PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Časopisy a (česká) literatura - ABO100246
Anglický název: Literary Journals and (Czech) Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

Seminář je zaměřen na fenomén časopisu z hlediska literatury a zkoumání jeho historických proměn, na podoby, výkony a význam periodik v české literatuře v období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Práce v semináři je založena především na materiálovém průzkumu, excerpci a představení vybraných časopisů. Cílem je hledání různorodých podob literárních (nebo literatuře věnovaných) listů, jejich charakteristik, postižení typů, zaměření a funkce, a to v proměnách dobového společenského a uměleckého kontextu a v souvislostech generačních, programových ad.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

P. Bednařík, J. Jirák, B. Köpplová: Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, Praha 2011.

P. Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998 + Pravidla umění, Praha 2010.

Dějiny české literatury 3, red. M. Pohorský, Praha 1961.

Dějiny české literatury 4, red. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha 1995.

O. Fischer: Slovo o kritice, Praha 1947.

M. Foucault: Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994 + Myšlení vnějšku, Praha 1996.

P. Fraenkl: K vývoji novodobé české literární kritiky, Rozpravy Aventina 5, 1929/30, s. 304 a pokr. (Nový Bydžov 1930) + K bojům o mladou literaturu v letech devadesátých, Rozpravy Aventina 6, 1930/31, s. 220 a pokr.

L. Heczková: Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009.

F. V. Krejčí: Deset let mladé literatury, Praha 1903 (Rozhledy 1896/97).

J. Kubíček a kol.: Česká retrospektivní bibliografie (1919-1945). Řada 1: Noviny, Řada 2: Časopisy, Brno 2004-2010.

L. Lantová: Hledání hodnot, Praha 1969.

Lexikon české literatury (1. A-G, 2. H-L, 3. M-Ř, 4. S-Ž), Praha 1985-2008.

J. Máchal: Boje o nové směry v české literatuře (1880-1900), Praha 1926.

T. G. Masaryk: Z počátků Athenaea. Texty z let 1883-1885. Spisy 18, ed. J. Franěk, Praha 2004 + Z bojů o Rukopisy. Texty z let 1883-1885. Spisy 19, ed. J. Svobodová, Praha 2004.

L. Merhaut: Periodika a polemika: aktualita a paměť (nad spory o Hálka), Slovo a smysl 1, 2004, č. 2.

Moderní revue 1894-1925, ed. L. Merhaut a O. M. Urban, Praha 1995.

A. Novák: Kritika literární, Praha 1916.

A. Novák, J. V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Praha 1936-39 (reprint Brno 1995).

sb. O českou literární kritiku, Praha 1940.

O národní literaturu. Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců, ed. D. Jeřábek. Praha 1990.

V. Papoušek a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha 2010.

Z. Pešat: Tři podoby literární vědy, Praha 1998.

R. Prahl, L. Bydžovská: Volné směry, Praha 1993.

M. Sekera: Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století, Sborník Národního muzea v Praze 53, 2008, č. 1-4.

F. Strejček: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880, Praha 1915.

F. X. Šalda: Soubor díla. Kritické projevy, Praha 1949-1963.

J. Švehla: Jan Otto. Kus historie české knihy, ed. R. Sak, Jinočany 2002.

V. Tomek: Český anarchismus a jeho publicistika. 1880-1925, Praha 2002.

O. Urban: Česká společnost 1848-1918, Praha 1982 + Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003 (1978).

F. Vodička: Struktura vývoje, Praha 1969, 1998.

J. Volf, K. Hoch: Dějiny novin a časopisů: I. Do roku 1848, II. Od roku 1860 do doby současné, Československá vlastivěda VII. Písemnictví, red. A. Pražák a M. Novotný, s. 391-514.

Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907), ed. R. Musil a A. Filip, Praha 2000.

Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

Aktivní účast na semináři (na základě práce s literaturou a s literárněhistorickým materiálem a excerpce), vystoupení (referát) na vybrané téma, tj. charakteristika časopisů, jejich představení prostřednictvím vybraných ukázek, srovnání, pojednání souvisejících problémů a osobností.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. (02.02.2012)

Tematické okruhy:


Časopis jako specifický literární a kulturní fenomén.

Časopisy jako téma literárního dějepisectví, možnosti průzkumu, metodologické otázky.

Žánry a postupy spjaté s časopisy a novinami. Literární kritika a polemika.

Časopisy jako svébytné instituce. Mezioborové hledisko. Slovo a obraz.

Typologie literárních periodik.

Podoby, proměny a funkce časopisů a dobový literární, společenský a politický kontext.

Průzkum pramenů: časopisy od doby májovců do 30. let 20. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK