PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář anglického jazyka pro učitele II - AAU230102
Anglický název: English language seminar for teachers II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7491
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Denisa Šebestová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (22.01.2020)
Předmět je kombinací úvodu do lingvo-didaktiky a aplikované lingvistiky a jazykového semináře a vede k rozvoji pokročilých jazykových kompetencí v angličtině na úrovních C1 a C2 za využití analýzy odborných textů orientovaných na témata jazykového vyučování a osvojování, a to formou textových, žánrových a obsahově orientovaných přístupů k výuce jazyka. Studenti si upevňují schopnost používat pokročilé jazykové prostředky na úrovni gramatiky, slovní zásoby a textové výstavby a zároveň se seznamují s klíčovými tématy didaktiky a osvojování cizích jazyků. Prostřednictvím mikrovyučování vybraných gramatických a lexikálních jevů si pak osvojují základní techniky prezentace jazyka při vyučování a učí se k těmto mikrovýstupům podávat a přijímat zpětnou vazbu.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
1.–2. Podmiňovací způsob a podmínková souvětí; Jak se učíme.
3.–4. Konjunktiv; Jak se učíme a jak si osvojujeme slovní zásobu.
5.–6. Vedlejší věty; Jak se učíme a jak si osvojujeme gramatiku.
7.–8. Inverze; Kapitoly z historie jazykového vyučování (přímé a nepřímé metody)
9.–10. Důraz (včetně vytýkacích vět); Kapitoly z historie jazykového vyučování (komunikativní metoda)
11.–12. Užití členů a determinátorů; Kapitoly z historie jazykového vyučování (alternativní metody)
Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (19.09.2019)

Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (10.02.2022)

Požadavky pro udělení zápočtu

  • pravidelná účast (max. 2 absence během jednoho semestru);
  • pravidelné plnění úkolů zadávaných v aplikaci Moodle;
  • přednesení prezentace na zadané téma;
  • příprava jednoho testu na slovní zásobu (z povinné slovní zásoby na semestr) pro spolužáky a vyplnění všech testů připravených spolužáky;
  • složení závěrečného zápočtového testu (slovní zásoba, gramatika, úvod do didaktiky) ve zkouškovém období. Zápočtový test je hodnocen jako Pass (prospěl) nebo Fail (neprospěl); vypisuje se jeden opravný termín.
  • účast na výzkumu slovní zásoby (složení anonymního online testu na slovní zásobu).

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK