PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Poetika poezie, prózy a dramatu I - ABO200101
Anglický název: Poetics of Poetry, Prose Fiction and Drama I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AUVODLV01
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Záměnnost : ABO100356
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (18.09.2015)
Přednáška uvádí do problematiky teoreticko-interpretačního přístupu k literárnímu textu, jeho výstavbě, významu a základním kontextovým provázanostem. Nabízí základní koncepty a termíny, s nimiž je možné popisovat, analyzovat, vykládat a interpretovat literární text. V zimním semestru přednáška nastiňuje základní vývoj a proměny přístupů k literárnímu textu a jeho poetice a poté se věnuje základním konceptům autora, recipienta a textu (pokračování v letním semestru pak výklad poetiky literárního textu rozvíjí a specifikuje v rámcových okruzích poetiky prózy (základy naratologie), poetiky poezie a poetiky dramatického textu ve vztahu k divadelnímu představení).
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (18.09.2015)

Základní literatura - souhrnné práce:

Brukner, Josef; Filip, Jiří: Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997.

Červenka, Miroslav: Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.

Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002.

Červenka, Miroslav a kol.: Pohledy zblízka: Zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002.

--- Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.

Doležel, Lubomír: Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. Brno: Host, 2001.

Eagleton, Terry: Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005.

Hodrová, Daniela a kol.: ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.

Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie. Praha: Karolinum, 2009.

--- Teorie literatury: Aktuální perspektiva. Praha - Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.

Macura, Vladimír; Jedličková, Alice, eds.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.

Mitoseková, Zofia: Teorie literatury: Historický přehled. Brno: Host, 2010.

Müller, Richard; Šidák, Pavel, eds.: Slovník novější literární teorie. Praha: Academia, 2012,

Nünning, Ansgar, ed.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.

Pechlivanos, Miltos, ed.: Úvod do literární vědy. Praha: Hermann a synové, 1999.

Perniola, Mario: Estetika 20. století. Praha: Karolinum, 2000.

Mukařovský, Jan: Studie I-II. Brno: Host, 2000 a 2001.

Wellek, René; Warren, Austin: Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 

Zima, Peter V.: Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998.

 

Základní literatura - souhrnné práce k jednotlivým dílčím tématům:

Cohnová, Dorrit: Co dělá fikci fikcí. Praha: Academia, 2009.

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Litomyšl - Praha: Paseka, 2003.

Červenka, Miroslav, ed.: Čtenář jako výzva: Výbor prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, 2001.

Doležel, Lubomír: Narativní způsoby v české literatuře. 2. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2014.

Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997.

Friedrich, Hugo: Struktura moderní lyriky. Brno: Host, 2005.

Hawkes, Terence: Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999.

Chatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 2008.

Jakobson, Roman: Poetická funkce (usp. Miroslav Červenka). Jinočany: H & H, 1996.

Michalovič, Peter; Minár, Pavol: Úvod do štrukturalismu a postštrukturalismu. Bratislava: Iris, 1997.

Mocná,Dagmar, ed.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.

 


Doporučená literatura:

Bachtin, Michail Michajlovič: Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

Barthes, Roland: Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997. (zahrnuje i Nulový stupeň rukopisu a Základy sémiologie, pův. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1968).

--- Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

--- Rozkoš z textu. Praha: Triáda, 2008.

Borecký, Vladimír: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000.

Červenka, Miroslav: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996.

--- Styl a význam: Studie o básnících. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia, 2008.

--- Heterocosmica. Praha: Karolinum, 2003.

--- Heterocosmica II: Fikční světy postmoderní české prózy. Praha: Karolinum, 2014.

--- Identita literáního díla. Brno - Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.

Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia (ed. Stefan Collini). Bratislava: Archa, 1995.

--- Lector in fabula: Role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: Academia, 2010.

--- Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004.

--- O literatuře. Praha: Argo, 2004.

Ejchenbaum, Boris M.: Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie. Praha: Triáda , 2012.

Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009.

--- Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH, 1998.

Frye, Northrop: Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003.

Glanc, Tomáš, ed.: Exotika: Výbor z prací tartuské školy. Brno: Host, 2003.

Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994.

Hodrová, Daniela, ed.: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.

Ingarden, Roman: Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989.

Jankovič, Milan: Cesty za smyslem literárního díla. Praha: Karolinum, 2005.

--- Cesty za smyslem literárního díla II. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.

--- Dílo v pohybu. Praha: Academia, 2009.

Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.

Kubíček, Tomáš; Hrabal, Jiří; Bílek, Petr A.: Naratologie: Strukturní analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.

Kubínová, Marie: Text v pohybu četby: Úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla. Praha: Academia, 2009.

Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002.

Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Olomouc: Periplum, 2008.

Propp, Vladimir Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H & H, 1999.

Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.

Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury. Brno: Host, 2006.

Ryan, Marie-Laure: Narativ jako virtuální realita. Praha: Academia, 2015.

Schmid, Wolf: Narativní transformace: Dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Brno - Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.

Staiger, Emil: Poetika, interpretace, styl: Výbor. Praha: Triáda, 2008.

--- Základní pojmy poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1969.

Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.

Svatoň, Vladimír: Epické zdroje románu: Z teorie a typologie ruské prózy. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993.

--- Proměny dávných příběhů: O poetice ruské prózy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004.

--- Román v souvislostech času: Úvahy o srovnávací literární vědě. Praha: Malvern, 2009.

--- Z druhého břehu. Praha: Torst, 2002.

Svatoňová, Kateřina: 2 1/2 D, aneb, Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha: Casablanca, 2008.

Šklovskij, Viktor: Teorie prózy. 3. vyd. Praha, Akropolis 2003.

Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. 

Tomaševskij, Boris: Teorie literatury. Praha: Lidové nakladatelství, 1970.

Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu: Výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století. Brno: Host, 2002.

Turner, Mark: Literární mysl: O původu myšlení a jazyka. Brno: Host, 2005.

Tyňanov, Jurij Nikolajevič: Literární fakt. Praha: Odeon, 1988.

Uspenskij, Boris: Poetika kompozice. Brno: Host, 2008.

Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.

---Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav - Divadelní fakulta AMU, 1994.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (23.09.2015)

Přednáška je atestována u dvouoborových studentů formou kolokvia (ZS) a zkoušky (LS), složené u přednášejícího. Jednooboroví studenti absolvují zároveň paralelně běžící seminář (volí si jeden z několika nabízených variant), v němž získávají zápočet (ZS) a obvykle u svého vyučujícího semináře skládají i zkoušku (LS). Ke zkoušce se nicméně mohou přihlásit ke kterémukoli z vyučujících seminářů i k k vyučujícímu přednášky.

Zkouška ověřuje terminologické, konceptuální a interpretační znalosti a dovednosti získané sledováním přednášky a především samostatnou četbou doporučené odborné literatury. Koná se ústní formou ve vypsaných termínech ve zkouškovém období letního semestru. Ke zkoušce si student přináší seznam přečtené odborné literatury, vztahující se k tématu předmětu, který je podkladem pro zkoušku. Zároveň zkouška ověřuje i schopnost vymezit terminologicky veškeré pojmy, jež jsou uvedeny v sylabu přednášky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (23.09.2015)

Tematické okruhy:

1) Obrysový "příběh" vývoje literárněteoretického uvažování o poetice literárního textu v průběhu 20. století: Náčrt konstituování základních konceptů a pojmů, charakteristika způsobů jejich koncipování a strukturace do vyšších celků.

2) Autor: analýza geneze díla a možnosti rekonstrukce autorské osobnosti

Pojmy: látka, námět, inspirace; autenticita, autostylizace; empirický autor, obraz autora, osobnost, implikovaný autor, modelový autor; záměrnost a nezáměrnost; sémantické gesto; autorství, autoritativnost, funkce jména autora; autorská strategie, autorský styl, autorský kód; estetická norma; copyright.

3) Recipient (vnímatel): role vnímatele při vytváření obrazu textu a výsledného významu a smyslu

Pojmy: empirický vnímatel, implikovaný vnímatel, modelový čtenář; zkušenostní komplex vnímatele; typy čtenáře a typy čtení textu; recepce, percepce, propriocepce, konkretizace (dobová a individuální); interpretace (a vztah k popisu, analýze a výkladu); význam a smysl; estetická hodnota.

4) Literární text: specifičnost rysů a funkcí literárního textu, vytváření významu a smyslu a mezitextové zesíťování

Pojmy: znaky textu; základní vrstvy textu (rovina zvuková, lexikální, syntaktická a textová); motiv, téma; pojmenování v literatuře ("básnické pojmenování", obrazné pojmenování), pojmenování jako znak; reference a referent, denotace a konotace a problém označování; mimésis a literárnost; fiktivnost a fikčnost; verbalizace a rozdíly mezi mluvením a psaním; explicitní textové subjekty, textovost; artefakt a estetický objekt, text a dílo; funkce literárního díla; kontext; hypertext; intertextovost (prototext, metatext, mezitextové navazování a typy intertextovosti; citát, aluze; motto; parafráze, parodie, travestie, variace; apokryf, cento, plagiát).

5) Literární druhy a žánry z hlediska literárního vývoje

Pojmy: lyrika, epika, drama; epos, kronika, legenda, pohádka, bajka, črta, povídka, novela, román, reportáž, deník, memoáry; tragédie, komedie, veselohra, fraška, groteska. 

6) Naratologie jakožto teorie vyprávění

Pojmy: rovina příběhu (zobrazený svět) a rovina diskursu; děj, postava, prostor a čas (chronotop); vypravěč a postava, tematizovaný adresát; typy promluv (řeči); fokalizace; vypravěčské způsoby; vyprávěcí situace; ich-forma a er-forma; reflektor, úhel pohledu; fabule a syžet; fikční svět jako svět možný

7) Poetika básnického textu

Pojmy: verš vázaný a volný; veršové členění a jeho vztah k členění větnému (přesah, césura, dierese), metrum a rytmus, stopa, přízvuk, iktus, trochej, jamb, daktyl, předrážka), časoměrný a sylabotónický verš; alexandrín, blankvers; rým a jeho funkce a typy; asonance; aliterace; básnické figury (anafora, epifora, epanastrofa, epizeuxis; inverze; apostrofa); prostředky hláskové instrumentace (eufonie, kakofonie; onomatopoie; paronomázie; refrén); prostředky tematického uspořádávání (motiv, klimax, antiklimax, antiteze, kontrast, paradox, paralelismus, parenteze, digrese, asociace, aposiopese, elipsa, envoi, pointa); grafické uspořádání básně (kaligram, konkrétní báseň; palindrom), stabilní formy veršového uspořádání (sonet, věnec sonetů, rondel, akrostich, pásmo); Obrazné pojmenování metaforického typu (metafora, metonymie, personifikace, synekdocha, synestézie, oxymóron) a symbolického typu (alegorie, symbol); další prostředky fungující od roviny konkrétních tropů (epiteton, přirovnání, eufemismus, litotés, pleonasmus, neologismus) až po rovinu textovou (hyperbola, ironie, sarkasmus)

8) Drama jako text a jako divadelní představení

Pojmy: typy řeči v dramatu, scénické poznámky a jejich divadelní transpozice, dramatická postava a prostor jako prvky textové a divadelní.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (23.09.2015)

Čtenářská zkušenost s literaturou a schopnost reflexe této zkušenosti formou zobecňujících závěrů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK