Česká literatura 20. století I (do roku 1939) - ABO100281
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Korekvizity : ABO100280
Neslučitelnost : ABO100282
Záměnnost : ABO100057, ABO100069, ABO100124, ABO100137, ABO100139, ABO100142, ABO100212
N//Je neslučitelnost pro: ABO100282
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (13.03.2019)

Varianta Česká literatura 20. století I (ABO100281, Zk, 6 kreditů) - písemná práce v rozsahu 10-15 NS, do jejíhož hodnocení je třeba také započítat možné vracení textu k dopracování a opakované konzultace, včetně rozprav nad příslušnou literaturou.

Literatura
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (12.08.2016)

Základní literatura:
 

BLAŽÍČEK, Přemysl: Skutečnost u Karla Tomana. [Ve sbírce Měsíce.] Česká literatura 40, 1992, č. 5, s. 474-482.
BLAŽÍČEK, Přemysl: Poezie Karla Tomana. Praha 1995.

BYDŽOVSKÁ, L., SRP, K. (eds.): Štyrský a Toyen: Artificialismus. [Katalog výstavy.] Praha 1992.

BYDŽOVSKÁ, L., SRP, K. (eds.): Český surrealismus 1929-1953. Skupina surrealistů v ČSR. Události, vztahy, inspirace. Praha 1996.

ČAPEK, Jakub (ed.): Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy. Praha 2003.

ČERVENKA, Miroslav: Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha 1966.

EFFENBERGER, Vratislav: Realita a poesie. K vývojové dialektice moderního umění. Praha 1969.

FREIMANOVÁ, Milena (ed.): Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Studie a matiriály III. Plzeňského sympozia k problematice 19. století. Praha 1988.

HECZKOVÁ, Libuše: Chtonické křivky ornamentu. Několik poznámek na téma žena, obraz, pravda a Růžena Svobodová. Česká literatura, 49, 2001, s. 519-529.

HODROVÁ, Daniela (ed.): Proměny subjektu I, II. Praha 1993, 1994.

CHALUPECKÝ, Jindřich: Expresionisté. Weiner, Deml, Klíma, Hašek. Praha 1992.

KUBÍNOVÁ, Marie: Seifertova poezie plynoucího času. (K poetice knih Jablko z klína a Ruce Venušiny.) Česká literatura 35, 1987, č. 4, s. 306-319.

KUBÍNOVÁ, Marie: Sebereflexe tvůrčího subjektu a téma slova. [Zejména u Halase, Holana a Weinera.] Česká literatura 40, 1992, č. 6, s. 547-571.

LAMAČ, Miroslav (ed.): Myšlenky modeních malířů. Praha1989.

MÁLEK, Petr: Melancholie moderny. Alegorie. Vypravěč. Smrt. Praha 2008.

MED, Jaroslav: Od skepse k naději. (K básnickému typu Viktora Dyka.) Česká literatura 35, 1987, č. 3, s. 227-244.

PAPOUŠEK, Vladimír a kolektiv: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha: Academia, 2010.

PAPOUŠEK, Vladimír: Existencialisté. Existenciální fenomény v české próze 20. století. Praha 2004.

PEŠAT, Zdeněk (ed.): Poetismus. (Výbor poezie a dokumentů). Praha 1967.

PEŠAT, Zdeněk: Dialogy s poezií. Praha 1985.

STROHSOVÁ, Eva: Zrození moderny. Praha 1963.

SUS, Oleg: Estetické problémy pod napětím. Meziválečná avantgarda. Surrealismus. Levice.

Praha 1992.

VOJVODÍK, Josef: Od estetismu k eschatonu. Motivická sémantika lyrického díla Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Praha 2004.

VOJVODÍK, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno [Host - Teoretická knihovna] 2006.

TEIGE, Karel: Výbor z díl. I.  Svět stavby a básně. Praha 1966. II. Zápasy o smysl moderní tvorby. Praha 1969. III. Osvobozování života a poesie. Praha 1994.

VOJTĚCH, Daniel: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha 2008.

WIENDL, Jan: Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Praha 2007.

WINCZER, Pavol: Poetika básnických smerov. Bratislava 1974.

Další doporučená odborná literatura:
Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009)
Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno 2001)
Červenka, M. - Macura, V. - Med, J. - Pešat, Z.: Slovník básnických knih (Praha 1990)
Český surrealismus 1929-1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996)
Jak číst poezii. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969)
Justl, Vladimír: Holaniana (Praha 2010)
Kundera, Ludvík: František Halas (Praha 1998)

Mukařovský, Jan: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Kapitoly z české poeziky II. (Praha 1948).
Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867-1937-2007 (eds. Kubíček, T., Merahut, L., Wiendl, J., Brno 2007)
Pešat, Zdeněk: Dialogy s poezií (Praha 1985)
Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (Praha 1991)
Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. (Red. D. Hodrová, Praha 1987)
Poetismus. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967)
Proměny subjektu I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992-1993)
Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. FF UK, Praha 2011.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (12.08.2016)

 Možno říci, že zkušeností zásadního, epochálního významu pro vývoj moderního umění i filozofie od počátku 10. let 20. století byla zkušenost ztráty autentičnosti života, vědomí krize skutečnosti, která byla pociťována jako produkt sociálního světa 19. století. Důsledky procesu mechanizace a industrializace 19. století byly ve sféře umění a filozofie vnímány jako sebeodcizení a postupná ztráta identity ve světě, jehož "pravá" skutečnost se stala neproniknutelnou a nepoznatelnou. Lidskému vnímání a poznávání světa jako by byly "vnuceny" normy a formy, tvořící v jistém smyslu klamnou fólii mezi bezprostředním viděním a "skutečnou skutečností". Princip "nového vidění", "obnažení" a senzibilizace vnímání, kterou rozvíjí teorie ruského formalismu počínaje iniciačnímu eseji Viktora Šklovského Voskrešenie slova (Vzkříšení slova, 1914) a Iskusstvo kak priem (Umění jako metoda, 1917), usiluje o odstranění této pomyslné fólie, která se může stát předmětem teoretické reflex, a také o "ozvláštnění", tedy odautomatizování vnímání, jehož cílem je "nové vidění", změněné vidění ve smyslu jeho kritické funkce. Princip "nového vidění" se stal vůbec principem avantgardní estetiky recepce. V semináři půjde o rekonstrukci estetických programů, konceptů a umělecko-estetického myšlení v české literatuře (a výtvarném umění) v evropském kontextu z perspektivy "nového vidění", estetické autonomie uměleckého díla, využití skrytých potencí a možností básnické slova, posílení jeho smyslových kvalit a vlastností, o "obnažení" tvůrčí metody a "faktury" slovesného i výtvarného díla. Tedy o rekonstrukci scénářů moderny (a modernosti) v české literatuře od počátku 10. let až do konce 30. let dvacátého století. Půjde také o to ukázat, do jaké míry a jakým způsobem souvisí velmi silná vůle k modernosti, k modernímu, novému vidění ještě s předchozí tradicí a jakým způsobem se s ní vyrovnává. V neposlední řadě šlo umělecké moderně a avantgardě také o nové a ozvláštňující vidění tradice.