PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Loučení, mizení, ztráta: teorie a poetika jedné (bolestné) emoce - ABO100495
Anglický název: Parting, evanescence, loss: poetic and aesthetic qualities of a (painful) emotion.
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (23.08.2014)

Primární texty:

 

GOETHE, Johann Wolfgang von: Torquato Tasso. In: Týž: Dvě veršovaná dramata. Přel. Bohumil Mathesius. Melantrich: Praha 1944.

GOETHE, Johann Wolfgang von: Římské elegie. Přel. Otokar Fischer. Symposion: Praha 1921.

LEOPARDI, Giacomo: "Večer po svátečním dnu" ("La sera del di di festa", Cantus XII). In: Týž: Zpěvy / Canti. Přel. Karel Zlín. Tichá Byzanc: Praha 2000.

BAUDELAIRE, Charles: "Rozjímání". "Harmonie večera". In: Květy zla. Přel. Svatopluk Kadlec. Praha [Světová četba] 1957.

SOVA, Antonín: "Ještě jednou se vrátíme". In: Ještě jednou se vrátíme [1900, 1912]. Různá vydání.

TRAKL, Georg: In: "Melancholie večera". Týž: Básně. Přel. Bohuslav Reynek. Stará Řiše1917. "Píseň západní". In: Týž: Šebastian ve snu. Přel. Bohuslav Reynek. František Obzina: Vyškov 1924.

ORTEN, Jiří: Elegie. Vyšehrad 2013.

BENJAMIN, Walter: "O pojmu dějin". In: Týž: Teoretické pasáže. Výbor z díla II. Přel. Martin Ritter. Oikoymenh: Praha 2011.

BENJAMIN, Walter: Berlínská kronika. In: Týž: Agesilaus Santander. [Výbor z díla.] Herrmann a synové: Praha 1998.

BENJAMIN, Walter: O některých motivech u Baudelaira. In: Týž: Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha 1979.

BASSANI, Giorgio: Zahrada Finzi-Continiů [Il Giardino dei Finzi-Contini, 1962]. Odeon: Praha 1971.

 

Sekundární literatura (výběrově):

 

BARTHES, Roland: Journal de deuil. Editions du Seuil: Paris 2009.

BOHRER, Karl Heinz:Ästhetische Negativität. Zum Problem des litararischen und philosophischen Nihilismus. Carl Hanser Verlag: München - Wien 2002.

BOHRER, Karl Heinz: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1981.

CHAMBERS, Ross: Mélancolie et Opposition. Les Débuts du Modernisme en France. P.U.F.: Paris 1987.

EBELING, Hans:Ästhetik des Abschieds. Kritik der Moderne. Alber Verlag: Freiburg i, Breisgau 1989.

FÉDIDA, Pierre: L'absence. Gallimard: Paris 1978.

FÖLDÉNYI, László:Melancholie - její formy a proměny od starověku po současnost. Malvern: Praha 2012.

FREUD, Sigmund: Truchlení a melancholie. In: Týž: Vybrané spisy III. Práce k sexuální teorii a k učení o neurosách. Avicenum: Praha 1971, s. 280-292.

MINKOWSKI, Eugène: Vstříc kosmologii. Filozofické fragmenty. Malvern: Praha 2011.

RITTER, Martin: "Hölderlinova vzpomínka. K romantickému myšlení W. Benjamina". Svět literatury, 39, 2009, s. 39-41.

RITTER, Martin: "K filosofii dějin W. Benjamina: model překladu". Svět literatury, 43, 2011, s. 89-100.

STAROBINSKI, Jean: Aiantův meč. In: Týž: Tři figury posedlosti. Karolinum: Praha 2014.

STAROBINSKI, Jean: Melancholie v zrcadle. Tři přednášky o Baudelairovi. Malvern : Praha 2013.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (23.08.2014)

"Loučení" se na přelomu 20. a 21. století stalo jedním z hlavních pojmů v diskusích o "konci": moderny, dějin, metafyziky, utopií i umění atd., jak pro ty, kteří mluvili (a mluví) o nevyhnutelnosti "rozloučit se", tak pro ty, kteří mluvili (či mluví) o důležitosti záchrany "projektu moderny". Loučeníje však bezprostředně spojené se samotným vývojem estetické moderny, je - přibližně od druhé poloviny 18. století - její myšlenkovou figurou, totiž figurou (sebe-)reflexe a vědomí, že každá zkušenost je ve své podstatě zkušeností loučení, ztráty, mizení, že všechen čas je myšlen jako proces loučení s jeho vlastní přítomností. Právě na tento typ loučení se bude seminář soustředit: na loučení jako fantasma, jako dílo básnické obrazotvornosti, jako fascinosum a jako figuru reflexe psychického procesu, charakteristického pro moderní umění.Základní myšlenkou tohoto diskurzu loučení je proměna žité přítomnosti v minulost. Tato zkušenost je ve znamení fenoménu, který Karl Heinz Bohrer interpretuje jako "poetickou negativitu". Ta se prosazuje tam, kde modus náhlosti - jako signatura (literární) moderny, objevená již raně romantickou školou, pojmově uchopená a zdůvodněná Nietzschem a nacházející své pokračování a rozvinutí v surrealismu a u Waltera Benjamina - není kódován pozitivně, nýbrž negativně jako zničení, definitivní ztráta a "vymazání" právě minulého okamžiku. V semináři půjde o "stopování" a interpretaci této zkušenosti nezadržitelného mizení a ztráty, kterou utopie vzpomínání, jakkoliv je životně důležitým klamem, nemůže nikdy kompenzovat. Tato zkušenost provokuje - jako svůj efekt -specifický afekt,bolest, která se v moderně stává důležitým prostředkem sebereflexe estetického subjektu. Melancholický modus prožívání světa a sebe sama je transformován do estetického patosu. A možná, jak píše psychoanalytik Pierre Fédida, je právě "nepřítomnost dílem umění".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK