PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář anglického jazyka pro učitele I - AAU230101
Anglický název: English language seminar for teachers I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7491
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)
Předmět je kombinací úvodu do lingvo-didaktiky a aplikované lingvistiky a jazykového semináře a vede k rozvoji pokročilých jazykových kompetencí v angličtině na úrovních C1 a C2 za využití analýzy odborných textů orientovaných na témata jazykového vyučování a osvojování, a to formou textových, žánrových a obsahově orientovaných přístupů k výuce jazyka. Studenti si upevňují schopnost používat pokročilé jazykové prostředky na úrovni gramatiky, slovní zásoby a textové výstavby a zároveň se seznamují s klíčovými tématy didaktiky a osvojování cizích jazyků. Prostřednictvím mikrovyučování vybraných gramatických a lexikálních jevů si pak osvojují základní techniky prezentace jazyka při vyučování a učí se k těmto mikrovýstupům podávat a přijímat zpětnou vazbu. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
1. Úvodní seminář – seznámení s technikami práce v semináři; Postavení angličtiny v současném světě.
2.–4. Problematické časy a příbuzné jevy (perfekta, vyjadřování budoucnosti, průběhovost, statická a dynamická slovesa); Jazyk a identita.
5.–6. Nepřímá řeč; O aplikované lingvistice.
7.–8. Slovesný rod; Co to je SLA a čím se zabývá.
9.–10. Modalita; Co to je jazyková úroveň a co to znamená „znát“ jazyk.
11.–12. Doplnění sloves (gerundium, infinitiv); Společný evropský referenční rámec.
Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (19.09.2019)

Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (20.09.2021)

Požadavky pro udělení zápočtu (týká se i distanční výuky)

* pravidelná účast (max. 2 absence během jednoho semestru);

* aktivní účast při práci s procvičováním, v diskusích a zpětné vazbě;

* pravidelné plnění úkolů zadávaných vyučujícím (včetně úkolů týkajícíh se portfolia učitele);

* přednesení prezentace na zadané téma;

* pravidelné studium povinné slovní zásoby (5 slov na den, zveřejněno v Moodle)

* složení závěrečného, lexikálně-gramatického zápočtového testu ve zkouškovém období. Zápočtový test je hodnocen jako Pass (prospěl) nebo Fail (neprospěl); vypisuje se jeden opravný termín.

* Účast na výzkumu slovní zásoby (složení anonymního online testu na slovní zásobu.

 

Udělení zápočtu za předmět Seminář anglického jazyka I je prerekvizitou pro zápis předmětu Seminář anglického jazyka II.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK