PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Česká literatura 20. století I (do roku 1939) - ABO100137
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100123
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: ABO100281
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)
Seminář navazuje na základní semináře literatury 19. století, resp. literatury raného 20. století (fin de si?cle, přelom 19. a 20. století). Jde o seminář literárněhistorický, jeho těžiskem je práce s prameny a literaturou předmětu, východiskem kritická analýza textu a sondování jeho kontextů s cílem porozumět historické situaci konkrétní tvorby s nepominutelnými odkazy k soudobé situaci světové, především pak k imaginárnímu prostoru střední Evropy. Důraz je kladen na seznámení s dobovými periodiky a edicemi základních pramenů. Hlavními tématy - svorníky různorodých projevů moderního uměleckého názoru v české literatuře jsou tváře (českého) modernismu (krtitické hnutí, realismus, symbolismus, dekadence atd.), vztah slovo-obraz a pojmy krize jazyka-jazyk krize. Počínaje obdobím po r. 1910 budou tato témata průvodci proměnami lyrického výrazu i vyprávěcích způsobů v souvislosti s reflexí rozpadajících se hodnotových hierarchií a nezajištěnosti uměleckých tradic (dada, ironie a groteska), s objevem simultaneity a intencionality vidění (Apollinaire), "revoluční" tvořivosti snu a produktivity psychoanalýzy. Pozornost se v zimním semestru soustředí k pramenům let osmdesátých a devadesátých s přesahem do prvního desetiletí 20. století s důrazem na aktivitu T. G. Masaryka, H. G. Schauera, F. X. Šaldy, A. Procházky, F. V. Krejčího, S. K. Neumanna, dílo generace 90. let, na bilanční povahu přelomu století a proměnu modernistického hnutí v prvním desetiletí. Letní semestr se zaměří nejprve především na předválečné diskuse o dramatické povaze moderní doby (včetně diskuse o volném verši, debaty o kubismu, generační polemiky atd.), dále paralelní "kritickou" modernu (L. Klíma, J. Deml, R. Weiner, J. Čapek), programy avantgardy předválečné a jejich radikalizaci ve 20. a 30. letech (S. K. Neumann, O. Theer, K. Čapek, K. Teige, J. Kodíček aj.), stereotypy identit, vzorce jazykové a zobrazovací v psychologii "jiného" a transformace vztahu popis-vyprávění (I. Olbracht, E. Hostovský, V. Řezáč), experiment řeči a obrazu (V. Vančura, K. Schulz, J. Štyrský aj.), lyrické formy reflexe času (J. Seifert, V. Holan, F. Halas, J. Zahradníček).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Příručky:

Bibliografie české literární vědy - www.ucl.cas.cz (retrospektivní báze do r. 1945 a od r. 1961 do současnosti + bibliografie českého exilu; bibliografické údaje do r. 1945 je nutno vyhledávat i v lístkových katalozích bibliografického oddělení ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, ÚT-ČT, 10.00-16.00, p. D. Řehák, tel.: 222 828 136, 222 828 137, rehak@ucl.cas.cz);

A. Novák, J. V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny (1936-1939, reedice 1995);

Dějiny české literatury 4. Literatura od konce 19. století do roku 1945. Red. Z. Pešat, E. Strohsová (1995);

Dějiny českého divadla 3. Činohra 1848-1918. Red. F. Černý, L. Klosová (1977);

Dějiny českého divadla 4. Činoherní divadlo v Československu a za nacistické okupace. Red. F. Černý, A. Scherl (1983);

J. Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963 1-3 (1963-1964);

J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku (1996-1998);

Lexikon české literatury 1-4. Osobnosti, díla, instituce. Red. V. Forst /1-2/, J. Opelík /3/, L. Merhaut /4/ (1985, 1993, 2000, 2008)

K. Nosovský - V. Pražák: Soupis československé literatury 1: A-G, 2/I, II: H-L (1929-1938);

2. 3. Četba na seminář: R. Weiner: Rovnováha. In R. W.: Netečný divák a jiné prózy. Praha, F. Borový 1917 ? Solný sloup. Praha, Aurora 1996; É. Verhaeren: Strom + F. T.: Marinetti: V letu nad srdcem Italie + G. Apollinaire: Cestovatel, Pásmo + J. Levý: Čapkovy překlady ve vývoji českého překladatelství a českého verše. In: Karel Čapek: Francouzská poesie a jiné překlady. Ed. M. Halík, Praha, SNKLHU 1957. Dále F. T. Marinetti: Osvobozená slova. Praha, Petr a Tvrdý, 1922 (ukázky - portál); Hugo Ball: Als ich das Cabaret Voltaire gründete + Das erste dadaistische Manifest (portál); Gerhard Plumpe: Avantgarde. Notizen zum historischen Ort ihrer Programme (portál) + Jiří Stromšík: Recepce evropské moderny v české avantgardě. Svět literatury č. 23/24, podzim 2002, s. [020]-060 + V. Papoušek: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007 + P. Málek. Melancholie moderny, Praha, Dauphin 2009.

9. 3. S. K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání (1914) + Nové zpěvy (1918); O. Theer: Úzkosti a naděje + Všemu navzdory (1916); K. a J. Čapkové: Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916) + Krakonošova zahrada; K. Čapek: Boží muka (1917); J. Čapek: Lelio (1917).

(možno: F. Šrámek: Splav, K. Toman: Sluneční hodiny aj.)

16. 3. J. Deml: Hrad smrti (1912) + Rosnička (1912) / Pro budoucí poutníky a poutnice (1913) + Moji přátelé (1913, 1917, 1947 + Pupava, 1939 ? 1947) + Tanec smrti (1914); L. Klíma: Velký roman (1996) / Utrpení knížete Sternenhocha (1928) + Traktáty a diktáty (1922) + R. Weiner: Lazebník (1929) + Hra doopravdy (1933).

Devětsil a Literární skupina 1

23. 3. Devětsil a Literární skupina 1

(J. Hora: Pracující den (1920); V. Nezval: Pantomima (1924); J. Seifert: Na vlnách TSF + Slavík zpívá špatně aj ; L. Blatný: Kokoko-dák! (1922) + Regulace (1928); J. Štyrský: texty 1923-1928. In J. Š.: Každý z nás stopuje svoji ropuchu. Praha, Thyrsus 1996; K. Teige: Svět stavby a básně, Praha 1996...

30. 3. Devětsil a Literární skupina 2

6. 4. Tradice, řád, styl a jejich protivy: V. Vančura

13. 4. K "eschatologii neosobnosti": J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-23)

20. 4. Čas a slovo: poezie přelomu 20.a 30. let

27. 4. Žurnalistika a literatura: kritika ideologie - typy a dialogy

4. 5. Psychoanalýza a literatura 1: I. Olbracht, E. Hostovský, V. Řezáč

11. 5. Psychoanalýza a literatura 2: surrealismus v diskusi

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v diskusi (pravidelná docházka), zahrnující jedno delší a jedno kratší vystoupení (referát - koreferát). Pro získání zápočtu je rovněž nutno odevzdat písemnou práci, jež může tematicky vycházet z referátu, měla by však zohlednit diskusi v semináři a především prokázat kritickou obeznámenost s prameny a literaturou předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Česká literatura 20. století I

PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Pondělí 14. 10-15. 40, č. 411

Úterý 14.10-15.40, č. 411

Základní seminář, 2 hodiny týdně

Tematické okruhy:

Zimní semestr:

1. Invaze moderní doby a revize hodnot 19. století.

2. Tekutost moderní subjektivity.

3. Slovo jako symbol.

4. Polémos a kritická povaha českého modernismu.

5. Ideologičnost moderní doby.

6. Dekadence a opakování - pojem hranice.

(Letní semestr)

1. Proměna moderny kolem r. 1910: konec umění - moderna / avantgarda?

2. Slovo a obraz: Pásmo, obrazová báseň, dada, magnetická pole;

3. Čas a vyprávění - psychologie, popis, postava;

4. Situace - jiný sen: vize - ironie - rovnováha;

5. Program a experiment: revoluce, 6 smyslů, design velkoměsta a kinematografu, groteska;

6. Tíha času, syntéza;

7. Psychoanalýza a realita stereotypu;

8. Bilance, tradice, řád proti chaosu;

9. Smysl situace člověka ("the human condition") - smysl dialogu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK