PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Starší česká literatura - ABO100007
Anglický název: Czech Literature of Older Times
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 27 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Záměnnost : ABO100172, ABO100173
K//Je korekvizitou pro: ABO100030, ABO100068
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (29.08.2019)
STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA I

Cyklus přednášek nabídne základní vhled do specifik středověké literární komunikace (ve srovnání s literaturou novodobou) a výběrově seznámí s proměnami bohemikální slovesné tvorby a literárního života od doložených písemných počátků (60. léta 9. století) po literaturu doby husitské (70./80. léta 15. století), a to v kontextu evropské kultury a literatury. Oba paralelní semináře budou mít podobu série společných pokusů o interpretaci vybraných středověkých bohemikálních textů: budeme se snažit reflektovat historický horizont jejich vzniku a společenskou funkci, a to při vědomí nemožnosti uniknout ze své vlastní historické situace a mediálního prostoru, v němž žijeme. Zároveň se budeme seznamovat s již existujícími interpretacemi a reflektovat jejich silné i slabé momenty.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (29.08.2019)

Zodpovědná domácí příprava (četba) a aktivní práce v semináři (zapojování do diskuse); krátký referát.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (29.08.2019)

Literatura základní:

Hrabák, J. - Havránek, B. (eds.): Dějiny české literatury I. ČSAV, Praha 1959.

Havránek, B. - Hrabák, J. a kol. (eds.): Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu. ČSAV, Praha 1957.

Havránek, B. - Hrabák, J. - Daňhelka, J. (eds.): Výbor z české literatury doby husitské I, II. ČSAV, Praha 1963.

Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN, Praha 1998.

Lehár, J. - Stich, A. (eds.): Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů I. NLN, Praha 1998.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 - 4. Academia, Praha 1985-2008.

 

Literatura výběrová:

Bartlová, M. a kol.: Husitské století. Praha, NLN 2014.

Bartlová, M.: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo, Praha 2012.

Baumann, W.: Die Literatur des Mittelalters in Böhmen. Collegium Karolinum, München 1978.

Bohatcová, M.: Česká kniha v proměnách staletí. Panorama, Praha 1990.

Curtius, H. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, Praha 1998.

Černý, V.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. MF, Praha 1999.

Čyževský, D. S.: Kleinere Schriften II, Bohemica. W. Fink, München 1972.

Čornej, P.: Světla a stíny husitství (události - osobnosti - texty - tradice). Výbor z úvah a studií. Praha, NLN 2011.

Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Vyšehrad, Praha 1990.

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Argo, Praha 1998.

Gurevič, A.: Nebe, peklo, svět, cesty k lidové kultuře středověku. H&H, Jinočany 1996.

Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století.Academia - Divadelní ústav, Praha 2007.

Jakobson, R.: Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995.

Jiroušková, L. (ed.): Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Sborník přednášek o kultuře a literatuře středověku … KLP, Praha 1998.

Kolár, J.: Návraty bez konce. Atlantis, Brno 1999.

Kolár, J.: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Atlantis, Brno 2007.

Kouba, J.: Slovník staročeských hymnografů (13. - 18. století). EÚ AV ČR, Praha 2017.

Le Goff, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Vyšehrad, Praha 2002.

Lehár, J.: Česká středověká lyrika. Vyšehrad, Praha 1990.

Lehár, J.: Nejstarší česká epika. Vyšehrad, Praha 1983.

Lehár, J.: Studie o sémantizaci formy. Karolinum, Praha 2005.

Machala, L. - Petrů, E.: Panorama české literatury. Rubico, Olomouc 1994.

Nechutová, J.: Latinská literatura českého středověku. Vyšehrad, Praha 2000.

Petrů, E.: Zašifrovaná skutečnost. Profil, Ostrava 1972.

Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Votobia, Olomouc 1996.

Pražák, E.: Stati o české středověké literatuře. Euroslavica, Praha 1996.

Svejkovský, F.: Z dějin českého dramatu. UK, Praha 1966.

Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Divadelní ústav a KLP, Praha 1998.

Stanovská, S. - Kern, M.: Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Masarykova univerzita, Brno 2013.

Škarka, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví. Odeon, Praha 1986.

Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Argo, Praha 2002.

Večerka, R.: Staroslověnská etapa českého písemnictví. NLN, Praha 2010.

Veltruská, J.: Posvátné a světské. Osm studií o starém českém divadle. Divadelní ústav, Praha 2006.

Vilikovský, J.: Písemnictví českého středověku. Vyšehrad, Praha 1948.

Další literatura k jednotlivým tématům bude doplňována v průběhu semestru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (29.08.2019)

Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími v přednáškách i seminářích bude – vyjma estetického zážitku – snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření si obrazu bohemikální středověké literatury v širším evropském rámci. Zároveň nám jednotlivé texty poskytnou prostor k zamýšlení nad některými obecnějšími otázkami (např. dějinnost literatury, literatura a paměť; služebnost a angažovanost umění; vztah literatury a folkloru; proměnnost literárního provozu a literární komunikace vůbec; pojetí národní literatury). Kritérii pro výběr textů k interpretaci byla nejen snaha o naznačení časové, jazykové, stylové, funkční a žánrové šíře české středověké literatury, ale též zařazování daných textů do českého literárního kánonu, příp. jejich "provokativnost" pro současného čtenáře.

Seminář pod vedením Marie Škarpové bude úžeji propojen s cyklem přednášek ze starší české literatury a zaměřen na práci s žánry, jež tvoří kostru středověkého bohemikálního písemnictví a umožňují načrtnout obraz jeho celku. Seminář Matouše Jalušky bude orientován na témata a problémy, které bohemikální písemnictví spojují s širším evropským kontextem a s pohyby na poli současné literární vědy. Konkrétní texty k seminární interpretaci budou k dispozici na začátku semestru.

 

Tematické okruhy přednášek:

1. Předmět literární paleobohemistiky; periodizace starší české literatury.

2. Staroslověnština a latina jako bohemikální středověké literární jazyky.

3. Vernakularizace bohemikální literatury; vícejazyčnost bohemikální středověké slovesnosti.

4. Média středověké literární komunikace, orální charakter středověké slovesnosti.

5. Specifické subjekty středověké literární komunikace; středověká slovesná kultura učenecká, dvorská, klášterní, lidová, …; vztah písemnictví a folklóru.

6. Alegorická interpretace a tzv. čtverý smysl textu.

7. Základní principy středověké poetiky, topika.

8. Genologie středověké literatury; žánrový model bohemikální literatury raného a vrcholného středověku.

9. Kurtoazní kultura a slovesnost, koncepty dvornosti.

10. Interference sakrálního a profánního v (bohemikální) středověké kultuře a slovesnosti.

11. Podoby (bohemikální) středověké divadelní performance.

12. Bohemikální literární život doby husitské.

 

Tematické okruhy seminářů:

1. Bohemikální středověká hagiografie.

2. Bohemikální středověká historiografie.

3. Bohemikální středověká lyrika duchovní a milostná, podoby interference sakrálního a profánního ve středověké kultuře.

4. Středověký rytířský epos.

5. Bohemikální středověká satira.

6. Podoby bohemikální středověké divadelní performance.

7. Bohemikální spory a disputace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK