PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazykový kurs II - bengálština - ABN200004
Anglický název: Language Course II - Bengali
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABN110020
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Prerekvizity : ABN200006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (23.04.2009)
Výuka tohoto stupně navazuje plynule na výuku indického jazyka I. Pokračuje ve výuce podle zvolených učebnic a
dokončuje popisnou gramatiku v intencích prvního stupně. Dále rozvíjí jazykové dovednosti (moderní mluvený jazyk) se
zaměřením na další tématické okruhy s větším důrazem na indické reálie a denní život, snaží se více využívat různých
článků a nahrávek. Velká pozornost je věnována rozdílům mezi hovorovým a psaným jazykem.V klasickém jazyku se
zaměřuje na soustavné ukázky z vyprávěcí literatury s postupným přechodem na obtížnější literární texty. Důraz se rovněž
klade na domácí přípravu a práci s textem. V popisně gramatické části se prohlubují teoretické interpretace struktury
daného jazyka. Pozornost je věnována problémům definice jednotlivých gramatických kategorií a typologických
zvláštností.

Literatura
Poslední úprava: INDBENDI (23.04.2009)

PREINHAELTEROVÁ, H., Základní kurs bengálštiny 1-4, Praha 2003.

BISWAS, S., Samsad Bengali-English dictionary, Calcutta 1982 (nebo další vydání).

BISWAS, S., Samsad English-Bengali dictionary, Calcutta 1991 (nebo další vydání).

Sylabus
Poslední úprava: INDBENDI (23.04.2009)

Zimní semestr:

1.-3 Přehled syntaxe na teoretické i praktické rovině; procvičování složitějších souvětí

4.-7. Další možnosti vyjádření pádových vztahů - gramatikalizovaná slova a postpozice

8-10. Procvičování řečových dovedností, další rozšiřování slovní zásoby

11.-13. Přehled některých gramatických zvláštností - pomocná slovesa, emfatické částice, některé další idiomy a fráze,

četba a překlad krátkých zjednodušených článků

Letní semestr:

1.-3. Dokončení teoretického přehledu jazyka; procvičování vybraných jevů

4.-6 Četba se složitějšími gramatickými prvky, krátké dialogy a procvičování nových slov, frází a gramatických prvků

7.-9. Některé další nezvyklé jazykové jevy - přísloví, citoslovce, reduplikace atd.

10.-11. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - fonetika

12.-13. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - syntax a slovní zásoba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK