PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Jindřich Štyrský - mezi textem a obrazem - ABO100569
Anglický název: Jindřich Štyrský: In between the Text and Visual Art
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)

Jindřich Štyrský (1899-1942) zůstává i dnes jednou z nejinspirativnějších, ale také nejprovokativnějších osobností české meziválečné avantgardy: malíř, básník, autor avantgardních manifestů, fotografií, básnických próz, autor snových záznamů, esejů o literatuře a umění, typografických návrhů, editor a kritik, ale také autor biografií Jeana Arthura Rimbauda a fragmentární biografie Markýze de Sade. Z tohoto hlediska představuje jeho dílo a život jedinečný pokus o naplnění jednoho z hlavních postulátů avantagardy: co nejdůslednější spojení umělecké a životní praxe. A přesto v několika směrech nápadně "vybočuje" z "projektu" avantgardního umělce: již v roce 1929 si jasně uvědomil nebezpečí avantgardy - devalvaci autonomního, novátorského umění v lukrativně komerční záležitost a podlehnutí kulturní i politické institucionalizaci - a v sérii tří článků Koutek generace I-III (1929-1930) nepokrytě kritizoval vlastní devětsilskou generaci, že akceptuje parazitování určitých literátů a výtvarníků na poetismu, kteří pod nálepkou avantgardnosti publikují a vystavují kýče, které s poezií - pro Štyrského hlavní měřítko avantgardního uměleckého díla - nemají co dělat. V roce 1927 vystupuje spolu s malířkou Toyen s vlastním a možno říci exklusivně solitérním uměleckým programem "artificielismu" a v roce 1934 je spoluzakladatelem Skupiny surrealistů v ČSR. Nicméně v roce 1930 vydává materiálově fundovanou biografii jednoho ze svých oblíbených básníků Život J. A. Rimbauda a od roku 1932 pracuje na biografii Markýze de Sade, která zůstane nedokončena. Nelze přehlédnouut, že spíše tradiční a "konzervativní" literární žánr biografie nápadně kontrastuje s obrazem avantgardního umělce, podobně jako Štyrského zájem a velmi svébytný vztah k estetice a poetice uměleckých směrů, které nebývají běžně spojovány s avantgardou, jako baroko nebo biedermeier. Na tyto stále provokativní "disonance" ve Štyrského "projektu" avantgardního umělce se bude seminář soustředit, především na základně podrobné a pozorné četby a diskuse Štyrského textů ve vztahu k jeho výtvarnému dílo, neboť obojí je v jeho umělecké biografii realizováno jako komplementární jednota. V popředí budou základní témata Štyrského života a díla a jejich textualizace a vizualizace: eros a tanatos, sen, nostalgie dětské idyly, ruina a pomíjivost, paměť a aura.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)

Literatura (primární):

 

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Texty. Argo: Praha 2007.

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Emilie přichází ke mně ve snu. [Reprint původního vydání z roku 1933.] Torst: Praha 2001.

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Každý z nás stopuje svoji ropuchu. Texty 1923-1940. Thyrsus: Praha 1996.

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Život markýze de Sade. Kra: Praha 1995.

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Poesie. Československý spisovatel: Praha 1992.

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Sny (1925-1940). Zrození díla ze zdrojů psychických modelů

polospánku, prostřednictvím věrných ilustrací snových objektů a autentických záznamů snů. Odeon: Praha 1970. - Druhé a doplněné vydání: Argo: Praha 2003.

ŠTYRSKÝ, Jindřich: Život J. A. Rimbauda. Dopisy a dokumenty. Družstevní práce: Praha 1930. Nové vydání: Kra: Praha 1994.


Literatura (sekundární):

 

BYDŽOVSKÁ, Lenka - SRP, Karel: Jindřich Štyrský. Argo: Praha 2007. [Zde také do roku 2007 kompletní bibliografie z životu a dílu Jindřicha Štyrského].

BYDŽOVSKÁ, Lenka: "Vidíte něco?" zeptal se Poussin… Informe, Bataille a čeští surrealisté. Umění 45, č. 5, 1997, s. 477-488.

 BYDŽOVSKÁ, Lenka - SRP, Karel (eds.): Český surrealismus 1929-1953. Skupina surrealistů v ČSR. Události, vztahy inspirace. Argo - Galerie hlavního města Prahy: Praha 1996.

BYDŽOVSKÁ, Lenka: Poetika artificialismu. In: Bydžovká, Lenka, Srp, Karel: Štyrský, Toyen. Artificialismus 1926-1931. [Katalog výstavy.] Praha 1992, s. 6-16.

MARCINIAKOVÁ, Hanna: "… svět se stává stále menším." Melancholický pohled v díle Jindřicha Štyrského, in: Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická studia 2009, č. 11-12.

SRP, Karel: Strašná hrůza, přitažlivá. Umění 48, č. 3, 2000, s. 127- 135.

ŠMEJKAL, František: Klíč snů. In: Jindřich Štyrský: Sny. Odeon: Praha 1970, s. 109-118.

ŠMEJKAL, František: Mezi Erótem a Thanatem. Výtvarné umění, 1991, č. 6, s. 65-69.

TIPPNEROVÁ, Anja: K surrealistické estetice ruin. Textuální a vizuální fragmenty Jindřicha Štyrského k biografii markýze de Sade. Umění 48, č. 3, 2000, s. 162-169.

VOJVODÍK, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo 2008.

VOJVODÍK, Josef: Figury morbidní antropologie. Fragment a torzo jako konstitutivní prvek Štyrského vizualizace Máchova Máje. In: Vojvodík, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Host: Brno 2006, s. 104-139.

VOJVODÍK, Josef: Svět strachu a strach před světem v českém surrealismu 30. a 40. let. In: Vojvodík, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Host: Brno 2006, s. 267-299.

VOJVODÍK, Josef: Oralizace a olfaktorizace oka. K psychologii čichového vnímání v díle Jindřicha Štyrského. Umění. 2000,  48,  3,  s. 136-151.

VOJVODÍK, Josef: »No Apocalypse, not now«. Symbolika a sémantika cyklu "Apokalypsa" (1929) Jindřicha Štyrského. Umění. 1997, 45, 3-4, s. 259-279.

VOJVODÍK, Josef - WIENDL, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Univerzita Karlova v Praze - Togga 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK