PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Profesní vzdělávání dospělých - AAN120028
Anglický název: Vocational Adult Education
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Langer
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Prerekvizity : AAN120041
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Veronika Kazimourová (31.01.2019)
AAN120028 / PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ANPR / Bakalářské studium
2018/2019
PhDr. Tomáš Langer
1/1 LS; povinně volitelný předmět
Z + Zk / 4 kredity

Předmět bude realizován kombinací přímé výuky, přednášek s hosty – experty na jednotlivá témata, příp. exkurzemi a samostudiem. Studenti díky tomuto kombinovanému přístupu získají jak maximum teoretických informací, tak i praktických poznatků a zkušeností díky kontaktu s realitou profesního vzdělávání dospělých.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Profesní vzdělávání dospělých, definice, terminologie, teoretické koncepty
2. Kontext a prostředí profesního vzdělávání dospělých
3. Systém profesního vzdělávání dospělých v České republice, koncepční a programové dokumenty profesního vzdělávání dospělých
4. Legislativa profesního vzdělávání dospělých
5. Stav profesního vzdělávání dospělých v České republice podle vybraných statistik, výzkumů a analýz
6. Příprava profesního vzdělávání dospělých: strategický rámec, plán vzdělávání
7. Příprava profesního vzdělávání dospělých: analýza a identifikace vzdělávacích potřeb, vč. jejich interpretace
8. Příprava profesního vzdělávání dospělých: kompetence, kompetenční přístup ke vzdělávání a kompetenční modely
9. Příprava profesního vzdělávání dospělých: projekt vzdělávací akce
10. Realizace profesního vzdělávání dospělých: organizace, logistika a ekonomika
11. Evaluace profesního vzdělávání dospělých: zpětná vazba a její vyhodnocení
12. Kvalita a efektivita profesního vzdělávání dospělých
13. Aktuální trendy v profesním vzdělávání dospělých

Povinná literatura:
BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2914-5.
HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1667-4.
LANGER, Tomáš. Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Praha: Svaz průmyslu a dopravy, 2013. ISBN nebylo přiděleno. Dostupné na: https://www.socialnidialog.cz/images/stories/Zamestnavatele_a_vzdelavaci_instituce.pdf.

Doporučená literatura:
BELCOURT, Monica a Phillip C. WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-459-2.
HEJDUKOVÁ, Jitka a kol. Aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Praha: ČMKOS, 2015. Dostupné na: http://www.spcr.cz/images/stories/Projekty/Aktualni_problemy_zamestnanosti.pdf.
NĚMEC, Jan. Další profesní vzdělávání. Právní úprava a stav ve vybraných evropských zemích. Praha: Parlamentní institut PS P ČR, 2007. Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20956.
NOVOTNÝ, Petr (ed.). Pracoviště jako prostor k učení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4918-5.
NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-141. ISBN 978-80-210-4779-2.
NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5116-4.
TURECKIOVÁ, Michaela a Jaroslav VETEŠKA. Význam kvalifikací a kompetencí
v profesním vzdělávání dospělých In JANÍK, T., KNECHT, P. a ŠEBESTOVÁ, S. (eds.) Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků
z 19. výroční konference ČAPV. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Dostupné na: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/tureckiovaveteska.pdf.
VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1904-7.
VYCHOVÁ, Helena. Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-7416-017-2. Dostupné na: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_281.pdf.

Elektronické zdroje:
http://ec.europa.eu/epale
http://www.firemnivzdelavani.eu/casopis

Zápočet:
K zápočtu je pro studenty prezenčního a kombinovaného studia požadována písemná práce, jejíž téma a požadavky je potřeba konzultovat s vyučujícím. Student si může vybrat jedno z následujících témat (práce musí být zpracována na podkladu reálné zkušenosti studenta, dostupných materiálů a s oporou v teoretických konceptech), případně
navrhnout téma vlastní:
• analýza systému profesního vzdělávání v konkrétní firmě,
• analýza vzdělávacích potřeb v konkrétní firmě,
• zpracování kompetenčního modelu pro vybranou pozici/e v konkrétní firmě,
• zpracování plánu vzdělávání pro konkrétní firmu,
• zpracování projektu konkrétní vzdělávací akce, vč. všech náležitostí.

Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným katedrou pro vypracování pís. prací (viz Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce).

Zkouška:
Zkouška je realizována formou ústního individuálního zkoušení v rozsahu látky uvedené v anotaci předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu). Ke zkoušce lze přistoupit po získání zápočtu.
Podmínky pro udělení zkoušky jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.

Prerekvizitou předmětu Profesní vzdělávání dospělých je předmět Aplikace metod vzdělávání dospělých (AAN120041).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK