PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Poetika poezie, prózy a dramatu - ABO100165
Anglický název: Poetics of Poetry, Prose Fiction and Drama
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100161
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.03.2010)

V průběhu kurzu se studenti seznámí se základními problémovými okruhy současné literární teorie, s některými jejími pojmy a koncepcemi. Ty nebudou chápány jako kanonický soubor teoretických poznatků či nástrojů analýzy literárních děl, ale spíše jako dynamické pole vyvíjejících se, navzájem spolu polemizujících a doplňujících se konceptů. Formou čtení vybraných teoretických textů a následné diskuse by studenti měli být iniciováni ke schopnosti samostatného teoretického myšlení o literárním díle, které tvoří nepostradatelnou a obohacující součást každého literárněvědného bádání. Konkrétní výběr textů bude průběžně upřesňován.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.03.2010)

Základní literatura:

Bílek, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno 2003.

Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002.

Červenka, Miroslav. Obléhání zevnitř. Praha 1996.

Eagleton, Terry. Úvod do literární teorie. Praha 2005.

Eco, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.

Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.

Ingarden, Roman. Umělecké dílo literární. Praha 1989.

Jakobson, Roman. Poetická funkce. Praha 1995.

Jankovič, Milan. Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991.

Lotman, Jurij. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.

Macura, Vladimír, ed. Průvodce po světové literární teorii. Praha 1988.

Morrisová, Pam. Literatura a feminismus. Brno 2000.

Mukařovský, Jan. Studie I, II. Brno 2000, 2001.

Nünning, Ansgar. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006.

Pechlivanos, Miltos et al., Úvod do literární vědy. Praha 1999.

Poetika literárního díla 20. století I, II, III

I. Hodrová, Daniela et al....na okraji chaosu... Praha 2001.

II. Červenka, Miroslav et al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Praha 2002.

III. Červenka, Miroslav et al. Na cestě ke smyslu. Praha 2005.

Rimmon-Kenanová, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno 2001.

Stanzel, Franz K. Teorie vyprávění. Praha 1988.

Vodička, Felix. Struktura vývoje. Praha 19982.

Zuska, Vlastimil. Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha 2001.

Doporučená literatura:

Abrams, Meyer Howard. Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení. Praha 2001.

Auerbach, Erich. Mimesis. Praha 1968, 19982.

Bachtin, Michail M. Román jako dialog. Praha 1980.

Bolton, Jonathan, ed., Nový historismus/New Historicism. Brno 2007.

Červenka, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha 1992.

Doležel, Lubomír. Heterocosmica. Praha 2003.

Doležel, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Brno 2000.

Eco, Umberto. Teorie sémiotiky. Argo 20092.

Frye, Northrop. Anatomie kritiky. Brno 2003

Glanc, Tomáš, ed. Exotika. Výbor z prací tartuské školy. Brno 2003.

Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1995.

Hausenblas, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1972.

Hawkes, Terrence. Strukturalismus a sémiotika. Brno 1999.

Hodrová, Daniela, et al. Poetika míst. Praha 1997.

Kristeva, Julia. Slovo, dialog a román. Praha 1999.

Kubínová, Marie, ed. O poetice literárních druhů. Praha 1995.

Kyloušek, Petr, ed. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno 2002.

Matejov, Fedor - Zajac, Peter. Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Brno 2005.

Michalovič, Peter - Minár, Pavol. Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Bratislava 1997.

Ricoeur, Paul. Čas a vyprávění I, II, III. Praha 2000, 2002, 2007.

Ricoeur, Paul. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava 1997.

Ronenová, Ruth. Možné světy v teorii literatury. Brno 2006.

Sardar, Ziauddin - Van Loon, Borin. Introducing Cultural Studies. Totem Books 20053.

Sedmidubský, Miloš, et al., eds. Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno 2001.

Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Praha 1933, 20033.

Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha 2000.

Trávníček, Jiří, ed. Od poetiky k diskurzu. Výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století. Brno 2002.

Zima, Petr V. Literární estetika. Olomouc 1998.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.03.2010)

Aktivní účast na semináři, příprava na seminář - četba textů, referát, vlastní text v LS

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.03.2010)

1. Co je literární teorie? Předmět literární teorie a její pozice v rámci současné literární vědy

Culler, Jonathan. "Co je to teorie?" "Co je to literatura?" In Krátký úvod do literární teorie, 9-25, 26-50. Brno 2002.

Iser, Wolfgang. Teorie literatury. Aktuální perspektiva. Brno - Praha 2004.

Eagleton, Terry. "Úvod: Co je to literatura." In Úvod do literární teorie, 13-31. Praha 2005.

2. "Pre-historie" literární teorie. Stručné seznámení s tradicí a podobami teoretického uvažování o literatuře (mimésis, povaha básnictví, poetika...)

Platón. Ústava. Praha 1993. Zejména X. kniha, 436-477.

Platón. Ión. In Platón, Dialogy o kráse, 9-39. Praha 1979.

Aristotelés. Poetika. Praha 1996.

Nicolas Boileau. Umění básnické. In Květa Sgallová - Jiří K. Kroupa, eds, O umění básnickém a dramatickém, 183-216. Praha 1997.

Lessing, Gotthold Ephraim. Láokoón neboli o hranicích malířství a poezie. In Hamburská dramaturgie. Láokoón. Stati, 279-386. Praha 1980.

Nietzsche, Friedrich. Zrození tragédie [z ducha hudby]. Praha 2008.

Svoboda, Karel. Vývoj antické estetiky. In Jan Rous - Jiří K. Kroupa, eds, Studie o počátcích uvažování o kráse v antickém Řecku, 27-72. Praha 1997.

Sgallová, Květa - Kroupa, Jiří K., eds, O umění básnickém a dramatickém. Praha 1997.

Hlobil, Tomáš. Jazyk, poezie a teorie nápodoby. Příspěvek k dějinám britské a německé estetiky 18. století. Olomouc 2001.

Abrams, Meyer Howard. Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení. Praha 2001.

Doležel, Lubomír. "Formování tradice." In Kapitoly z dějin strukturální poetiky, 19-111. Brno 2000.

3. Literární text

3.1. Pojem literárního textu, jeho vymezení a atributy

Lotman, Jurij. "Pojem textu." In Štruktúra umeleckého textu, 64-72. Bratislava 1990.

Culler, Jonathan. "Introduction: The Identity of the Literary Text." In Jonathan Culler, ed., Identity of the Literary Text, 3-15. Toronto 1984.

Mareš, Petr. "Styl, text, smysl. Obecné otázky." In Styl, text, smysl, 11-38. Praha 1989.

Hausenblas, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1972.

Todorov, Tzvetan. Poetika. In Poetika prózy, 7-94. Praha 2000.

Barthes, Roland. "From Work to Text." In Joseph Margolis, ed., Philosophy Looks at the Arts, 518-524. Temple University Press 19873.

3.2. Pojetí literárního textu ve strukturalistické a fenomenologické literární teorii

3.2.1. Estetický postoj, nezainteresovanost, estetická distance; funkce literárního díla, estetická funkce

Kant, Immanuel. "Analytika krásna." (§ 1-22) In Kritika soudnosti, 51-80. Praha 1975.

Zuska, Vlastimil. "Estetický prožitek." In Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, 36-76. Praha 2001.

Jakobson, Roman. "Lingvistika a poetika." In Poetická funkce, 74-105. Praha 1995.

Mukařovský, Jan. "Místo estetické funkce mezi ostatními." In Studie I, 169-184. Brno 2000.

Mukařovský, Jan. "Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty." In Studie I, 81-148. Brno 2000.

Jankovič, Milan. "Estetická funkce a dynamika významového sjednocení." In Nesamozřejmost smyslu, 60-71. Praha 1991.

3.2.2. Estetický objekt jako objekt intencionální; procesualita estetického objektu; artefakt a estetický objekt; roviny textu

Červenka, Miroslav. "Literární artefakt." In Obléhání zevnitř, 40-78. Praha 1996.

Zuska, Vlastimil. "Estetický objekt." In Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, 24-35. Praha 2001.

Ingarden, Roman. Umělecké dílo literární. Praha 1989. Zejména kapitola "Základní struktura literárního díla", 41-45.

Pešat, Zdeněk. "Artefakt, estetický objekt, konkretizace." In Tři podoby literární vědy, 36-42. Praha 1998.

Mathauser, Zdeněk. "Estetický objekt v dějinách fenomenologie a hermeneutiky." In Mezi filosofií a poezií, 99-109. Praha 1995.

Chvatík, Květoslav. "Artefakt a estetický objekt." In Člověk a struktury, 70-93. Praha 1996.

3.2.3. Literární dílo jako znak. Sémiotika literárního textu

de Saussure, Ferdinand. Kurz obecné lingvistiky. Praha 1989. Zejména část "Znak, označované, označující", 95-100.

Mukařovský, Jan. "Umění jako sémiologický fakt." In Studie I, 208-214. Brno 2000.

Jankovič, Milan. "Perspektivy sémantického gesta." In Nesamozřejmost smyslu, 23-40. Praha 1991.

Červenka, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha 1992.

Kubínová, Marie. "Umělecké dílo jako znak a problém jeho významu." In Sondy do sémiotiky literárního díla, 117-124. Praha 1995.

Barthes, Roland. Základy sémiologie. In Kritika a pravda, 81-181. Praha - Liberec 1997.

Hawkes, Terrence. "Věda o znacích." In Strukturalismus a sémiotika, 103-125. Brno 1999.

Lotman, Jurij. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.

Eco, Umberto. Teorie sémiotiky. Argo 20092.

Kristeva, Julia. Slovo, dialog a román. Praha 1999.

4. Intertextovost. Transtextovost, její typy a prostředky. Otázka hranic intertextovosti

Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.

Schahadat, Shamma. "Intertextovost: Čtení - text - intertext." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 357-367. Praha 1999.

Otruba, Mojmír. "Mezitextovost jako podmiňovací vztah mezi znaky." In Znaky a hodnoty, 7-43. Praha 1994

Stich, Alexandr. Seifertova Světlem oděná. Praha 1998.

Warning, Rainer. "Imitatio a intertextualita." In Čtenář jako výzva, 63-99. Brno 2001.

Lachmannová, Renate. "Intertextualita a dialogičnost." In Čtenář jako výzva, 243-270. Brno 2001.

5. Literární komunikace a její subjekty

Macurová, Alena. "Subjekty a text." In Daniela Hodrová, ed., Proměny subjektu I, 31-37. Pardubice 1994.

Mukařovský, Jan. "Individuum v umění." In Studie I, 255-258. Brno 2000.

Okopień-Sławiňská, Aleksandra. "Vztahy mezi osobami v literární komunikaci." In Od poetiky k diskurzu, 98-115. Brno 2002.

Eco, Umberto. "Vcházíme do lesů." In Šest procházek literárními lesy, 7-40. Olomouc 1997.

5.1. Autor. Autor biografický a implikovaný, ne/záměrnost

Eliot, Thomas Stearns. "Tradice a individuální talent." In O básnictví a básnících, 9-17. Praha 1991.

Rieger, Stefan. "Funkce autora a knižní trh." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 151-167. Praha 1999.

Mathauser, Zdeněk. "Teoretičtí dvojníci životopisného autora." In Estetika racionálního zření, 82-87. Praha 1999.

Mukařovský, Jan. "Záměrnost a nezáměrnost v umění." In Studie I, 353-388. Brno 2000.

Wimsatt, W. K. - Beardsley, Monroe C. "The Intentional Fallacy." In Joseph Margolis, ed., Philosophy Looks at the Arts, 367-380. Temple University Press 19873.

Barthes, Roland. "Smrt autora." Aluze, č. 3, 2006, 75-77.

5.2. Čtenář a čtení. Recepce a konkretizace

Iser, Wolfgang. "Koncepty čtenáře a koncept implicitního čtenáře." Aluze, č. 2-3, 2004, 135-143.

Jedličková, Alice. Ke komu mluví vypravěč? Praha 1993.

Iser, Wolfgang. "Proces čtení ve fenomenologickém pohledu." Aluze, č. 2, 2002, 105-117.

Ingarden, Roman. "?Život? literárního díla." In Umělecké dílo literární, 329-352. Praha 1989.

Ingarden, Roman. O poznávání literárního díla. Praha 1967.

Vodička, Felix. "Literární historie, její problémy a úkoly." In Struktura vývoje, 17-77. Praha 19982. Zejména část "Dějiny ohlasu literárních děl", 50-62.

Iser, Wolfgang. "Apelová struktura textů. Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy." In Čtenář jako výzva, 39-61. Brno 2001.

6. Interpretace textu

6.1. Co je to interpretace, jaké jsou její možnosti a hranice?

Newton, Kenneth M. Jak interpretovat text. Periplum 2008.

Eco, Umberto et al. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava 1995.

Culler, Jonathan. "Prolegomena k teorii četby." Aluze, č. 3, 2002, 55-66.

Bílek, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno 2003.

6.2. Teorie interpretace a hermeneutické myšlení

Platón. Faidros. In Platón, Dialogy o kráse, 104-217. Praha 1979.

Figal, Günter. "O mlčení textů. K hermeneutickému pojmu interpretace." In Hermeneutická svoboda, 5-13. Praha 1994.

Ricoeur, Paul. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava 1997.

Derrida, Jacques. "Plato´s Pharmacy." In Dissemination, 61-171. University of Chicago Press 1981.

Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1995.

6.3. Teorie a praxe interpretace

Jakobson, Roman - Lévi-Strauss, Claude. "Baudelairovy Kočky." In Roman Jakobson, Poetická funkce, 622-638. Praha 1995.

Trávníček, Jiří, ed. Pět na jednoho. Interpretační symposion nad Mikuláškovým Vyvolavačem. Praha 1995.

Kožmín, Zdeněk. Interpretace básní. Brno 1997.

Interpretace děl české literatury: Trávníček, Jiří. Poezie poslední možnosti. Praha 1996; Kožmín, Zdeněk. Skácel. Brno 2000; Langerová, Marie. Weiner. Praha 2000; Jankovič, Milan. Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. Praha 1996; Stich, Alexandr. Seifertova Světlem oděná. Praha 1998; a další

7. Literatura a kultura. Literární teorie mezi estetikou a kulturními studii

Culler, Jonathan. "Literatura a kulturní studia." In Krátký úvod do literární teorie, 51-63. Brno 2002.

Struck, Wolfgang. "Sociální funkce a kulturní statut literárních textů neboli: Autonomie jako heteronomie." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 184-199. Praha 1999.

Roughley, Neil. "Pojmy a názory neboli: K čemu je ještě estetika?" In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 253-266. Praha 1999.

Sardar, Ziauddin - Van Loon, Borin. Introducing Cultural Studies. Totem Books 20053.

Eagleton, Terry. Úvod do literární teorie. Praha 2005. Zejména "Úvod", "Závěr" a "Doslov".

Morrisová, Pam. Literatura a feminismus. Brno 2000.

Lotman, Jurij - Uspenskij, Boris. "O sémiotickém mechanismu kultury." In Exotika. Výbor z prací tartuské školy, 37-58. Brno 2003.

Raman, Shankar - Struck, Wolfgang. "Ideologie a její kritici." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 206-221. Praha 1999.

Rippl, Gabrielle. "Feministická literární věda." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 228-238. Praha 1999.

Raman, Shankar. "The Racial Turn: ?Race?, postkolonialismus a literární věda." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 239-252. Praha 1999.

Howardová, Jean E. "Nový historismus ve studiích o renesanci." In Jonathan Bolton, ed., Nový historismus/New Historicism, 54-91. Brno 2007.

Bourdieu, Pierre. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA, 1984. Francouzský originál: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris 1979.

Galtung, Johan. "Structure, Culture, and Intellectual Style: An Essay Comparing Saxonic, Teutonic, Gallic and Nipponic Approaches." Social Science Information, 20. 6. 1981, 817-856.

8. Poezie, próza, drama. Literární druhy a žánry

Meyer, Holt. "Literární žánr." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 74-85. Praha 1999.

Staiger, Emil. Základní pojmy poetiky. Praha 1969. Též in Poetika, interpretace, styl, 29-169. Praha 2008.

Bachtin, Michail M. "Promluva v románu." In Román jako dialog, 40-186. Praha 1980. Zejména kapitola "Promluva v poezii a promluva v románu", 54-76.

Červenka, Miroslav. "Verš a poezie." In Obléhání zevnitř, 79-113. Praha 1996.

Kubínová, Marie, ed. O poetice literárních druhů. Praha 1995.

9. Teorie básnického jazyka

Culler, Jonathan. "Rétorika, poetika a poezie." In Krátký úvod do literární teorie, 79-91. Brno 2002.

Mukařovský, Jan. "O jazyce básnickém." In Studie II, 16-70. Brno 2001.

Helmstetter, Rudolf. "Lyrický postup: Lyrika, báseň a básnická řeč." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 36-51. Praha 1999.

Jakobson, Roman. "Lingvistika a poetika." In Poetická funkce, 74-105. Praha 1995.

Kubínová, Marie. "Obrazné pojmenování, obrazné vyjadřování, básnický obraz." In Miroslav Červenka et al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz, 233-276. Praha 2002.

Hausenblas, Karel. "Sémantické kontexty v básnickém díle." In Výstavba jazykových projevů a styl, 101-113. Praha 1972.

Friedrich, Hugo. Struktura moderní lyriky. Brno 2005.

10. Naratologie. Fikce a možné světy. Tematologie

Culler, Jonathan. "Narativ." In Krátký úvod do literární teorie, 92-103. Brno 2002.

Schardt, Reinhold. "Narativita." In Helmstetter, Rudolf. "Lyrický postup: Lyika, báseň a básnická řeč." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 58-73. Praha 1999.

Eco, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.

Rimmon-Kenanová, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno 2001.

Stanzel, Franz K. Teorie vyprávění. Praha 1988. Zejména části "Zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění", 12-34, a "Revidovaná verze typických vyprávěcích situací", 63-100.

Todorov, Tzvetan. Poetika. In Poetika prózy, 7-94. Praha 2000

Ryanová, Marie-Laure. "Možné světy v soudobé teorii literatury." Česká literatura, č. 6, 1997, 570-599.

Doležel, Lubomír. "Mimésis a možné světy." Česká literatura, č. 6, 1997, 600-624.

Hodrová, Daniela. "Motiv." In Daniela Hodrová et al., ?na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století I, 721-745. Praha 2001.

Hodrová, Daniela. "Paměť a proměny míst." In Daniela Hodrová et al., Poetika míst, 5-24. Praha 1997.

11. Drama jako básnické dílo. Specifika dramatického textu

Janoušek, Pavel. "Drama jako metodologický problém." In Marie Kubínová, ed., O poetice literárních druhů, 153-180. Praha 1995.

Vangeli, Nina. "Drama a jeho dvojník." In Daniela Hodrová, et al., ?na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století I, 81-93. Praha 2001.

Procházka, Miroslav. "O povaze dramatického textu." In Znaky dramatu a divadla, 11-30. Praha 1988.

Struck, Wolfgang. "Drama a divadlo." In Miltos Pechlivanos et al., Úvod do literární vědy, 85-88. Praha 1999.

Veltruský, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno 1999.

Zich, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha 19872.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK