PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 19. století - ABO100031
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 46 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Vyučující: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Záměnnost : ABO100009, ABO100052, ABO100174
Je korekvizitou pro: ABO100049, ABO100117
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (05.09.2017)

Přednáška poskytne přehled po celých dějinách české literatury 19. století, od jejích obrozenských počátků až po formování moderny na konci století. Zároveň nabídne aktuálními poznatky a metodami poučený pokus o klasifikaci a strukturaci literatury předminulého století jako počátku novodobé české kultury. <br>
Cílem přednášky je definovat v široké společenské a kulturní perspektivě úlohu literatury v procesu konstituování moderní české společnosti. Přednáška chce podtrhnout historicky (pre-)romantické východisko české literatury a poté sledovat proces utváření měšťanské kultury a společnosti na ideových základech evropské romantiky. Zvláštní pozornost bude věnována kulturním a společenským souvislostem tohoto procesu. V letním semestru bude v centru pozornosti především význam literatury v procesu formování měšťanské kultury a společnosti ve druhé polovině 19. století.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (05.09.2017)

Seznam je pouze širším přehledem základní a doporučované literatury předmětu.
K obsahu přednášky a k její atestaci se nevztahuje.

Základní literatura:
Dějiny české literatury II (1960), III (1961)
Hanzal, J.: Od baroka k romantismu (1987)
Hroch, M.: Na prahu národní existence (1998)
Kutnar, F.: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus (2003)
Macura, V.: Český sen (1998)
Macura, V.: Znamení zrodu (1983, rozšíř. 1995)
Masaryk, T. G.: Česká otázka (1895)
Pražák, A.: České obrození (1948)
Urban, O.: Česká společnost 1848-1918 (1982)
Vlček, J.: Dějiny literatury české (1892-1921,+ Z dějin české literatury, 1960)
Vodička, F.: Struktura vývoje (1969, 1998)
Vodička, F: Počátky krásné prózy novočeské (1948, 1994)

Doporučená literatura:
Brabec, J.: Literatura na předělu doby (1964)
Český romantismus v evropském kontextu (sb., 1993)
Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)
Haman, A.: Trvání v proměně. Česká literatura 19. století (2007)
Herder, J. G.: Vývoj lidskosti (1941)
Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)
Hrbata, Z. a Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)
Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)
Janáčková, J.: Návraty k české literatuře (2012)
Janáčková, J.: Stoletou alejí (1985)
Janáčková, J.: Román mezi modernami (1989)
Jiránek, T., Lenderová, M., Macková, M.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století (2008)
Jirát, V.: Portréty a studie (1978)
Jirát, V.: Duch a tvar (1967)
Kočí, J.: České národní obrození (1978)
Kořalka, J.: František Palacký (1998)
Kosík, K.: Česká radikální demokracie (1958)
Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975)
Loužil, J.: Bernard Bolzano (1978)
Neruda, J.: Česká společnost I-V (1951, 1956, 1960, 1964, 1965)
Novák, A.: Česká literatura a národní tradice (1995)
Pynsent, R.: Ďáblové, ženy a národ (2008)
Rak, J.: Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy (1994)
Realita slova Máchova (sb., 1976)
Sak, J.: Josef Jungmann (2007)
Strejček, F.: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880 (1915)
Štěpánek, V: Z dějin obrozenské literatury (1988)
Tureček, D. a kol.: České literární romantično (2012)
Tureček, D. a kol.: Český a slovenský literární parnasismus (2015)
Winter, E.: Josefinismus a jeho dějiny (1945)
+ sborníky z konferencí o literatuře 19. století konaných od roku 1981 v Plzni
+ komentáře knih vydávaných v edici Česká knižnice nakladatelství Host

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (05.09.2017)

Tematické okruhy:

ROMANTICKÁ A MĚŠŤANSKÁ KULTURA

1. (zimní semestr): Konstituování a parametry romantické kultury
a) Eklektický ráz rodící se české kultury; rokokové, barokní a klasicistní resentimenty
b) Formování národní společnosti na (pre-)romantických základech:
- jazyk ("romantická věda"; J. G. Herder, J. Jungmann)
- minulost (Rukopisy; V. Hájek z Libočan: Kronika česká)
- lid (lidová slovesnost; sběratelství; ohlasy; K. J. Erben)
c) Formování moderní individuality na romantických základech:
- společnost (vyděděnec; ztráta společenského zakotvení; J. K. Tyl)
- prostor (poutník; ztráta prostorového zakotvení; K. H. Mácha)
- čas (ztráta historické perspektivy; objev cyklického času přírody; mýtus; K. J. Erben)
d) Zrod měšťanské kultury v romantice; tzv. biedermeier (F. J. Rubeš)
e) Rok 1848 jako výraz krize romantických ideálů (J. V. Frič, K. Sabina)

2. (letní semestr): Konstituování a parametry měšťanské kultury
a) Nový typ hrdiny a jeho proměny: Benedikt Schauberk a Matěj Brouček
b) Atributy měšťanské kultury; vztah vědy a víry; publicistika (J. E. Purkyně, K. Havlíček, J. Neruda)
c) Měšťanská společnost: májová generace a její program; J. Neruda: Škodlivé směry a další programové statě:
- žena a společnost: ženská otázka; svět stvořený ženou (K. Světlá, E. Krásnohorská, I. Geisslová)
- pracující člověk a společnost: otázka sociální (J. Neruda, J. Arbes, M. A. Šimáček)
d) Návrat k romantickým zdrojům národní kultury: ruchovsko-lumírovská generace; novoromantismus:
- čas (minulost) v perspektivě mýtu (J. Zeyer, J. Vrchlický, V. Beneš Třebízský)
- prostor (příroda, venkov) v perspektivě mýtu (J. V. Sládek, A. Stašek, J. Holeček, K. V. Rais)
e) Kritika a odmítnutí romantické kultury; realismus (J. Gebauer, T. G. Masaryk, H. G. Schauer)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK