PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do oboru arabistika - AAR10001
Anglický název: Introduction to Arabic Studies
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Vyučující: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Cílem teoretické přednášky je poskytnout posluchačům základní informace o oboru a vytvořit nutné vědomostní zázemí pro další studium. Kurz vymezuje oblasti zkoumání oboru, seznamuje se základními reáliemi současného arabského světa (geografie a demografie), s postavením arabštiny v rámci semitských jazyků, vývojem arabštiny a jejího písma, s jazykovou situací v arabských zemích a základní klasifikací arabských dialektů a jejich geografickou distribucí. Dále bude posluchačům poskytnut úvod do problematiky a specifik arabské literatury, historický přehled kontaktů našich zemí s regionem BV a Severní Afriky (zejména česká cestopisná literatura) a přehled vývoje arabských studií u nás. Bude věnován prostor i některým důležitým reáliím (chronologie, arabská nomenklatura) a problematice transkripce a transliterace arabštiny.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (20.09.2017)

Povinná literatura ke zkoušce:

Gažáková, Z., Pauliny, J. Arabský jazyk a kultúra. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013.

Mendel, M., Ostřanský, B., Rataj, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2007. (str. 1-332)

 

Základní literatura:

Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Vol. 1-5. Leiden-Boston: Brill, 2005-2009.

Encyclopaedia of Islam.Leiden: Brill, 2008.

Gebelt, J. a kol. Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad, 2016.

Gombár, E. Úvod do dějin islámských zemí. Praha: Najáda, 1994.

Ježová, M., Burgrová, H. (ed.). Současný Blízký východ: Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Brno: Barrister & Principal, 2011.

Kdo byl kdo : Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999. (online: http://www.libri.cz/databaze/orient/)

Nydell, M. K. Understanding Arabs : A Guide for Modern Times. 4th ed. Yarmouth (ME): Intercultural Press, 2006.

Veselý, R. Úvod do studia dějin zemí Předního Východu. Praha: SPN, 1988.

 

Další literatura:

Allen, R. An Introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Gombár, E. Arabic Studies in Prague : Tradition and the Present. In Zemánek, P. (ed.). Studies on Near Eastern Languages and Literatures: Memorial Volume of Karel Petráček.  Praha: Oriental Institute, 1996, p. 237-244.

Hourani, A. Dějiny arabského světa: Od 7. století po součastnost. Praha: NLN, 2010.

Kropáček, L. Blízký východ na přelomu tisíciletí : Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha: Vyšehrad, 1999.

Kropáček, L. Islám a Západ. Praha: Vyšehrad, 2002.

Lewis, B. Dějiny Blízkého východu. Praha: NLN, 1996.

Lewis, B. The Multiple Identities of the Middle East. London: Phoenix, 1999.

Martínek, M., Martínek, J. Kdo byl kdo : Naši cestovatelé a geografové. Praha: Libri, 1997.

Schimmel, A. Islamic Names. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1989.

Sorenson, David S. An Introduction to the Modern Middle East: History, Religion, Political Economy, Politics. Boulder, CO : Westview Press, 2008.

The New Atlas of the Arab World. Cairo - New York: American University in Cairo Press, 2010.

Versteegh, K. The Arabic Language. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.

Zemánek, P. Vývoj arabštiny. Praha: FF UK, 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Atestace: písemná zkouška na konci semestru

Další požadavky: studium zadaných materiálů a literatury

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Průběh semestru:

1) Arabistika jako vědní obor; Arabský svět

2) Geografie a demografie arabského světa I.

3) Geografie a demografie arabského světa II.

4) Arabština a semitské jazyky

5) Arabské písmo a jeho vývoj

6) Vývoj arabštiny

7) Jazyková situace v arabském světě

8) Klasifikace arabských dialektů a jejich rozšíření

9) Úvod do studia arabské literatury

10) Chronologie (kalendáře); Arabská jména

11) Kontakty českých zemí s Blízkým východem a Severní Afrikou

12) Dějiny oboru u nás

13) Transkripce a transliterace arabštiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK