PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Globalizace a vzdělávání dospělých - AAN500070
Anglický název: Globalization and Adult Education
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (19.09.2018)
AAN500070 / GLOBALIZACE A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ANDR / Navazující magisterské studium
2018/2019
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
ZS 2/2; povinně volitelný předmět
Z + Zk / 5 kreditů

Cílem předmětu je představit proměny vzdělávání dospělých jako sociálního fenoménu, který je výrazně ovlivňován globalizačními změnami a sám se na nich do jisté míry podílí. Problematika je tematizována jak s ohledem na západní kontext, tak na jiné kulturní kontexty. Zvláštní pozornost je věnována otázkám globálního rozvoje, nerovností, vědění a aktivního občanství ve vztahu ke globalizaci.

Charakteristika obsahu předmětu
1. Vývoj sociologické reflexe procesu globalizace od sedmdesátých let 20. století
2. Základní rozměry globalizace – sociální, ekonomický, politický a kulturní
3. Globalizace a modernizace, globalizace a moderní rizika, téma reflexivity a učení
4. Projevy globalizace v oblasti vzdělávání
5. Globální nerovnosti a vzdělávání; globalizace trhu práce; migrace a vzdělávání
6. Globalizace a proměna demokracie (transformace veřejného prostoru a veřejnosti; nové příležitosti a odpovědnosti učících se občanů)
7. Proměna komunitního vzdělávání v kontextu globalizace, proměna měst a koncept učících se měst
8. Sociální hnutí a vzdělávání dospělých v globalizaci
9. Sociální exkluze a vzdělávání dospělých
10. Média, informační technologie a učení se dospělých v současném světě
11. Proměny vědění v globalizaci, expertní vědění
12. Vzdělávací potřeby v podmínkách globalizace, globální trh se vzděláváním
13. Proměny chápání rozvoje, specifika vzdělávání dospělých v makroregionálních kontextech

Povinná literatura
APPLE, Michael W., Stephen J. BALL a Luis Armando GANDIN (eds.). The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. London, New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-61996-7.
HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3.
KOPECKÝ, Martin a kol. Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-474-5.
LAUDER, Hugh et al. (ed.). Education, Globalization and Social Change. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-927253-2.
UNESCO. Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg: UNESCO, 2009. ISBN 978-92-820-1169-0.
UNESCO. Third Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg: UNESCO, 2016. ISBN 978-92-820-1213-0.

Doporučená literatura
BRON, Michał Jr, Paula GUIMARÃES a Rui Vieira de CASTRO (eds.). The State, Civil Society and the Citizen. Exploring Relationships in the Field of Adult Education in Europe. Frankfurt am Main. Peter Lang, 2009. ISBN 978-3-631-58593.
FIELD, John. Lifelong Learning and the New Educational Order. Stoke on Trent: Trentham Book, 2006. ISBN 978-1-85856-346-6.
FINGER, Matthias a José Manuel ASÚN. Adult Education at the Crossroad. Learning Our Way Out. London, New York: Zed Books, Leicester: NIACE, 2001. ISBN 1-85649-751-8.
HAKE, Barry, Bastiaan VAN GENT a József KATUS (eds.). Adult Education and Globalisation: Past and Present. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004. ISBN 3-631-52817-5.
HRUBEC, Marek a kol. Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia, 2008. ISBN 978-80-7007-286-8.
JARVIS, Peter (ed.). The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-58165-3.
Kniha sociologie. Praha: Knižní klub, 2016. ISBN 978-80-242-5395-4.
KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-493-6.
SUŠA, Oleg. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Diagnóza a analýza. Praha: Filosofia, 2010. ISBN 978-80-7007-320-9.
SUŠA, Oleg, Marek HRUBEC a kol. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2017. ISBN 978-80-7419-251-7.

Zápočet a zkouška
Podmínkou ke zkoušce je prezentace zápočtové práce v seminární části předmětu. Zkouška probíhá písemnou formou. Zkušební otázky vycházejí z tematických okruhů předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK