PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Andragogika a vzdělávání dospělých - AAN120039
Anglický název: Andragogy and Adult Education
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Prerekvizity : AAN120038
Záměnnost : AAN120002
Je prerekvizitou pro: AAN120040
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (07.02.2019)
AAN120039 / ANDRAGOGIKA A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ANPR / Bakalářské studium
2018/2019
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.; PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
LS 2/2, povinný předmět
Z / 4 kredity

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními obsahy a kontexty andragogiky a vzdělávání dospělých, a to především se zaměřením na analýzu jednotlivých segmentů vzdělávání
dospělých (formální, další profesní, občanské, zájmové vzdělávání, vzdělávání seniorů apod.). Pozornost bude věnována také aktuálním tématům vzdělávání dospělých, např. vzdělávání
specifických cílových skupin, poradenství ve vzdělávání dospělých, kvalitě, efektivitě a projektové přípravě edukačních aktivit pro dospělé. Důraz bude kladen především na korektní osvojení si
základního přehledu o andragogice a vzdělávání dospělých v České republice.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Role mezinárodních organizací a státu ve vzdělávání dospělých
2. Aktuální situace vzdělávání dospělých v České republice
3. Vzdělávání specifických cílových skupin
4. Zájmové vzdělávání dospělých
5. Občanské vzdělávání dospělých
6. Účast dospělé populace na vzdělávacích aktivitách
7. Gramotnost a funkční gramotnost
8. Poradenství ve vzdělávání dospělých
9. Další profesní vzdělávání a vzdělávání jako součást řízení lidských zdrojů
10. Rozvoj a vzdělávání pracovníků
11. Učící se společnost, učící se organizace, management znalostí
12. Soudobé hlavní teorie učení
13. Mezinárodní výzkum vzdělávání a učení se dospělých

Povinná literatura:
BENEŠ, Milan. Andragogika. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4824-5.
DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. Ediční řada Varia. ISBN 978-80-7308-694
-7.
PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2.

Doporučená literatura:
ADAMS, Lucy. HR disrupted: it's time for something different. Great Britain: Practical Inspiration Publishing, 2017. ISBN 978-1-910056-50-9.
ARMSTRONG, Michael. Armstrong's handbook of management and leadership: developing effective people skills for better leadership and management. London: Kogan Page, 2012. ISBN 978
-0-7494-6552-0.
BENEŠ, Milan. Andragogika. Teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-23-8.
ČSÚ. Vzdělávání dospělých v České republice. Výstupy z šetření Adult Education Survey 2016. Praha: ČSÚ, 2018. ISBN 978-80-250-2836-0.
HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8.
JARVIS, Peter (ed.). The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-41904-8.
JARVIS, Peter. Adult education and Lifelong Learning. London: RoutledgeFalmer, 2004. ISBN 0-415-31493-3.
KOPECKÝ, Martin. Sociální hnutí a vzdělávání dospělých: aktivní občanství jako cíl pro celoživotní učení. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-96-3.
KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou: politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-493-6.
LUKÁČ, Eduard. Výchova a vzdelávanie dospelých z pohľadu vybraných internacionalizačných úsilí v 20. storočí. Prešov: Filozofická fakulta PU, 2010. ISBN 978-80-555-0153-6.
PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje: výkladový slovník. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0950-7.
PRŮCHA, Jan. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5232-7.
RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002. ISBN 80-210-2858-0.
SENGE, Peter M. Pátá disciplína:Teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-162-1.
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.

Zápočet:
Atestace bude mít podobu znalostního testu, jehož zaměření bude vycházet z výše uvedeného přehledu témat. Podmínkou získání zápočtu je rovněž minimálně 75% účast na seminářích
(prezenční forma studia). Alternativou výše uvedené podmínky je zpracování seminární práce v rozsahu minimálně 10 normostran, jejíž téma musí být předem schváleno vyučujícím.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK