PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Text, obraz, paměť - ABO100457
Anglický název: Text, Image, Memory
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (18.09.2013)

Text, obraz, paměť. Charakteristika kursu: Paměť jako kulturněkritická instance zaujímá v umění a myšlení 20. století jednu z klíčových pozicí. Neexistuje myšlenka bez paměti, tradice bez paměti a vzpomínání. Dokonce i odmítání a potlačování minulosti ve prospěch něčeho stále nového je podmíněno zkušeností, že něco v minulosti bylo. Kultura není možná jinak než jako vzpomínání, než jako neustálé vztahování se k minulému, ke vzpomínce a k paměti. Ostatně paměť, vzpomínání a zapomínání, provází neoddělitelně vývoj moderny od samotného počátku 20. století a to nejen v literatuře a výtvarném umění, ale také ve filozofii a psychologii. V čem spočívá kulturní produktivnost vzpomínání, co spoluvytváří "zásobárnu" paměti, jak souvisí literatura, vytváření fikcionálních textů jako médií vzpomínání s pamětí a činností vzpomínání? Jak a kým jsou vzpomínky utvářeny? S tím na druhé straně souvisí pochopitelně i otázka, jaké funkce plní zapomínání? Psychoanalýza nás učí, počínaje svou iniciační knihou Výklad snů, co znamená zapomínání. Co znamená zpřítomňovat něco nebo někoho? "Koho tedy zpřítomňujeme a proč?… Abychom smrt anulovali nebo abychom ji uchovali?", to je otázka Jacquese Derridy z jeho eseje Smrti Rolanda Barthese, otázka, na kterou se jen ve 20. století pokoušela dát odpověď psychoanalýza stejně tak jako fenomenologie, ikonologie, (benjaminovská) "mnemotechnická" teorie alegorie nebo (barthesovská) "mnemopatologie". V semináři půjde o "archeologii" médií, forem a "technik" "práce vzpomínání" podle "vodítka" textů, které měly ve 20. století - a mají i dnes - pro literárněestetickou a teoretickou diskusi o mnemotechnice iniciační význam.

 

Literatura:

 

Barthes, Roland: Světlá komora. Praha 2005.

Benjamin, Walter: Malá historie fotografie (1931). Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti (1935). In: Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj,Praha 1979.

Benjamin, Walter: Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti. In: Týž: Literárněvědné studie I. Praha 2009, s. 299-326.

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998.

Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie. Praha 1994.

Flusser, Vilém: Do universa technických obrazů. Praha 2001.

Freud, Sigmund: Poznámka o "zázračném zápisníku". / Vybavování vzpomínek, opakování a propracovávání. In: Týž: Vybrané spisy III. Práce k sexuální teorii a k učení o neurosách. Praha 1971, s. 293-296, 321-327.

Koselleck, Reinhart - Stempel, Wolf-Dieter (eds.): Geschichte - Ereignis und Erzählung. Poetik und Hermeneutik V.  München 1973.

Panofsky, Erwin: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981.

Ricœur, Paul: Čas a vyprávění I-III. Praha 2000, 2002, 2007.

Virilio, Paul: Estetika mizení. Červený Kostelec 2010.

Yates, Frances A.: The Art of Memory. London - Chicago 1966.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK