PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 19. století - ABO100052
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Je záměnnost pro: ABO100031
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Seminář je zaměřen na poznávání vybraných význačných děl, osobností a jevů české literatury 19. století, které budou sledovány jednak s důrazem na dobové souvislosti a jejich proměny, jednak v průmětu různorodých dosavadních pohledů a přístupů literárního dějepisu a zároveň s ohledem metody a praktické postupy literárněhistorické práce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Základní literatura:

I.

J. Vlček: Dějiny české literatury (1892-1921) 2, Praha 1951 (1960).

Literatura česká 19. století (red. J. Vlček, 1902-07), dopln. vyd. 1, 2, Praha 1911-17.

J. Jakubec: Dějiny literatury české 2 (1911), Praha 1934.

A. Novák, J. V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Praha 1936-39 (reprint Brno 1995).

Dějiny české literatury 2, red. F. Vodička, Praha 1960.

Dějiny české literatury 3, red. M. Pohorský, Praha 1961.

Lexikon české literatury (1. A-G, 2. H-L, 3. M-Ř, 4. S-Ž), Praha 1985-2008.

II.

Česká elektronická knihovna, ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz).

J. Dobrovský: Výbor z díla, Praha 1953.

J. Jungmann: Boj o obrození národa, Praha 1948.

Rukopis královédvorský a zelenohorský, Praha 1961.

V. R. Kramerius: Knížky lidového čtení, Praha 1988.

V. M. Kramerius aj.: Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení, Praha 1980.

J. Kollár: Básně, Praha 1981.

J. Linda: Záře nad pohanstvem, Praha 1949.

M. Z. Polák: Básnické spisy, Praha 1907.

F. L. Čelakovský: Dílo 1-3, Praha 1946-50.

K. H. Mácha: Spisy 1-3, Praha 1959-72 + Básně, Praha 1997.

K. J. Erben: Kytice, České pohádky, Praha 2003.

B. Němcová: Babička, Praha 2000 + Vybrané spisy 1-4, Praha 1957 + Korespondence 1, 2, Praha 2003-04.

K. Havlíček Borovský: Dílo 1, 2, Praha 1986 + O literatuře, Praha 1955.

K. Sabina: Oživené hroby, Praha 1977 + O literatuře, Praha 1953.

V. B. Nebeský: O literatuře, Praha 1953.

Máj. Jarní almanach na rok 1858 (ed. L. Quis), Praha 1909.

Doporučená literatura:

Český romantismus v evropském kontextu (red. Z. Hrbata a M. Procházka), Pardubice 1993.

Dějiny českého divadla 2, 3 (red. F. Černý), Praha 1969, 1976.

Hledání modrého květu (ed. I. Slavík), Praha 1988.

R. Jakobson: Poetická funkce, Praha 1995.

V. Jirát: Portréty a studie, Praha 1978.

O. Králík: Osvobozená slova, Praha 1995 + Platnosti slova, Olomouc 2001.

K. Krejčí: Česká literatura a kulturní proudy evropské, Praha 1975.

L. Kusáková: Krásná próza raného obrození v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830 (1. Studie, 2. Antologie), Praha 2003.

J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998, 2002.

Lyrika českého obrození (ed. V. Jirát), Praha 1940.

V. Macura: Znamení zrodu, Praha 1995.

T. G. Masaryk: Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus (Spisy 6), Praha 2000.

J. Mukařovský: Kapitoly z české poetiky 2, 3, Praha 1948 + Studie z estetiky, Praha 1966 + Studie 1, 2, Brno 2000-2001.

Obrození národa. Svědectví a dokumenty (ed. J. Novotný), Praha 1979.

sb. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, Praha 2005.

A. Pražák: České obrození, Praha 1948.

Realita slova Máchova (ed. R. Grebeníčková a O. Králík), Praha 1966.

Romantické povídky z českého obrození (ed. M. Novotný), Praha 1947.

V. Štěpánek: Z dějin obrozenské literatury, Praha 1988.

J. Vlček: Kapitoly z dějin české literatury, Praha 1952 + Z dějin české literatury. Dějiny 3, Praha 1960.

F. Vodička: Počátky krásné prózy novočeské, Praha 1948 + Cesty a cíle obrozenské literatury, Praha 1958 + Struktura vývoje, Praha 1969, 1998.

Zábavné povídky raného obrození, Praha 2005.

Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.

Datum vyhotovení:

13. 7. 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Aktivní účast na semináři na základě četby, studia a excerpce určených děl, odborné literatury a pracovních materiálů; přednesený a písemně zpracovaný referát na vybrané téma; úspěšně absolvovaný zápočtový test; po 2 semestrech: zkouška (test / písemná práce).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Česká literatura 19. století

Vyučuje:

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

V rozvrhu na zimní semestr 2010/2011:

úterý 12:30-14:00, 14:10-15:40

čtvrtek 15:50-17:20

Forma:

základní seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry

Tematické okruhy:

A. Literatura a národní idea. Pojem a pojetí národního obrození, proměny programu a jeho realizace, osobnosti koncepce. Rukopisy.

B. Podoby poezie a prózy v první polovině 19. století. Ohlasová tvorba, preromantismus.

Romantismus (kontext, polohy, kontrasty).

C. Nové možnosti, individualita a inovace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK