PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Close Reading: Básnické dílo Otokara Březiny - ABO100625
Anglický název: Otokar Březina Poems: Modes of Reading
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (29.08.2015)

 

Základní literatura:

Březinovská literatura je velmi rozsáhlá, již v roce 1971 vydal Jaromír Kubíček bibliografii Otokar Březina. Soupis literatury o jeho životě a díle (k dispozici také v digitální knihovně Moravské zemské knihovny). Zde uvádím pouze základní monografie:

FRAENKL, Pavel: Otokar Březina. Mládí a přerod. Genese díla. Melantrich: Praha 1937. 

KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina 1892-1907. Logika jeho díla. Melantrich: Praha 1948.

VOJVODÍK, Josef: Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Academia: Praha 2004.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (07.09.2015)

 

Básnické dílo Otokara Březiny bývá často vnímáno jako "nesrozumitelné": nejen pro lyriku básníka Tajemných dálek platí myšlenka Petera Szondiho: "co slova znamenají, ukáže se teprve jejich zvláštním užíváním, které nejdříve uniká rozumění". V semináři půjde o proniknutí (do) této "nesrozumitelnosti" Březinových básní jejich pozornou a soustředěnou četbou, zaměřenou právě na to, co je podstatou jejich stále silného estetického působení: mimořádně bohatá obraznost, na níž se výrazně podílí básníkova mytopoetika, v moderní české poezii jedinečná. Půjde mj. o pokus odpovědět na dvě stěžejní otázky: jakým způsobem a jakými prostředky přetváří básník ve svém díle skutečnost světa a tím ji znovuobnovuje? Jakým způsobem se v Březinově poezii realizuje jeden z klíčových experimentů moderny vůbec: sebe-konstrukce prostřednictvím řeči a psaní. Zároveň půjde o to ukázat, v čem spočívá nejvlastnější "drama" symbolismu jako patrně poslední syntetizující epochy evropské kultury přelomu 19. a 20. století, v níž se do té doby nebývalá absolutizace estetična stává programem, přímo konstantou symbolistické moderny, její představy modernosti. Nejde však jen o nějakého společného jmenovatele generačního "prožitku" nebo obrazu světa. Jde o specifický stylový typ symbolistické poetiky, který může platit univerzální spojovací článek všech symbolismů. Ukáže se, že síla Březinovy obraznosti zaručuje jeho básnickému dílo stále se obnovující estetickou působivost i za hranicemi symbolistické moderny.

 

Seminář je určen bakalářský studentům.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK