PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Akustika řeči I - AAPHST2005
Anglický název: Acoustics of Speech I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Nájemníková (04.04.2012)

V teoretické části předmětu se studenti seznámí se základními principy obecné akustiky důležitými pro fonetiku, se základy
psychoakustiky a se stěžejní teorií produkce řeči. V seminářích studenti procvičí probrané jevy formou praktických činností
a osvojí si základní operace se softwarovými nástroji pro analýzu řečového signálu (např. generování zvuků, filtrování,
značkování akustického signálu).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Nájemníková (04.04.2012)

Ptáček, M. (1993): Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Fant, G. (1970): Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.

Ladefoged, P. (1996): Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.

Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.

Syrový, V. (2003): Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Nájemníková (04.04.2012)

Tematické okruhy:

1. Fyzikální popis zvuku: základní pojmy a veličiny, šíření zvuku;

princip Fourierovy transformace, spektrum a spektrogram; typy zvukových vln; rezonance a akustické filtry.

2.

Psychoakustický popis zvuku: vztah mezi frekvencí a výškou; vztah mezi intenzitou a hlasitostí; kvalita (barva) zvuku.

3.

Filtrová teorie produkce řeči podle Gunnara Fanta (source-filter theory).Na výuku navazuje předmět Akustika řeči II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK