PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Starší česká literatura - ABO100030
Anglický název: Czech Literature of Older Times
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Korekvizity : ABO100007
Neslučitelnost : ABO100068
Záměnnost : ABO100196, ABO100198, ABO100259
N//Je neslučitelnost pro: ABO100068
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (13.03.2019)

Varianta Starší česká literatura (ABO100030, Zk, 6 kreditů) - písemná práce v rozsahu 10-15 NS, do jejíhož hodnocení je třeba také započítat možné vracení textu k dopracování a opakované konzultace, včetně rozprav nad příslušnou literaturou.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (27.01.2019)

Starší česká literatura II - přednášky dr. Škarpová

 

 

Charakteristika kurzu:

Přednášky nabídnou základní vhled do specifik raně novověké literární komunikace (ve srovnání s literaturou středověkou i novodobou) a výběrově seznámí se směry, styly a tendencemi bohemikální slovesné tvorby 16. – 18. století, a to v kontextu evropské kultury a literatury.

 

Tematické okruhy:

1. Počátky knihtisku v českých zemích, bohemikální literární provoz v raném novověku

2. Česká literární renesance a „dlouhý středověk“, otázka protohumanismu

3. Literární humanismus a reformace, renesanční manýrismus; humanistická literární komunikace

4. Žánrový model české literatury 16. století

6. Baroko a rokoko, dějiny české literárněvědné barokistiky

7. Český teritoriální a extrateritoriální literární život 17. a první poloviny 18. století

8. Ars eloquentia nova a concetto v bohemikální literatuře, alamódnost v české kultuře a slovesnosti

9. Periodizace českého literárního baroka

10. Memorativní funkce české barokní literatury a utváření české identity a kolektivní paměti

11. Barokní písemnictví a folklór, tzv. pololidová literatura

12. Druhý život českého baroka

 

Literatura základní:

Hrabák, J. – Havránek, B. (eds.): Dějiny české literatury I. Praha, ČSAV 1959.

Havránek, B. – Hrabák, J. – Daňhelka, J. (eds.): Výbor z české literatury doby husitské I, II. ČSAV, Praha 1963.

Lehár, J. – Stich, A. – Janáčková, J. – Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN, Praha 1998.

Lehár, J. – Stich, A. (eds.): Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů I. NLN, Praha 1998.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 – 4, Academia, Praha 1985–2008.

 

Literatura výběrová:

Bartlová, M. a kol.: Husitské století. Praha, NLN 2014.

Boldan, K. – Neškudla, B. – Voit, P.: The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547. Europea humanistica, Bohemia et Moravia I. Brepols 2015.

Černý, V.: Až do předsíně nebes. Mladá fronta, Praha 1996.

Čiževský, D. S.: Kleinere Schriften II, Bohemica. Wilhelm Fink, München 1972.

Čornej, P.: Světla a stíny husitství (události – osobnosti – texty – tradice). Výbor z úvah a studií. Praha, NLN 2011.

Doležalová, L. - Dragoun, M. - Ctibor, J. (eds.): Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Scriprorium, Dolní Břežany 2017.

Hejnic, J- – Martínek, J. – Truhlář, A. – Hrdina, K.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě 1–5. Academia, Praha 1966–1982.

Hlobil, I. – Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Academia, Praha 1992.

Jakobson, R.: Úvahy o básnictví doby husitské. (Měděný věk české poezie. In Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995.)

Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Academia a Divadelní ústav, Praha 2007.

Kalista, Z. (ed.): České baroko. ELK, Praha 1941.

Kolár, J.: Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře. Atlantis, Brno 1999.

Kolár, J.: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Atlantis, Brno 2007.

Kopecký, M.: Český humanismus. Melantrich, Praha 1988.

Kouba, J.: Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století). EÚ AV ČR, Praha 2017.

Machala, L. – Petrů, E.: Panorama české literatury. Rubico, Olomouc 1994.

Martínek, J.: Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích. Academia, Praha 2014.

Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Olomouc, Votobia 1996.

Rychterová, P. – Soukup, P. (eds.): Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství. Praha 2013.

Souček, Stanislav (ed.): Rakovnická vánoční hra. FF MU, Brno 1929.

Stich, A.: Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách. In Vlnas, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Národní galerie, Praha 2001, s. 235 – 252. 

Storchová, L.: Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha, Scriptorium 2011. 

Storchová, L.: Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550 –1610). Europea humanistica, Bohemia et Moravia II. Brepols 2015.

Škarka, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha, Odeon 1986.

Vašica, J.: České literární baroko. Praha, Vyšehrad 1938.

Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Libri  -Kríálovská kanonie premostrátů na Strahově, Praha 2008.i

Národní humanismus v diskusi, Česká literatura 62, 2014, č. 2, 4 a 5

Vymezení pojmu „baroko“ v české literární historii, Česká literatura, 53, 2005, s. 376–393.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK