PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praxe – aplikovaný modul - ABO100526
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 14 [dny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJSAICO (31.01.2018)
Studenti absolvováním tohoto předmětu získají zkušeností s praktickým využitím poznatků nabytých v rámci studia
jazykovědné bohemistiky. Základní oporou pro výběr místa praxe je vyjednaná, prověřená a průběžně
konzultovaná nabídka institucí. Pokud se student rozhodne absolvovat praxi jinde než na některém z níže
uvedených pracovišť, je takovou možnost nutno předem konzultovat nejprve s garantem předmětu.
Po ukončení odborné praxe student přinese stručné potvrzení o obsahu a rozsahu úkolů, které vykonával. Toto potvrzení (jako
základ posouzení praxe), podepsané řídícím pracovníkem dané instituce, musí obsahovat základní
identifikační údaje studenta i instituce, v níž byla praxe vykonávána.

Praxi v aplikovaném modulu garantuje doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.,
praxi v odborném modulu Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (platí pro studenty přijaté od akademického roku 2016/2017).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UCJSAICO (26.01.2015)

Absolvování praxe v rozsahu 54 hodin ve zvolené instituci, předložení stručného potvrzení o obsahu a rozsahu vykonaných úkolů.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (09.10.2013)

Praxe ve zvolené bohemistické instituci.

Studijní opory
Poslední úprava: UCJSAICO (18.09.2017)

Nabídka institucí, v nichž je možné vykonávat praxi (je průběžně aktualizováno):

oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v.v.i. (práce na Akademickém slovníku současné češtiny, seznámení se specializovaným softwarem, vyhledávání neologismů atp.)

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.: http://www.ujc.cas.cz

Knihovna Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.: http://www.ujc.cas.cz

Knihovna J. Palacha, UK FF

sběr výzkumného materiálu ve školách a spolupráce s vyučujícími (pro aplikovaný modul)

spolupráce s vybranými periodiky, např. Studie z aplikované lingvistiky, Nová čeština doma a ve světě (pro aplikovaný modul)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK