PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvodní náslechová praxe - AAU230001
Anglický název: Úvodní náslechová praxe
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)
Úvodní praxe se zaměřuje na zprostředkování prvních zkušeností budoucích učitelů s realitou škol, a to z pozice pozorovatele pedagogického dění. Plní funkci formativní (motivace k profesi a ke studiu teoretických pedagogicko-psychologických disciplín), funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a pozorované jevy dokumentovat). Po dohodě s fakultním učitelem student asistuje při výuce a může též přebírat některé z jeho úkolů (příprava materiálů, plánování výuky, hodnocení, doučování atp.).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Národní program rozvoje vzděláván v ČR.  Praha: UIV, 2001 (tzv.Bílá kniha).

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Výstupy projektu Cesta ku kvalitě 2011

Manuály evaluačních nástrojů    http://www.nuov.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju

Evaluační nástroje: http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje

 

Další doporučená literatura:

Vašťatková, J.: Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8 Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-03-X Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-13-7 Info

Metodického portálu www.rvp.cz k tématu autoevaluace

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Požadavky k zápočtu

– účast na všech předepsaných observacích

– účast na rozborech observací

– seznámení se s kurikulárními dokumenty na vybrané škole

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK