PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do andragogiky - AAN120038
Anglický název: Introduction to Andragogy
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Korekvizity : AAN120001
Záměnnost : AAN120002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (18.09.2018)
AAN120038 / ÚVOD DO ANDRAGOGIKY
ANPR / Bakalářské studium
2018/2019
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.; PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
ZS 2/-, povinný předmět
Zk / 5 kreditů

Záměrem předmětu je seznámit studenty se společenskými, politickými a ekonomickými kontexty, které vedly k rozvoji celoživotního vzdělávání a učení se, a se současným pojetím andragogiky jako vědy a studijního oboru a vzdělávání dospělých jako pole praxe. Akcentovány budou především vědecké základy andragogiky, její vznik a vývoj a myšlenky klíčových představitelů. Důraz bude kladen především na osvojení si základní terminologie a
získání elementárního přehledu o andragogice jako vědecké disciplíně a o jejím vývoji a aktuální situaci ve světě i v České republice.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Terminologie věd o výchově a vzdělávání
2. Společenské změny a rozvoj vzdělávání a učení se dospělých
3. Koncept celoživotního vzdělávání
4. Koncept celoživotního učení (se)
5. Formální, neformální, informální vzdělávání a učení (se) v dospělosti
6. Andragogika jako vědecká disciplína a studijní obor, vzdělávání dospělých jako pole praxe
7. Andragogika v systému společenských věd
8. Struktura andragogiky
9. Vznik a vývoj teorií vzdělávání dospělých do poloviny 20. století
10. Rozvoj andragogiky v kontinentální Evropě od poloviny 20. století
11. Rozvoj andragogiky v anglosaských zemích od poloviny 20. století
12. Vývoj vzdělávání dospělých v českých zemích
13. Profese andragoga a profesionalizace andragogické práce

Povinná literatura:
BENEŠ, Milan. Andragogika. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4824-5.
BENEŠ, Milan. Andragogika - teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-23-8.
DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. Ediční řada Varia. ISBN 978-80-7308-694-7.
PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

Doporučená literatura:
BENEŠ, Milan a kol. Idea vzdělávání v dnešní společnosti. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-40-8.
KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-493-6.
JARVIS, Peter (ed.). The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-41904-8.
JARVIS, Peter. Adult Education and Lifelong Learning. London: RoutledgeFalmer, 2004. ISBN 978-0-415-31493-0.
LUKÁČ, Eduard. Výchova a vzdelávanie dospelých z pohľadu vybraných internacionalizačných úsilí v 20. storočí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-555-0153-6.
PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje: výkladový slovník. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0950-7.
ŠERÁK, Michal a kol. Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha: AIVD, 2012. ISBN 978-80-904531-3-5.
ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. ISBN 978-80-213-2001-7.
ŠKODA, Kamil. Kapitoly z dějin andragogiky. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-326-1

Zkouška:
Zkouška je pro studenty prezenčního i kombinovaného studia realizována formou ústního individuálního zkoušení v rozsahu látky uvedené v anotaci předmětu (viz Charakteristiku obsahu předmětu).

Prerekvizita
Korekvizitou předmětu Úvod do andragogiky je předmět Pedagogika. Předmět je prerekvizitou předmětu Andragogika a vzdělávání dospělých.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK