PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Poezie nahlas - ABO100629
Anglický název: Poetry to Listen and Read
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Čermochová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Čermochová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Čermochová, Ph.D. (07.01.2020)
Seminář je netradičním úvodem do teorie verše, metriky a poetiky v praxi, rozšiřuje náplň předmětu Poetika poezie, prózy a dramatu. Volně navazuje na seminář Rytmus básně, jeho absolvování však není podmínkou. Představí hlavní typy verše v češtině a dalších jazycích. Budeme vycházet ze slyšeného a mluveného textu, naučíme se rozpoznávat metrum podle sluchu, pokusíme se rekonstruovat, jak zněla (zní) časomíra, tónický verš a další veršové útvary. Bude třeba trochu odvahy a chuti mluvit, poslouchat, recitovat a experimentovat, ale také ochota číst zadanou literaturu.

Kurz je určen především bakalářským studentům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Čermochová, Ph.D. (07.01.2020)

Vrátit se k primární podobě poesie - zvukové. Představit různé typy recitace, deklamace, hlasitého čtení. Naučit se analyzovat rytmus a metrum sluchem, nikoli křížkováním. Hlouběji porozumět odborné literatuře o verši a poezii a vyzkoušet si popsané zákonitosti a formy v praxi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Čermochová, Ph.D. (07.01.2020)

pravidelná docházka (max. 2-3 absence), aktivní účast v seminářích, pečlivá domácí příprava

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (18.01.2016)

odborná literatura - povinná

ČERVENKA, Miroslav. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinu, 206. 283 stran.

ČERVENKA, Miroslav. Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše, in Otázky českého kánonu, ed. Stanislava Fedrová. Praha: ÚČL AV ČR, 2006, s. 283‒298.

- dostupné též z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/29.pdf

FILIP, Jiří - BRUKNER, Josef. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. 365 s.

(vybraná hesla)

HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. Praha: SPN, 1970. 256 s.

IBRAHIM, Robert: Český verš z boží perspektivy, Slovo a smysl 2008, roč. 4, č. 7, s. 273-279. (recenze na: Červenkovy Kapitoly o českém verši)

IBRAHIM, Robert - PLECHÁČ, Petr - ŘÍHA, Jakub. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 159 s.

(kapitoly 1-3, 5, 7, 9-11)

LEVÝ, Jiří: Izochronie taktů a izosylabismus jako činitelé básnického rytmu. Slovo a slovesnost 1962, roč. 23, č. 1, s. 1-8/ č. 2, , 83-92.

PALKOVÁ, Zdena (1994): Fonetika a fonologie češtiny (Praha: UK), 366 s.

(kapitoly o slabice a přízvuku)

 

odborná literatura - doplňující

HRABÁK, Josef (1970a): O charakter českého verše (Praha: Svoboda), 227 stran.

ČERVENKA, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno: Host, 2001), 248 stran.

HRABÁK, Josef: Z problémů českého verše (Praha: SNP, 1964). 147 stran.

ČERVENKA, Miroslav: Z večerní školy versologie IV, Daktyl (Praha: ÚČL AV ČR, 1999), 104 stran.

ERBAN, Karel: Rytmus a metrum v českém verši. Naše řeč 1934, roč. 18, č. 9, str. 257-265.

- dostupné též z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php

ČERVENKA, M: Český volný verš 90. let, 1963

HORÁLEK, Karel: Verš Erbenovy Kytice, in SaS XXV 95-101.

LEVÝ, Jiří: Bude literární věda exaktní vědou? Plamen 7, 1965, č. 3, březen, str. 76-81.

LEVÝ, Jiří:Sémantika verše. Studie ve sborníku O Iíterárnej avantgarde. Bratislava, Vyda¬vatelstvo SAV 1966. (Litteraria 9.) Str. 17-42.

TOMAŠEVSKIJ, Boris. Verš a rytmus. In: LOTMAN, Jurij Michajlovič. Poetika, rytmus, verš. Praha: Svět sovětů, 1968, Str. 19nn.

JAKOBSON, Roman. Základy českého verše. Praha: Jan Fromek, 1926; též In: J. R., Poetická funkce, ed. M. Červenka. Jinočany: H&H, 1995, s. 157-248.

HORÁLEK, Karel. K otázce českého amfibrachu. Slovo a slovesnost, 1949, roč. 11, č. 1, s. 46-47.

KRÁL, Josef (1923): O prosodii české (Praha: Česká akademie věd a umění), 780 stran.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Čermochová, Ph.D. (07.01.2020)

Základní terminologie, sylabický verš, sylabotónický verš (trochej, jamb, daktyl), verše v jazycích s jinými fonetickými vlastnostmi, tónický verš v dramatu, časomíra, jiné formy rytmizace textu, volný verš, rytmické experimenty, vlastní tvorba

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (18.01.2016)

Nejsou potřeba vůbec žádné předchozí oborové znalosti, potřebná je ale ochota a chuť věnovat trochu svého času pravidelné přípravě na seminář (četbě) a také ochota přemýšlet a diskutovat a být ochoten přenášet teoretické zásady do hlasité praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK