PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Transnacionalizace vzdělávací politiky - AAN500052
Anglický název: Transnationalization of Educational Policy
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Prerekvizity : AAN500051
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Veronika Kazimourová (08.02.2019)
AAN500052 / Transnacionalizace vzdělávací politiky
ANDR / Navazující magisterské studium
2018/2019
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
LS 1/1, povinný předmět
Zk / 4 kredity

Cílem předmětu je představit poslední vývojové tendence vzdělávací politiky v kontextu globalizace. Ústředním
tématem jsou přístupy mezinárodních politických a ekonomických organizací ke vzdělávací politice ve vazbě na
další veřejné politiky. Pozornost je rovněž zaměřena na problematiku ideových kořenů a mechanismů tvorby i
šíření určitých podob vzdělávací politiky v podmínkách globalizace. Vedle deskriptivní úrovně je postihnuta i
úroveň analýzy sledované oblasti, a to v širším kontextu analýzy proměn veřejných politik.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Proměna státu v procesu globalizace
2. Veřejné politiky a jejich aktéři, role mezinárodních organizací v tvorbě veřejných politik, koncept vládnutí
(governance)
3. Role expertízy v tvorbě veřejných politik
4. Analýza veřejných politik, problémy implementace a dopadů veřejných politik
5. Hodnoty, hodnocení a téma legitimity veřejných politik
6. Podoby transferů a sdílení vzdělávací politiky
7. Vzdělávací politika UNESCO
8. Vzdělávací politika Světové banky
9. Vzdělávací politika OECD
10. Vzdělávací politika Evropské unie
11. Vzdělávací politika Rady Evropy
12. Vzdělávací politika ve vztahu k ekonomické a sociální politice – komparace mezinárodních organizací
13. Vzdělávací politika ve vztahu ke státu, trhu a občanské společnosti – komparace mezinárodních organizací

Povinná literatura:
DALE, Roger a Susan L. ROBERTSON (eds.). Globalisation and Europeanisation in Education. Oxford:
Symposium, 2009. ISBN 978-1-873927-90-8.
DESJARDINS, Richard a Kjell Rubenson (eds.). Research of vs Research for Education Policy. In an Era of
Transnational Policy-making. Sarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. ISBN 978-3-639-00169-3.
KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se
dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-
493-6.
KOPECKÝ, Martin a kol. Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové
éře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7308-875-0.
MILANA, Marcella et al. (eds.). The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and
Learning. London: Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-1-137-55782-7.
MILANA, Marcella a Tom NESBIT (eds.). Global Perspectives on Adult Education and Learning Policy.
PalgraveMacmillan, 2015. ISBN 978-1137388247.
VESELÝ, Arnošt a Martin NEKOLA (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. Praha:
Sociologické nakladatelství SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5.

Doporučená literatura:
JARVIS, Peter (ed.). The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London: Routledge, 2009. ISBN
978-0-415-41904-8.
FIELD, John. Lifelong Learning and the New Educational Order. Stoke on Trent: Trentham Book, 2006. ISBN 978-
1-85856-346-6.
KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Škola zlatých golierov. Vzdelavanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON,
2012. ISBN 978-80-7419-113-8.
LAWN, Martin a Sotiria GREK. Europeanizing Education. Governing a New Policy Space. Oxford: Symposium,
2012. ISBN 978-1-873927-61-8.
NEKOLA, Martin, Hana GEISLER a Magdalena MOURALOVÁ (eds.). Současné metodologické otázky veřejné
politiky. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1865-4.
RIZVI, Fazal a Bob LINGARD. Globalizing Education Policy. London, New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0-415
-41627-6.

Zkouška:
Účast na semináři je povinná nejméně ze 75 %. Nižší účast je možné nahradit zpracováním úkolu zadaného
vyučujícím. Podmínkou ke zkoušce je písemné zpracování a popř. i prezentace analýzy zadaného tématu v rámci
semináře (podrobnosti k požadavkům na písemnou práci a možnosti prezentace budou zveřejněny na první
přednášce. Obsahem zkoušky, která se koná formou písemného testu, je zodpovězení 3-4 otázek, jejichž znění
vychází z výše uvedených tematických okruhů (viz Charakteristiku obsahu předmětu). Ke zkoušce je očekávána
kromě písemné práce a zvládnutí obsahu přednášek i samostatná práce s odbornými prameny.

Prerekvizita:
Prerekvizitou předmětu Transnacionalizace vzdělávací politiky je předmět Politika vzdělávání dospělých.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK