PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Personální management a sociální politika podniku - AASC51V007
Anglický název: Personnel Management and Social Policy in the Enterprise
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (15.09.2016)

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT A SOCIÁLNÍ POLITIKA PODNIKU - AASC51V007

Volitelný předmět. 

Zimní semestr

4 kredity

Zápočet

Vyučující: Ing. Bohumila Čabanová, PhD.,

Garant: Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Stručná charakteristika  předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s rolí personálního managementu v systému řízení organizace s přihlédnutím ke specifice občanského sektoru. Zdůrazněna je vazba personálního řízení, podnikové sociální politiky a sociální práce v podniku.

Požadavky ke kontrole studia předmětu

-       Aktivní účast na seminářích (prezentace ve výuce)

-       Seminární práce v rozsahu cca 10 stran,

Témata (obsah kurzu)

1)    Úvod. Role člověka v pracovním procesu. Typy a modely personálního řízení

2)    Potřeby a motivace. Stimulace a odměňování    

3)    Pracovní a sociální adaptace. Podniková kultura.          

4)    Vzdělávání a osobnostní rozvoj pracovníků.

5)    Hodnocení a kontrola v personálním řízení

6)    Neformální struktury v podniku, „Team building“

7)    Sociální aspekty personalistiky, uplatnění sociální práce, sociální benefity

8)    Sociální depistáž a poradenství

9)    Zaměstnání a jeho souvislosti. Pracovní podmínky, úloha odborů, kolektivní vyjednávání

10) Zaměstnanecké spory a jejich mediace

11)  Podporované zaměstnání a práce s osobami obtížně umístitelnými v zaměstnání

12)  Role sociálního pracovníka v podniku (shrnutí)

 

Základní literatura:

BEDRNOVÁ, E.,NOVÝ, P.(2004) Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press

KOUBEK, J.: (2008) Řízení lidských zdrojů (základy moderní personalistiky) Praha, Management Press

MATOUŠEK, O. a kol.(2010) Sociální práce v praxi. Praha, Portál

TOMEŠ, I. (2011) Obory sociální politiky. Praha, Portál

Doporučená literatura:

McFarland, D.E. (1971), Personnel Management, Penguin books,

ROBBINS, S.P.,COULTER,M.(2004) Management. Praha, Grada

 

Aktuální studijní materiály budou doporučeny k jednotlivým probíraným tématům

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK