PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Humor a satira v českých literárních časopisech III - ABO100316
Anglický název: Humor and Satire in Czech Literary Journals III
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

V rámci semináře bude pokračovat práce na knižní antologii českého literárního humoru. Spoluautory připravované knihy budou studenti - účastníci semináře. Počítáme s dvoudílnou antologií, která bude vznikat ještě v průběhu příštích dvou nebo tří semestrů.
V tomto semestru bude pokračovat základní materiálový průzkum humoristických časopisů, které vycházely v Čechách v průběhu 19. století a první poloviny 20. století. Studenti, kteří zahájili práci již v minulém semestru, prohloubí charakteristiku vybraného časopisu do podoby knižního medailonu a sestaví komentovanou antologii nejzajímavějších příspěvků. Noví studenti provedou základní materiálový průzkum časopisů, které zůstaly v minulém semestru pominuty (převážně časopisy 20. století).
Vzhledem k charakteru práce bude seminář pravidelně (týdně) probíhat pouze na začátku a na konci semestru. Hlavní důraz bude kladen na samostatnou práci, konzultace a vypracování referátu o vybraném časopisu podle zadaných kritérií.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Základní odborná literatura:

Borecký, V.: Teorie komiky (2000)

Horák, J.: Humor, vtip a satira v českých lidových písních (1947)

Jankovič, M., Pytlík, R.: "Trn" v zrcadle doby (1984)

Macura, V.: Český sen (1998)

O české satiře (sb., 1959)

Pynsent, R. B.: Ďáblové, ženy a národ (2008)

Doporučená literatura:

Biedermeier v českých zemích (sb., 2004)

Hemelíková, B.: "Paleček" mezi Dickensem a Saphirem (in sb. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, 2005)

Hospody a pivo v české společnosti (sb., 1997)

Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století (sb., 2004)

Pytlík, R.: Fenomenologie humoru (2000)

Pytlík, R.: Malá encyklopedie českého humoru (1982)

Strejček, F.: Humorem k zdraví a síle národa (1936)

Strejček, F.: Humorem a ironií k vítězství národa (1937)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Seminář se bude opírat o samostatnou práci a konzultace s vyučujícím.

Podmínkou atestace je rešerše vybraného časopisu a prezentace závěrečného referátu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

HUMOR A SATIRA V ČESKÉ LITERATUŘE (výběrový seminář)

Forma kurzu: výběrový seminář, 2 hodiny týdně, 1 nebo 2 semestry (podle výběru studenta), v průběhu semestru samostatná práce a konzultace

Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

Individuální, podle zadaného úkolu.

Každý student si vybere humoristický časopis z 19. nebo 20. století a zpracuje jeho obsahovou charakteristiku podle zadaných kritérií (především obecný historický a žánrový popis a charakterizace tematického, příp. politického zaměření časopisu). Dále vybere a okopíruje texty, které považuje za vhodné k publikování, a svůj výběr zdůvodní. Pozornost bude věnovat zejména společenské a kulturní satiře a komentářům dobových poměrů. Vytvoří tak ucelené heslo vhodné ke knižní nebo internetové publikaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK