, Praha 1997) Červenka, M.: Významová výstavba literárního díla (Praha 1992)

Čtenář jako výzva. Výbor prací kostnické školy recepční estetiky (Brno 2001)

Doležel, L.: Narativní způsoby v české literatuře (Praha 1993)

Gadamer, H.-G.: Člověk a řeč (Praha 1999)

Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky (Praha 1997)

Grygar, M.: Terminologický slovník českého strukturalismu (Brno 1999)

Hawkes, T.: Strukturalismus a sémiotika (Brno 1999)

Ingarden, R.: Umělecké dílo literární (Praha 1989)

Jakobson, R.: Dialogy (Praha 1993)

Jankovič, M.: Dílo jako dění smyslu (Praha 1991)

Levý, J.: Bude literární věda exaktní vědou? (Praha 1971)

Michalovič, P., Minár, P.: Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (Bratislava 1997)

Pechlivanos, M. a kol.: Úvod do literární vědy (Praha 1999)

Pešat, Z.: Tři podoby literární vědy (Praha 1998)

Procházka, M.: Příspěvek k problematice sémiologie literatury a umění (Praha 1969)

Staiger, E.: Základní pojmy poetiky (Praha 1969)

Stanzel, F.: Teorie vyprávění (Praha 1988)

Struktura a smysl literárního díla (sb., Praha 1966)

Todorov, T.: Poetika prózy (Praha 2000)

Tyňanov, J.: Literární fakt (Praha 1987)

Wellek, R. - Warren, A.: Teorie literatury (Olomouc 1996)

Zima, P.V.: Literární estetika (Olomouc 1998)

Případné další tituly budou průběžně upřesňovány v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Tematické okruhy:
Letní semestr: "Čtení z díla Jana Mukařovského"
1. O strukturalismu (in Studie I., Brno 2000; též in Studie z estetiky, Praha 1966)

2. Umění jako sémiologický fakt (in Studie I., Brno 2000; též in Studie z estetiky, Praha 1966)

3. O jazyce básnickém (in Kapitoly z české poetiky, Praha 1948; též in Studie poetiky, Praha 1982)

4. Dvě studie o básnickém pojmenování: Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka; K sémantice básnického obrazu (in Kapitoly z české poetiky I., 1948)

5. Obecné zásady a vývoj novočeského verše (in Kapitoly z české poetiky II., Praha 1948; též in Studie z poetiky, Praha 1982)

6. Místo estetické funkce mezi ostatními (in Studie I., Brno 2000; též in Studie z estetiky, Praha 1966)

7. Básník a dílo (in Studie I., Brno 2000, též in Cestami poetiky a estetiky, 1971)

8. Individuum a literární vývoj (in Studie I., Brno 2000; též in Studie z estetiky, Praha 1966)

9. Záměrnost a nezáměrnost v umění (in Studie I., Brno 2000; též in Studie z estetiky, Praha 1966)

Zimní semestr:
1) Co je poezie?

Roman Jakobson - Co je poezie? (in Poetická funkce, Praha 1995)

2) Možnosti realizace básnického jazyka

Karel Hausenblas - Sémantické kontexty v básnickém díle (in K.H.: Výstavba jazykových projevů a styl, Praha 1972)

3) Podoby vypravěče

Lubomír Doležal: Typy narativních promluv (in Narativní způsoby v české literatuře, Praha 1993)

4) Podoby autora

Alena Macurová: Subjekty a text (in Proměny subjektu, b.d.)

5) Hranice žánru

Miroslav Červenka - Verš a poezie (in Obléhání zevnitř, Praha 1996)

6) Intertextovost

Jiří Homoláč - Intertextovost a utváření smyslu v textu (Praha 1996)

7) Konkretizace literárního díla

Felix Vodička - Problematika ohlasu Nerudova díla (in Struktura vývoje, Praha 1998)

8) Poezie a jazykověda

Roman Jakobson - Lingvistika a poetika (in Poetická funkce, Praha 1995)

9) Horizonty (po)rozumění literárnímu dílu. Mezi poezií a filozofií.

Přemysl Blažíček: Kritérium hodnoty básnického díla (in Sebeuvědomění poezie, Pardubice 1991)

10) Smysl literárního díla?

Milan Jankovič - Estetická funkce a dynamika významového sjednocení (in Nesamozřejmost smyslu, Praha 1991)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK