PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Česká literatura 20. století I (do roku 1939) - ABO100280
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Záměnnost : ABO100032, ABO100061, ABO100086, ABO100092, ABO100122, ABO100175
K//Je korekvizitou pro: ABO100281, ABO100282
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Česká literatura 20. stol. I, ZS_Josef Hrdlička.docx doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
stáhnout Vojvodík_Čs_lit_sylab_2018-2019.pdf Sylabus semináře prof. Vojvodíka (AR 2018/2019) Mgr. Ivan Kafka
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)
Přednáška je koncipována jako dvousemestrální kurz, jehož cílem je nastínit prostřednictvím vybraných charakteristických textů a dobového kontextu některé z určujících dominantních tendencí a směrů české literatury 1. poloviny 20. století. Smysl kurzu spočívá nejen v získání určité sumy znalostí o vymezeném období, ale také ve vypěstování postoje, který tkví v neustálé konfrontaci individuální čtenářské zkušenosti a jejího vztahu k dobovému literárnímu a šířeji kulturnímu kontextu. Jednotlivé básně, prózy či odborná (popř. esejistická) pojednání budou prezentovány nejen jako objekty textové analýzy, ale také jako zástupky širších problémových okruhů, proměnlivých – a tedy živých – pouze díky neustálé konfrontaci s proměňujícím se chápáním celku literatury daného období. Dvousemestrální kurz je volně rozdělen na dvě části, které budou opřeny o dvě kontextová těžiště. První část, přibližně vymezená zimním semestrem, bude věnována problematice literárního a uměleckého modernismu, druhá část, vymezená letním semestrem, pak problematice meziválečné umělecké avantgardy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. (Red. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha 1995); též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/dejiny/hcl/dcl1-4.

KUTNAR, FRANTIŠEK; MAREK, JAROSLAV: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví (Praha 1997, 2009)

LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J.: Česká literatura od počátků k dnešku (Praha 1998)

Lexikon české literatury (Praha1985–2009)

PAPOUŠEK, V. A KOL.: Dějiny nové moderny (Praha 2010)

PAPOUŠEK, V. A KOL. Dějiny nové moderny II. Lomy vertikál (Praha 2014)

VLAŠÍN ŠTĚPÁN (ED.): Avantgarda známá a neznámá I.–III. (Svoboda, Praha 1970–1972), též in:

http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda/AVA1-3

VOJVODÍK, JOSEF; WIENDL, JAN (eds.):Heslář české avantgardy (Praha 2011)

BIBLIOGRAFIE ČESKÉ LITERÁRNÍ VĚDYwww.ucl.cas.cz (retrospektivní báze do r. 1945 a od r. 1961 do současnosti + bibliografie českého exilu; bibliografické údaje do r. 1945)

 

Doporučená literatura:

BEDNAŘÍKOVÁ, HANA: Česká dekadence. Kontext – text – interpretace (Brno 2000)

BERACKOVÁ, DÁŠA: Zapletení do světa. K podobám rané avantgardy. Příbram 2010.

BINAR, VLADIMÍR: Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi (Praha 2010)

BLAŽÍČEK, PŘEMYSL: Poezie Karla Tomana (Praha 1995)

BRABEC, JIŘÍ: Poezie na předělu doby (Praha 1964); Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009)

BÜRGER, PETER: Teorie avantgardy; Stárnutí moderny (Praha 2015)

BURIÁNEK, FRANTIŠEK: Generace buřičů (Praha 1968)

ČERNÝ, VÁCLAV: Tvorba a osobnost I. (1992)

ČERVENKA, M.; MACURA, V.; MED, J. - PEŠAT, Z.: Slovník básnických knih (1990)

ČERVENKA, MIROSLAV: Symboly, písně a mýty (Praha 1966); Dějiny českého volného verše (Brno 2001)

ČESKÝ ANARCHISMUS 1890–1925(úvodní studie V. Tomka, Praha1996)

ČESKÁ BÁSNICKÁ MODERNA. Poezie z konce 19. století (ed. B. Svozil, Praha 1987).

ČESKÝ SURREALISMUS 1929–1953(Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996)

ČORNEJ, PETR et al. Česká literatura na předělu století (Jinočany 2001)

ČTENÍ O JAROSLAVU VRCHLICKÉM. Básník ve sporech o životnost díla (ed. M. Topor, Praha 2013)

ČTENÍ O JAROSLAVU HAŠKOVI. Ohledávání 1919–1948 (ed. L. Merhaut, Praha 2014)

ČTENÍ O JAROSLAVU SEIFERTOVI. Hledání proměn autorovy poetiky (ed. J. Flaišman, Praha 2014)

ČTENÍ O KARLU TEIGOVI. Vize, realizace, divergence 1919–1938(ed. J. Wiendl, Praha 2015)

ČTENÍ O ELIŠCE KRÁSNOHORSKÉ. V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu (ed. L. Heczková, Praha 2015)

ČTENÍ O T. G. MASARYKOVI. Literatura – člověk – svět 1910–1938 (eds. L. a L. Merhautovi)

DLUHOSCH, ERIC; ŠVÁCHA, ROSTISLAV: Karel Teige 1900–1951. LʼEnfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. MIT, Cambridge 1999.
DŮVĚRNÝ PROSTOR – NOVÁ DÁLKA. Umění pražské secese. (ed. P. Wittlich, 1997).

EFFENBERGER, VRATISLAV: Nové umění. In: Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 575‒620.
EFFENBERGER, VRATISLAV: Realita a poezie.  (Praha 1969).

F. X. ŠALDA 1867–1937–1967 (sb., 1968; ed. F. Vodička)

FUČÍK, BEDŘICH: Čtrnáctero zastavení (1992), Kritické příležitosti 2 (2002), Rodná krajina básníkova (2003)

HANSEN-LÖVE, AAGE: Thesen und Typologie der russischen Moderne, in: P. Zima. J. Strutz (Eds.), Europäische Avantgarde. Frankfurt am Main 1987, s. 37–60.
HARRIES, KARSTEN: Smysl moderního umění. Filozofická interpretace (Brno 2010).

HECZKOVÁ, LIBUŠE: Píšící minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha 2009)

HOLÝ, JIŘÍ: Práce a básnivost. Estetický projekt světa Vladislava Vančury (Praha 1990); Komentář. In: Poetistická próza (Praha 2002)

CHALUPECKÝ, JINDŘICH: Expresionisté (Praha 1992)

JAK ČÍST POEZII. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969)

JANÁČKOVÁ, JAROSLAVA: Román mezi modernami (Praha 1989)

JUSTL, VLADIMÍR: Holaniana (Praha 2010)

KALANDRA, ZÁVIŠ: In Intelektuál a revoluce ( 1994)

KALISTA, ZDENĚK: Tváře ve stínu (Praha 2016)

KOŽMÍN, ZDENĚK: Studie a kritiky (Praha 1995)

KRÁL, PETR: Karel Teige a film (Praha 1966)

KRÁLÍK, OLDŘICH: In: Osvobozená slova (1995), Platnosti slova (2001)

KUNDERA, LUDVÍK: František Halas (Praha 1998)

LANGEROVÁ, MARIE: Weiner (Praha 2000)

LANTOVÁ, LUDMILA: Hledání hodnot. O literární kritice devadesátých let (Praha 1969)

MÁLEK, PETR: Melancholie moderny. Alegorie, vypravěč, smrt (Praha 2008)

MANIFESTE UND PROKLAMATIONEN DER EUROPÄISCHEN AVANTGARDE (1909–1938) (ed. W. Asholt a kol., Stuttgart–Weimar 1995)

MED, JAROSLAV: Viktor Dyk (Praha 1988); Spisovatelé ve stínu (Praha 1995)

MERHAUT, LUBOŠ: Cesty stylizace. (Praha 1994)

MICHALOVÁ, REA: Karel Teige. Kapitán avantgardy (Praha 2016)

MODERNÍ REVUE (1894–1925) (eds. Urban, O. M.; Merhaut, L., Praha 1995)

MOKREJŠ, ANTONÍN: Duchovní svět F. X. Šaldy (1997)

MOURKOVÁ, JARMILA Buřiči a občané. (Praha 1988)

MUKAŘOVSKÝ, JAN: K problémům českého symbolismu: Poesie Karla Hlaváčka, in: J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky II., Praha 1948, s. 209-218. Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Kapitoly z české poetiky II. (Praha 1948).

MURPHY, RICHARD: Teoretizace avantgardy. Modernismus, expresionismus a problém postmoderny (Brno 2010).

NA TÉMA UMĚNÍ A ŽIVOT. F. X. ŠALDA 1867–1937–2007 (eds. Kubíček, Merahut, Wiendl, Brno 2007)

NÁDVORNÍKOVÁ, ALENA:K surrealismus (Praha 1998)

NEKLIDEM K BOHU(eds. Aleš Filip, Roman Musil, Praha 2006).

NOVÁK, A. – J. V. NOVÁK: Přehledné dějiny české literatury (např. vyd. Brno 1997)

OPELÍK, JIŘÍ: Josef Čapek (Praha 1980); Holanovské nápovědy (2004); O Karlu Čapkovi (Praha 2008); Uklizený stůl (Praha 2016).

PADRTA, JIŘÍ; LAMAČ, MIROSLAV: Osma a Skupina výtvarných umělců (Praha 1992)
PATOČKA, JAN: Umění a čas I. (ed. D. Vojtěch, 2004)

PEŠAT, ZDENĚK: Dialogy s poezií (Praha 1985); Jaroslav Seifert (Praha 1991); Tři podoby literární vědy (1998)
PISTORIUS, JIŘÍ; MACEK, EMANUEL: Bibliografie díla F. X. Šaldy (Praha 2017)

POETIKA ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ LITERATURY. (Ed. D. Hodrová, Praha 1987)

POETISMUS. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967)

PROMĚNY SUBJEKTU I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992–1993)

PUTNA, MARTIN C.: Česká katolická literatura 1848–1918, 1918–1945 (Praha 1998, 2010)

ROTREKL, ZDENĚK: Skrytá tvář české literatury (Brno 1991)
PYNSENT, ROBERT B.Pátrání po identitě (Praha 1996).
SKUPINA 42. Antologie. (Eds. Z. Pešat a E. Petrová, Praha 2000)

STROHSOVÁ, EVA: Zrození moderny (Praha 1963)

SUS, OLEG: Estetické problémy pod napětím. (Praha 1992).

ŠALDA, F. X.: in http://www.ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/soubor-dila-f-x-saldy

TEIGE, KAREL: Svět stavby a básně (Praha 1966); Zápasy o smysl moderní tvorby (Praha 1969); Osvobozování života a poezie (Praha 1994)

TIPPNEROVÁ, ANJA: Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze (Praha 2014)

URBAN, OTTO M.: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914, Praha 2006)

VANĚK, VÁCLAV: Disharmonie. Příroda – společnost – literatura (Praha 2009)

VÍRA A VÝRAZ. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (eds. Kubíček, T.; Wiendl, J., Brno 2005)

VOJTĚCH, DANIEL: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny (Praha 2008)

VOJVODÍK, JOSEF: Od estetismu k eschatonu. (Praha 2004); Imagines corporis. Tělo v české moderně avantgardě. (Brno 2006); Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha 2008.

WIENDL, JAN: Vizionáři a vyznavači (Praha 2007); Hledači krásy a řádu (Praha 2014)

WITTLICH, PETR: Česká secese (Praha 1982).

ZAJATCI HVĚZD A SNŮ. KATOLICKÁ MODERNA A JEJÍ ČASOPIS NOVÝ ŽIVOT(eds.  Musil, Filip, Praha 2000)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)

I.                   Zimní semestr

 ● Kontext symbolismu. Idea syntetismu a nové poezie

Otokar Březina – Svítání na západě (1896)

 ● Problematika umělecké dekadence. „Na radikálním křídle moderny“…

Jiří Karásek ze Lvovic – Gotická duše (1900)

 ● Kontext postsymbolistního slovesného umění I. Skepse

Karel Toman - Torzo života  (1902)

 ● Kontext postsymbolistního umění II. Experiment

Josef Čapek: Vodní krajina; Almanach na rok (1914)

 ● Kontext postsymbolistního umění III. Vize

S. K. Neumann: Nové zpěvy (1918)

 

 II.                Letní semestr

 ● Devětsil a Nové umění proletářské (1922). Revoluce

●  Seifert – Nezval. Dvě podoby devětsilské proletářské poezie

●  Poetismus (1924). Program

Pantomima (1924). Poezie pro pět smyslů

● Karel Teige: Manifest poetismu (1928). Rekapitulace a výhledy

● Deset let surrealismu (1934)

 ● Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař (1937)

 ● Surrealismus proti proudu (1938)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK