PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 19. století - ABO100051
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100008
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Cílem přednášky je definovat v široké společenské a kulturní perspektivě úlohu literatury v procesu konstituování moderní české společnosti. Přednáška chce podtrhnout historicky (pre-)romantické východisko české literatury a poté sledovat proces utváření měšťanské kultury a společnosti na ideových základech evropské romantiky. Zvláštní pozornost bude věnována kulturním a společenským souvislostem tohoto procesu. V letním semestru bude v centru pozornosti především význam literatury v procesu formování měšťanské kultury a společnosti ve druhé polovině 19. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Základní literatura:

Dějiny české literatury II (1960), III (1961)

Hanzal, J.: Od baroka k romantismu (1987)

Herder, J. G.: Vývoj lidskosti (1941)

Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)

Hroch, M.: Na prahu národní existence (1998)

Kočí, J.: České národní obrození (1978)

Kutnar, F.: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus (2003)

Macura, V.: Český sen (1998)

Macura, V.: Znamení zrodu (1983, rozšíř. 1995)

Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)

Masaryk, T. G.: Česká otázka (1895)

Pražák, A.: České obrození (1948)

Slavík, B.: Od Dobnera k Dobrovskému (1975)

Urban, O.: Česká společnost 1848-1918 (1982)

Vlček, J.: Dějiny literatury české (1892-1921; 5.v. + Z dějin české literatury, 1960)

Vodička, F.: Struktura vývoje (1969, 1998)

Vodička, F: Počátky krásné prózy novočeské (1948, 1994)

Doporučená literatura:

Berkovskij, N.: Německá romantika (1976)

Brabec, J.: Literatura na předělu doby (1964)

Český romantismus v evropském kontextu (sb., 1993)

Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)

Fischer, O.: Duše - slovo - svět (1965)

Grebeníčková, R.: Literatura a fiktivní světy (1994)

Haman, A.: Trvání v proměně. Česká literatura 19. století (2007)

Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)

Janáčková, J.: Stoletou alejí (1985)

Kořalka, J.: František Palacký (1998)

Kosík, K.: Česká radikální demokracie (1958)

Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975)

Loužil, J.: Bernard Bolzano (1978)

Máchal, J.: Boje o nové směry v české literatuře (1926)

Neruda, J.: Česká společnost I-V (1951, 1956, 1960, 1964, 1965)

Novák, A.: Česká literatura a národní tradice (1995)

Pynsent, R.: Ďáblové, ženy a národ (2008)

Rak, J.: Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy (1994)

Realita slova Máchova (sb., 1976)

Slovanství v českém národním životě (sb., 1947)

Strejček, F.: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880 (1915)

Štěpánek, V: Z dějin obrozenské literatury (1988)

Vodička, F: Cesty a cíle obrozenské literatury (1958)

Winter, E.: Josefinismus a jeho dějiny (1945)

+ sborníky z konferencí o literatuře 19. století konaných od roku 1981 v Plzni

+ komentáře knih vydávaných v edici Česká knižnice nakladatelství Host

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ

Forma kurzu: základní přednáška, 2 hodiny týdně, 2 semestry

Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

1. Konstituování romantické kultury

a) Eklektický ráz rodící se české kultury; rokokové, barokní a klasicistní resentimenty

b) Formování národní společnosti na (pre-)romantických základech:

  • jazyk ("romantická věda"; J. G. Herder, J. Jungmann)
  • minulost (Rukopisy; V. Hájek z Libočan: Kronika česká)
  • lid (lidová slovesnost; sběratelství; ohlasy; K. J. Erben)

c) Formování moderní individuality na romantických základech:

  • společnost (vyděděnec; ztráta společenského zakotvení; J. K. Tyl)
  • prostor (poutník; ztráta prostorového zakotvení; K. H. Mácha)
  • čas (ztráta historické perspektivy; objev cyklického času přírody; mýtus; K. J. Erben)

d) Zrod měšťanské kultury v romantice; biedermeier (F. J. Rubeš)

e) Rok 1848 jako výraz krize romantických ideálů (J. V. Frič, K. Sabina)

2. Konstituování měšťanské kultury

a) Nový typ hrdiny a jeho proměny: Benedikt Schauberk a Matěj Brouček

b) Atributy měšťanské kultury; vztah vědy a víry; publicistika (J. E. Purkyně, K. Havlíček, J. Neruda)

c) Měšťanská společnost; májová generace a její program; J. Neruda: Škodlivé směry:

  • žena a společnost; ženská otázka; svět stvořený ženou (K. Světlá, E. Krásnohorská, I. Geisslová)
  • pracující člověk a společnost; otázka sociální (J. Neruda, J. Arbes, M. A. Šimáček)

d) Návrat k romantickým zdrojům národní kultury: ruchovsko-lumírovská generace; novoromantismus:

  • čas (minulost) v perspektivě mýtu (J. Zeyer, J. Vrchlický, V. Beneš Třebízský)
  • prostor (příroda, venkov) v perspektivě mýtu (J. V. Sládek, A. Stašek, J. Holeček, K. V. Rais)

e) Kritika a odmítnutí romantické kultury; realismus (J. Gebauer, T. G. Masaryk, H. G. Schauer)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK