PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
,,Kde je tvůj tvar, nitro?" (Neo)baroko v poezii 30. let 20. století (Halas, Holan, Weiner, Reynek) - ABO100470
Anglický název: Neo-Baroque poetry in the 30s of the 20th century: Halas, Holan, Weiner, Reynek
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (26.01.2014)

Okolnost, že 90. léta 20. století přinesla nápadné a velmi plodné znovuoživení zájmu o baroko v literární vědě, uměnovědě i v muzikologii, jak o tom svědčí velké množství publikací, ale také aktivit, obracejících se k odborné i širší kulturní veřejnosti (výstavy, koncerty, filmy atp.), zájem, který trvá dodnes, je příznačná. Souvisí mj. s fenomény jako virtualita nebo simulatorní estetika, ale také se zájmem o tělesnost a smyslovost a s vědomím materiální povahy znaku. Dnešní "barokizace světa" je chápána a interpretována jako odmítává postmoderní reakce na modernu a avantgardu, jako dekonstrukce moderny a avantgardy. Je tomu skutečně tak? Neboť právě nástup avantgardních směrů a hnutí v době kolem první světové války, tedy zhruba před sto lety, je provázen výraznou recepcí a uměleckou, estetickou, i umělecko-filozofickou reflexí kultury, umění a "životního pocitu" baroka. Do české kultury, literatury, výtvarného umění, historie a dějin umění začíná tento neobarokní "životní pocit" téměř eruptivně pronikat v době, jež byla z několika důvodů vnímána jako krizová, na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Píše-li se o české poezii 30. let 20. století, je její poetika často mechanicky etiketována jako "spirituální", "hermetická", jako "poezie času a ticha" apod. Mnohé básně Františka Halase, Vladimíra Holana, Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka, ale také Jaroslava Seiferta nebo jako básníka opomíjeného Richarda Weinera ukazují však jinou "tvář" neobarokní poetiky a básnické antropologie, kterou by bylo možné charakterizovat jako oxymórní paradoxnost materiality. Do popředí se dostává fenomén extáze a katarze hmoty, souvztažnost povrchu - vnějšku a hloubky­ - nitra, básnická teologie negativity a fenomén "trhliny" v tkáni "těla" textu/ry, také jako "otevřenost", "průnik" k jinému (druhému, cizímu, neznámému). Tato specifika budou v semináři sledována a interpretována na základě vybraných básnických textů Františka Halase, Richarda Weinera, Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana, Bohuslava Reynka a Jana Zahradníčka.

Primární literatura:

HALAS, František: Krásné neštěstí. [První svazek básnického díla do roku 1933.] Čs. Spisovatel: Praha 1968.

HALAS, František: Časy. [Druhý svazek básnického díla, 1934-1941.] Čs. Spisovatel: Praha 1981.

HOLAN, Vladimír: První básně (1930-1937). Fr. Borový: Praha 1948.

REYNEK, Bohuslav: Básnické spisy. Archa: Petrkov 2009.

SEIFERT, Jaroslav: Dílo. Sv. 3. Poštovní holub - Jablko s klína - Ruce Venušiny - Básně do sbírek nezařazené - Překlady - Dubia. Akropolis: Praha 2001.

WEINER, Richard: Básně. Spisy 2. Torst: Praha 1997.

ZAHRADNÍČEK, Jan: Knihy básní. Nakl. Lidové noviny [ed. Česká knižnice]: Praha 2001.

 

Sekundární literatura:

 

ALQUIÉ, Fernand: Philosophie du surréalisme. Paris 1955.

ARASSE, Daniel - TÖNNESMANN, Andreas: Der europäische Manierismus 1520-1610.

München 1997.

BAROKO. Pět statí (B. Chudoba, Z. Kalista, J. Vašica, J. Racek, A. Kutal). Brno 1934.

BINSWANGER, Ludwig: Ausgewählte Werke I. Formen mißglückten Daseins. Heidelberg 1992.

BLAŽÍČEK, Oldřich J.: Umění baroku v Čechách. Praha 1971.

BRAUNGART, Wolfgang (ed.): Manier und Manierismus. Tübingen 2000.

Buci-Glucksmann, Christine: La Raison baroque. De Baudelaire à Benjamin. Paris 1984.

Buci-Glucksmann, Christine: La Folie du voir. De l’esthétique baroque. Paris 1986

BYDŽOVSKÁ, Lenka, SRP, Karel (eds.): Šyrský, Toyen: Artificialismus. Praha 1992.

ČERNÝ, Václav: Až do předsíně nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Praha 1996.

ČESKÝ SURREALISMUS 1929-1953. Eds. Lenka Bydžovská a Karel Srp. Praha 1996.

DELEUZE, Gilles: Le pli. Leibniz et le baroque. Paris 1988.

DVOŘÁK, Pieter Bruegel starší. Tintoretto. In: M. Dvořák, Umění jako projev ducha. Praha 1936.

DVOŘÁK, Max: Greco a manýrismus. In: M. Dvořák, Italské umění od renesance k baroku. Praha 1946, s. 289-305.
FEJTOVÁ, Olga - LEDVINKA, Václav, PEŠEK, Jiří, VLNAS, Vít (eds.): Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách 24.-27. září 2001. Scriptorium: Praha 2004.

GEBSER, Jean: Ursprung und Gegenwart I-III. München 1973.

GUARDINI, Romano: Křesťanské vědomí. Studie o Pascalovi. Brno 1998.

HOCKE, Gustav René: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Praha 2001.

HOFMANN, Werner (ed.): Zauber der Medusa. Europäische Manierismen. Wien 1987.

HORYNA, Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998.

HRDLIČKA, Josef: Obrazy světa v české literatuře. Studie o způsobech celku. Praha 2008.

KALISTA, Zdeněk: České baroko. Studie, texty, poznámky. Praha 1941.

KALISTA, Zdeněk: Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko. Brno 1970.

KALISTA, Zdeněk: Tvář baroka. Praha 1992.

KÉŽ HOŘÍ POPEL MŮJ. Z poezie evropského baroka. Ed. V. Černý. Praha 1967.

KOPECKÝ, Milan (ed.): O barokní kultuře. Sborní statí. Brno 1968.

KUTAL, Albert: Výtvarné umění baroka. In: Chudoba, Bohdan (ed.): Baroko. Akord: Brno 1934, s. 135-168.

LACAN, Jacques: Du Baroque. In: Lacan, Jacques: Le Séminaire. Livre 20. Encore (1972-1973). Paris 1975.

NAVRÁTIL, Václav: O smutku, lásce a jiných věcech. Praha 2003.

NEUMANN, Jaromír: České baroko. Praha 1969.

PANOFSKY, Erwin: Style and Medium in the Motion Picture [1936]. In: Daniel Talbot: Film. An Anthology. New York 1959, s. 15-32.   

Perniola, Mario: Enigmi. Il momento egizio nella società e nell’arte. Genua 1990.

PRAŽSKÉ BAROKO 1600-1800. Katalog stejnojmenné výstavy.Ed. Z. Kalista et. al.. Praha 1938.

PREISS, Pavel: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha 1974.

RAK, Jiří, VLNAS, Vít: Druhý život baroka v Čechách. In: V. Vlnas (ed.): Sláva barokní

Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001, s. 13-60.

ROTREKL, Zdeněk: Barokní fenomén v současnosti. Praha 1995.

SHEARMAN, John: Manierismus. Das künstliche in der Kunst [1967]. Frankfurt am Main 1988.

ŠALDA, František X.: O literárním baroku cizím i domácím. In: F. X. Šalda, Z období Zápisníku I. Praha 1987, s. 282-307.

ŠKARKA, Antonín: Friedrich Bridel nový a neznámý. Praha 1969.

ŠKARKA, Antonín: Novost básnického umění Adama Michny z Otradovic. K problematice hodnocení českého literárního baroka. In: A. Škarka, Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha 1986, s. 335-358.

TEIGE, Karel: Výbor z díla I, II,III. Praha 1966, 1969, 1994.

TICHÁ, Zdeňka (ed.): Smutní kavaleři o lásce. Z české milostné poezie 17. století. Praha

1968.

TICHÁ, Zdeňka (ed.): Růže, kterouž smrt zavřela. Výbor z české poezie barokní doby.Praha 1970.

TSCHIŽEWSKIJ, Dmitrij (ed.): Slavische Barockliteratur I. München 1970.

VLČEK, Tomáš (et al.): Aktuální nekonečno. [Katalog výstavy]. Galerie hlavního města Prahy: Praha 2000.

VLNAS, Vít: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Torst: Praha 2001.

VOJVODÍK, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha 2008.

WÜRTENBERGER, Franzsepp: Der Manierismus. Der europäische Stil des sechzehnten

Jahrhunderts. Wien - München 1962.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK